Děkani právnické fakulty a fakulty zdravotnických věd složili inaugurační slib

Inaugurace děkanů PF a FZV Václava Stehlíka a Martina Procházky se konala v Arcibiskupském paláci.
Fotogalerie: Martin Višňa
Pátek 21. únor 2020, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Do funkce byli slavnostně uvedeni noví děkani dvou fakult Univerzity Palackého v Olomouci. V Arcibiskupském paláci převzali z rukou rektora Jaroslava Millera děkanské insignie Václav Stehlík, který v následujících čtyřech letech povede právnickou fakultu, a Martin Procházka, který stojí v čele fakulty zdravotnických věd.

Vlastnímu inauguračnímu slibu předcházelo poděkování odstupujícím děkanům. „Milá  Zdenko, děkuji ti za noblesní a přitom dynamické vedení právnické fakulty. Byl jsem velice spokojen, jak jsi fakultu vedla,“ řekl rektor Jaroslav Miller Zdence Papouškové, která řídila právnickou fakultu uplynulé čtyři roky, do letošního ledna. U Jaroslava Vomáčky pak rektor zdůraznil jeho budovatelskou roli. „Milý Jaroslave, fakultu zdravotnických věd jsi provázel od jejího počátku. To, jak vypadá dnes, je do značné míry tvojí zásluhou.“ Jaroslav Vomáčka skončil ve funkci děkana vloni v létě, v průběhu svého druhého funkčního období, na vlastní žádost. Oba emeritní děkany univerzita odměnila diplomem a pamětní medailí s dvojportrétem Josefa Dobrovského a Františka Palackého.

Po krátkém představení profesní dráhy obou nových děkanů a shrnutí výsledků fakultních senátních voleb byli Václav Stehlík a Martin Procházka inaugurováni.

Jako první převzal insignie fakulty, složil slib a pronesl inaugurační projev děkan práv. Václav Stehlík se v něm spíše než na výčet konkrétních plánů zaměřil na obecnější úvahy. Několikrát zmínil a vzdal hold Miroslavu Liberdovi, prvnímu děkanu znovuobnovené právnické fakulty. Zároveň vyzdvihl pět důležitých momentů z moderního vývoje fakulty, na které navázal svých pět přání fakultě. „Tím prvním je, aby naše fakulta byla platným členem univerzitní obce. Také si přeji, aby se nadále rozvíjela externí odborná spolupráce. Mým třetím přáním je využít zahraničních partnerů k dalšímu posílení vědecko-výzkumné spolupráce. Dále bych chtěl, aby naši fakultu neopustil transformační étos, ve smyslu transformace české společnosti k demokracii a k ochraně lidských práv, za kterou byla fakulta v devadesátých letech oceněna. A konečně poslední přání se týká zaměstnanců a studentů.  Byl bych rád, aby se dařilo budovat profesní i osobní vztahy a aby se lidé na fakultě cítili dobře,“ řekl Václav Stehlík zaplněnému sálu.

doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D.

Docent Václav Stehlík se funkce děkana právnické fakulty ujal na konci ledna, kdy vystřídal dosavadní děkanku Zdenku Papouškovou. S fakultou je spjat celý profesní život, od roku 2014 vedl katedru mezinárodního a evropského práva. Kromě práv vystudoval anglický jazyk a literaturu na Filozofické fakultě UP a postgraduální LL.M. studium na University of London zaměřené na právo Evropské unie. Je autorem desítek publikací vědeckého i pedagogického charakteru v oboru práva Evropské unie. V roce 2015 mu byl Evropskou komisí udělen Jean Monnet stolec v oboru práva. Je laureátem bronzové medaile prof. Antonína Randy udělené Jednotou českých právníků za přínos právní vědě. Mimo PF UP je členem redakčních rad několika českých a zahraničních časopisů, odborných společností, vědecké rady Právnické fakulty UP a oborových komisí doktorských studijních programů v České republice i na Slovensku.

Stejně jako jeho i Martina Procházku slavnostně uvedl do funkce rektor spolu s předsedou fakultního akademického senátu. „Nesmírně si vážím příležitosti, kterou jsem od akademického senátu fakulty dostal. Zároveň jsem si vědom velké zodpovědnosti, která je s touto funkcí spojena. Role děkana představuje především službu akademické obci. Udělám vše proto, abych zachoval její jednotu,“ uvedl na úvod svého projevu děkan fakulty zdravotnických věd.

Poté krátce představil svou vizi dalšího směřování fakulty. Za důležitý úkol považuje zkvalitňování studijních oborů, důraz by chtěl klást také na zvyšování vědecké úrovně a publikační činnosti. „V oblasti vzdělávání vidím jako zcela zásadní zajištění dostatečného množství výukových prostor. Neméně důležitý je pak osobní rozvoj zaměstnanců a zajištění personální stability fakulty,“ vyjmenoval Martin Procházka s tím, že nadále bude také usilovat o co nejužší a oboustranně výhodné vztahy s fakultní nemocnicí a dalšími zdravotnickými zařízeními v kraji.

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Profesor Martin Procházka se stal třetím děkanem fakulty zdravotnických věd vloni v listopadu. Je absolventem Lékařské fakulty UP, profesorem v oboru Gynekologie a porodnictví. Od roku 1994 pracoval na Porodnicko-gynekologické klinice LF UP a FNOL, je přednostou Ústavu lékařské genetiky LF UP a FNOL, na FZV UP vedl Ústav porodní asistence. Ve své odborné práci se zaměřuje na perinatologii, fetomaternální medicínu a lékařskou genetiku, zejména na závažné komplikace těhotenství či na problematiku geneticky podmíněných poruch krevního srážení. Je členem výboru České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP, členem Společnosti lékařské genetiky a několika dalších organizací včetně mezinárodních.

Oba noví děkani se shodli, že pro uskutečnění jejich cílů je nezbytně nutný kvalitní proděkanský tým a všem přítomným své kolegy představili. Václav Stehlík bude spolupracovat celkem s šesti proděkany, Martin Procházka se čtyřmi.

Mezi prvními, kdo novým děkanům pogratuloval, byl ještě v rámci slavnostního setkání ceremoniář aktu a prorektor Petr Bilík. „Vážení děkani a proděkani, děkuji vám za celou univerzitu, že jste přijali nesmírnou zodpovědnost pro následující roky. Přeji vám kritickou a zároveň konstruktivní akademickou obec.“

Inaugurace ve Slavnostní dvoraně Arcibiskupského paláce se účastnili zástupci 24 tuzemských a zahraničních univerzit, církve, armády, státních i regionálních správ a samospráv a dalších významných partnerských institucí a úřadů. Video z inaugurace najdete zde.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)