Danubius Young Scientist Award získal absolvent Filozofické fakulty UP

Repro: Žurnál UP
Pondělí 4. leden 2021, 7:54

Významnou středoevropskou cenu pro mladé vědce „Danubius Young Scientist Award“ získal v právě uplynuvším roce (2020) Jiří Černý, Ph.D., absolvent olomoucké filozofické fakulty a dlouholetý spolupracovník katedry germanistiky FF UP. Danubius Award uděluje rakouský „Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM)“, jehož posláním je zabývat se aktuálními otázkami středoevropského prostoru a „přispívat vědeckým výzkumem a transferem vědění a vzdělanosti k dobrým sousedským vztahům ve střední a jihovýchodní Evropě“.

Jiří Černý získal mezinárodní ocenění za svou dosavadní vědeckou práci spojující přístupy germanistické medievistiky a dějin umění. Je jedním z mála evropských badatelů, kteří se systematicky věnují jednolistové grafice. Pomocí materiálu z 15. a 16. století sleduje, jak k tištěnému obrazu přistupovalo publikum z českých zemí, zároveň se zajímá o psané i obrazové kontexty, které grafické listy nalepené v knihách obklopují. Černý se jako jeden z mála již od dob svých studií věnoval německé středověké literatuře vzniklé v zemích Koruny české a zabýval se jejím napojením na širší středoevropský prostor. Během let se jeho zájem přesouval od 13. století směrem k úplnému závěru středověku, až se dostal k produkci německých letákových spisů v době reformace. Svou prací významně přispěl nejen k poznání literárního provozu v Mikulově a Jihlavě, ale především objasnil vznik a specifika reformačních pamfletů ze severních a severozápadních Čech.

Černého specializace zahrnuje oblasti, které v portfoliu katedry germanistiky v současné době chybí. Proto je více než politováníhodné, že v roce 2017 neprošel výběrovým řízením, takže musel z katedry odejít. Nucený odchod však nastartoval jeho kariéru v olomouckém Vlastivědném muzeu a přiměl jej, aby získal roční výzkumný grant na Karlově univerzitě či absolvoval stáž na Rakouské akademii věd. Pro své kvality byl nakonec Univerzitou Pardubice osloven, aby se podílel na projektu NAKI „Slepí svědkové doby“. Tato univerzita jej také na cenu nominovala.

Prof. Ingeborg Fialová, Dr., katedra germanistiky FF UP 

 

Zpět