AS PdF rozhodl o nových členech v komisích a schválil novely jednacích řádů

Foto: Martin Višňa
Čtvrtek 10. prosinec 2020, 8:10 – Text: Milada Křížková Hronová

Naposledy v tomto kalendářním roce se ke svému jednání sešli senátoři pedagogické fakulty. Věnovali se novelám jednacích řádů, členské základně jednotlivých komisí fakulty i současné epidemiologické situaci, která ovlivňuje studium na PdF UP.

Vzhledem k přetrvávající epidemiologické situaci související s nemocí covid-19 jednají jednotlivé fakulty UP ve svých akademických senátech o dokumentech, které mají danou situaci zohledňovat. Z tohoto důvodu byly senátorům na jednání nyní předloženy dva dokumenty, návrh novely č. 1 Jednacího řádu Vědecké rady PdF UP a návrh novely č. 1 Jednacího řádu AS PdF UP. Oba předpisy, které v sobě zahrnují úpravu, jež opravňuje příslušná grémia jednat v online podobě i v následujícím období, Akademický senát pedagogické fakulty v nově předložené podobě schválil.

Akademický senát PdF UP také schválil podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 v upraveném znění. I tento dokument reaguje na vývoj epidemiologické situace v ČR. Podle něj nyní pedagogická fakulta může s ohledem na situaci rozhodnout o realizaci přijímacích zkoušek online formou, tedy bez nutnosti účasti uchazeče. V dané souvislosti hovořila před senátory děkanka fakulty Libuše Ludíková, která znovu zopakovala, že epidemiologická situace i nadále neumožňuje téměř žádné setkávání a že posluchači fakulty studují až na výjimky vesměs distanční formou. „Zimní semestr se patrně na fakultě už ukončí v nastaveném režimu, zkoušení by se mohlo uskutečnit v kontaktní podobě v počtu maximálně do 10 osob. Platí to ovšem za situace, že se epidemiologická situace nezhorší,“ řekla.

Senátoři pedagogické fakulty se na svém zasedání také věnovali iniciativě AS PřF UP k odvolání rektora a po obsáhlé debatě se zástupci Akademického senátu přírodovědecké fakulty, vedení Univerzity Palackého a DO VOS RUP – Centra přijali usnesení ve znění: „AS PdF UP projednal podnět AS PřF UP směřující k návrhu na odvolání rektora UP, seznámil se s podkladovými materiály, vyslechl názory zástupců AS PřF, vedení UP a DO VOS 1599 RUP – Centra a podání návrhu na odvolání rektora v současné chvíli nepodporuje.“

Během posledního jednání v kalendářním roce 2020 schválil AS PdF UP i návrh na členství v Kolegiu děkanky fakulty senátorky z řad studentů Marii Hervertové. Souhlasně se vyjádřil i k členství Anežky Škeříkové, Zuzany Haiclové a Veroniky Vachalové ve Stipendijní a sociální komisi PdF UP. V neposlední řadě schválil zástupce AS PdF UP do Výběrové komise PdF UP pro období 2020–2023 ve složení Kamil Kopecký, Lucie Křeménková, Lucia Pastieriková, Jaromír Synek a Kateřina Vitásková.

Zpět