AS UP neschválil návrh rektora na vypořádání mezi PřF a CATRIN

Senátoři a senátorky jednali v aule Právnické fakulty UP.
Foto: Vojtěch Duda
Čtvrtek 14. březen 2024, 10:00 – Text: Ivana Pustějovská

Hlavním bodem středečního jednání Akademického senátu Univerzity Palackého bylo projednání Návrhu vzájemného vztahu a majetkového uspořádání mezi vysokoškolským ústavem CATRIN a Přírodovědeckou fakultou UP. Návrh senátorům a senátorkám předložil rektor Martin Procházka.

Akademický senát jednal v prostorách auly Právnické fakulty UP za značného zájmu akademické obce. Jednání se zúčastnili i tři členové Správní rady UP: její předseda Otakar Fojt, pražský arcibiskup a primas český Jan Graubner a Pavel Prudký z finanční správy.

„Mějme na paměti, že univerzitu tvoří celek osmi fakult a vysokoškolského ústavu, a to rozhodnutí musí být děláno s ohledem na univerzitu jako celek, a nikoli z pohledu jedné nebo druhé součástí a jejich zájmu. Tomu materiálu lze vyčítat cokoli, ale věřte, že byl dělán se zájmem být co nejvíce nestranný, neutrální a se snahou nenadržovat ani jedné, ani druhé straně,“ uvedl v úvodu svého vystoupení Martin Procházka. V prezentaci zrekapituloval dosavadní proces ve věci CATRIN, připomněl i řadu jednání, která už proběhla, ale nevedla k žádoucímu kompromisu. Senátorům pak podrobně představil svůj návrh, včetně schémat prostorového rozdělení budov, místností, laboratoří i přístrojů, i finančního vyrovnání. Rektor uvedl, že návrh je aktuálním cílem celkového řešení situace, následně je podle něj třeba se zaměřit na střednědobé a dlouhodobé cíle.

K návrhu rektora se posléze vyjádřili zástupci obou stran, jak děkan PřF Martin Kubala, tak ředitel VŠÚ Pavel Banáš. Děkan PřF návrh odmítl s tím, že ho považuje pro fakultu za nevýhodný. „Návrh neřeší, ani nereflektuje naše problémy. Naopak vytváří nové,“ uvedl mimo jiné k otázce prostorového dělení.

S návrhem nebyl spokojen ani ředitel VŠÚ Pavel Banáš. Zmínil mimo jiné potřebu analýzy technických podmínek. „Není jasné například technické zabezpečení,“ uvedl v souvislosti s navrženým přemísťováním přístrojů.

Senátoři a senátorky pak v podrobné rozpravě debatovali o tom, zda předložený návrh přinese uklidnění situace a jaký dopad bude mít jeho realizace, upozorňovali i na možná rizika. Zmínili rovněž potřebu respektovat vysokoškolský zákon a vnitřní předpisy univerzity a potřebu zajistit dobré pracovní podmínky pro všechny přírodovědce, ať pracují na PřF či CATRIN.

V diskuzi vystoupili i další členové akademické obce, například děkan FTK Michal Šafář nebo děkan LF Milan Kolář, který jako lékař přirovnal současnou situaci ke krvácející ráně. „Univerzita krvácí a nemůžeme se tvářit, že ta rána tady není,“ uvedl a vyzval senátory, aby neprodlužovali současný stav a rozhodli. Do debaty se zapojil i předseda Správní rady UP Otakar Fojt, podle kterého není zvykem, aby se její členové jednání senátu účastnili. Ale situace je podle něj vážná a Správní radu dlouho nevyřešený problém trápí. „Zatímco jiné univerzity, které nemají tento problém, se věnovaly svému vědeckému úsilí a výuce studentů, tato univerzita trávila čas nad touto otázkou,“ připomněl Fojt a dodal, že jako předseda Správní rady návrh rektora podporuje. „Nevidím jinou snadnou možnost, jak se posunout ve vztazích univerzity dál.“

Senátoři si odhlasovali, že budou o návrhu rozhodovat v tajném hlasování. V něm návrh předložený rektorem UP neschválili. Ke schválení bylo potřeba 13 hlasů. Pro ale hlasovalo jen 10 členů AS UP, 9 bylo proti a 5 se zdrželo.

Místopředseda AS UP Jiří Langer, který zasedání řídil, pak na základě tohoto rozhodnutí vyzval senátory a senátorky k tomu, aby za této situace dali rektorovi UP doporučení, jak dále postupovat. Po dlouhé rozpravě nakonec AS UP přijal následující usnesení:

„AS UP žádá rektora o předložení nového návrhu rozhodnutí o majetkovém vypořádání mezi PřF UP a CATRIN ve smyslu maximální možné implementace doporučení tzv. Horáčkovy zprávy, zdůvodněného vypořádání připomínek obou dotčených součástí k návrhu č. UPOL-47113/9100-2024 a zapracování těch, jejichž zohlednění bude v souladu se zájmy dalšího rozvoje UP jako celku. AS UP žádá rektora o předložení nového návrhu AS UP nejpozději do 12. 5. 2024, a to včetně obsahově odpovídající novely Řádu o nakládání s majetkem UP. Upozorňuje přitom na nutnost chránit akademickou samosprávu na univerzitní i fakultní úrovni v souladu se zákonem o vysokých školách a Statutem UP (čl. 6 odst. 1).“

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)