Děkan právnické fakulty vyzývá k podávání nominací na čestné uznání za vzdělávací činnost

Nominace lze podávat písemně do 15. prosince. Repro: PF UP
Úterý 16. listopad 2021, 12:00 – Text: Eva Hrudníková

Děkan právnické fakulty bude již podruhé oceňovat akademiky za jejich pedagogickou činnost. Opět po roce tak vyzývá celou akademickou obec fakulty k podávání nominací, které v písemné podobě přijímá do 15. prosince. Ocenění děkan uděluje za vzdělávací činnost v roce 2021.

Čestné uznání děkana PF UP v Olomouci za vzdělávací činnost bylo vloni novinkou, jeho statut upravuje vnitřní norma. Podobné ocenění na fakultě chybělo. „Cílem čestného uznání je podpořit zvyšování kvality poskytované vzdělávací činnosti a zvýšení povědomí akademické obce celé univerzity o vynikajících počinech na poli odborného vzdělávání v právní oblasti. Chceme také ukázat našim akademikům, že si jejich výborné pedagogické práce vážíme,“ vysvětlil Václav Stehlík, děkan právnické fakulty, který zavedení čestného uznání inicioval.

Čestné uznání může být poskytnuto za dlouhodobou excelentní vzdělávací činnost, jakož i za výjimečný jednorázový počin v rámci vzdělávací činnosti fakulty – ojedinělá přednáška, seminář, workshop a podobně. Ocenění může zohledňovat i zpracování publikace se vzdělávacím účelem či metodiku vedení výuky. Cenu může získat zaměstnanec UP s úvazkem na právnické fakultě ve výši alespoň 0,5, který se současně v letošním roce na výuce podílel v rozsahu alespoň jedné vyučovací hodiny týdně.

Nominaci kandidáta na čestné uznání může podat člen akademické obce fakulty, tedy kdokoli ze studentů a akademických pracovníků. Obsahovat musí jméno a příjmení kandidáta a uvedení důvodů pro udělení ocenění. Sepsanou nominaci je nutné doručit děkanovi právnické fakulty, ideálně formou e-mailu, poštou nebo osobním předáním jeho asistence (renata.grezlova@upol.cz, 585 637 509).

Konečný termín pro podávání nominací za rok 2021 je 15. prosince. Čestné uznání udělí děkan nominovanému kandidátovi na základě doporučení hodnotící komise tvořené z členů akademické obce, kterou za tímto účelem jmenuje. Děkan může rozhodnout, že spolu s čestným uznáním bude oceněnému přiznána i finanční odměna.

Vloni komise vybírala z pěti nominovaných osobností a jednoho pedagogického kolektivu. Historicky první laureátkou Čestného uznání děkana Právnické fakulty UP v Olomouci za vzdělávací činnost se stala Renáta Šínová z katedry soukromého práva a civilního procesu.

Vnitřní norma, která upravuje podmínky udělování čestného uznání, je zveřejněna na úřední desce PF UP.

Zpět