Akademický senát schválil rozpočet UP na rok 2019

Foto: Žurnál UP
úterý 7. květen 2019, 7:31 – Text: Milada Hronová

Na Univerzitě Palackého skončilo rozpočtové provizorium. Akademický senát UP přijal na svém dubnovém zasedání univerzitní rozpočet na rok 2019. V tomto roce bude olomoucká univerzita hospodařit se dvěma a čtvrt miliardami korun.

Poté, kdy rozpočty schválily senáty jednotlivých fakult UP a dílčí připravily i univerzitní centrální jednotky, doporučila ekonomická komise AS UP schválit navržený rozpočet UP na rok 2019. „Univerzita Palackého bude letos hospodařit s lehce přebytkovým rozpočtem, součet všech příjmů činí téměř dvě a čtvrt miliardy korun. Ve srovnání s loňskem je to o sto padesát milionů korun víc,“ řekl Jiří Langer, předseda AS UP.

V legislativní části AS UP schválil změnu Statutu UP. „Měnil ho kvůli uchazečům o studium. Šlo o poplatek za přihlášku, který byl v našich vnitřních předpisech procentuálně svázaný s normativem na studenta, který vyhlašuje MŠMT. Vzhledem k jeho růstu by pravidelně rostl i poplatek. Pokud bychom Statut UP nezměnili, stála by přihláška na UP už 890 korun,“ vysvětlil Jiří Langer. Senátoři přijali během jednání i změnu ve Studijním a zkušebním řádu UP, a to proto, aby posluchači dostali možnost přecházet mezi specializacemi studijních programů na základě souhlasu děkana, respektive, aby si studenti mohli zvolit specializaci svého studia až po skončení prvního ročníku. V samém závěru legislativní části schválil AS UP i změnu Vnitřního mzdového předpisu UP. „Senátoři přijali od 1. května čtyřprocentní nárůst tarifní tabulky u neakademických pracovníků. Změna vyplynula z dohody rektora UP a univerzitních odborů,“ dodal Jiří Langer. 

Univerzitní senát vzal během svého jednání na vědomí i návrh rektora UP na změnu v prorektorském týmu. K 31. březnu ukončil činnost na vlastní žádost prorektor pro strategii vědy a výzkumu Jaromír Fiurášek, vedoucí katedry optiky PřF UP. Tento úsek na návrh rektora převezme Pavel Banáš z katedry fyzikální chemie a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Nově pod něj přejdou i doktorská studia. Pavel Banáš působí od roku 2018 také jako předseda vědecko-pedagogické rady oboru Chemie. Předmětem jeho odborného zájmu je teoretické studium struktury a dynamiky nukleových kyselin a vývoj teoretických metod pro popis konformačního chování biomolekul. Ve svém bádání spolupracuje s experimentálními i teoretickými týmy z řady zahraničních vědeckých institucí. „V roli prorektora pro strategii vědy a výzkumu se chci věnovat efektivnímu využití potenciálu Univerzity Palackého na zapojení do mezinárodních grantových projektů, podpoře transferu technologií vyrůstajících na výsledcích univerzitního výzkumu a problematice hodnocení vědy a výzkumu,“ uvedl.

V závěru jednání vyhlásil AS UP výzvu k podávání návrhů na nového studentského zástupce v Radě pro vnitřní hodnocení UP. Vyplynula s odkazem na plánované ukončení studia stávající studentské zástupkyně v RVH UP. Návrhy je nutné předložit do 3. června prostřednictvím Kanceláře AS UP. Více ZDE. 

Zpět