AS PřF: Vědecké projekty nejsou nyní ohroženy, dál budou bedlivě sledovány

Foto: Petr Klempa
čtvrtek 30. leden 2020, 8:00 – Text: Šárka Chovancová

Stamilionové vědecké projekty, které zaštiťuje Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, nejsou podle ekonomické komise akademického senátu fakulty v současné době ohroženy. Komise k tomuto závěru dospěla po prostudování podkladů k projektům financovaným ze strukturálních fondů EU. Výsledky tohoto prověřování včera projednal Akademický senát přírodovědecké fakulty (AS PřF), který se s nimi ztotožnil.

„Aktuální šetření, které provedla Ekonomická komise AS PřF UP na základě předložených materiálů, neidentifikovalo bezprostřední hrozby či ohrožení řešených projektů. Akademický senát PřF UP tak konstatuje, že z nyní dostupných materiálů nelze vyvozovat akutní finanční ohrožení či finanční újmu přírodovědecké fakulty či Univerzity Palackého," stojí v usnesení fakultního senátu.

Na základě svých kontrolních pravomocí dospěl senát přírodovědecké fakulty k závěru, že v současné době není třeba další kontrolní mechanismy iniciovat. AS PřF UP však bude nadále bedlivě sledovat projekty vědeckých center.  Zabývat se bude také otázkou možného ohrožení ekonomických zájmů UP.  

„AS PřF UP žádá rektora UP, děkana PřF UP i ostatní aktéry sporu, aby aktivně přispěli k obnovení pokojného stavu na UP i PřF UP, a to v maximální možné míře smírnou cestou, přičemž žádá orgány UP, aby přihlížely ke stanoviskům orgánů PřF UP," usnesli se členové senátu přírodovědecké fakulty. Děkanovi PřF Martinu Kubalovi zároveň doporučili, aby oslovil profesora Patrika Schmukiho, který je klíčovým vědeckým pracovníkem projektu Pokročilé hybridní nanostruktury pro aplikaci v obnovitelných zdrojích energie. Děkan ho má ujistit, že fakulta má eminentní zájem, aby nadále působil na Univerzitě Palackého a úspěšně pokračoval v řešení tohoto důležitého vědeckého projektu.

Ze schváleného usnesení také vyplývá, že AS PřF UP odmítá dále projednávat materiály související s tajnou nahrávkou hovoru mezi děkanem Martinem Kubalou a Jiřím Tučkem. Situací kolem  stamilionových vědeckých projektů se AS PřF začal zabývat poté, co někteří zaměstnanci Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), přírodovědecké fakulty a Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu RUP – Centra vyslovili obavy o jejich budoucnost. AS UP minulý týden požádal fakultní senát, aby se těmito podněty zabýval. „AS PřF UP oceňuje zásadní přínos projektů strukturálních fondů EU i dalších grantů a projektů pro úspěšný rozvoj PřF UP.  AS PřF UP zdůrazňuje, že úspěšné řešení všech projektů je v bytostném zájmu PřF," usnesli se členové senátu přírodovědecké fakulty.

Během jednání senátoři přírodovědecké fakulty schválili Výroční zprávu o činnosti a hospodaření PřF UP za rok 2018, vzali na vědomí předložené návrhy záměrů studijních programů a schválili plán investičních výdajů na rok 2020. Mezi projednávaná témata také patřily nadcházející volby do AS PřF a AS UP. Schválen byl navržený způsob volby členů volebních komisí, také termín a místo konání voleb a náležitosti návrhů na kandidáty do AS PřF UP. Předsedou volební komise pro volby do AS PřF byl jmenován Ladislav Mišta z katedry optiky. 

Zpět