Fakulta zdravotnických věd oslavila desáté výročí svého vzniku

Hlavní část oslav zahájil děkan FZV Jaroslav Vomáčka v Mozarteu Arcidiecézního muzea Olomouc.
Fotogalerie: Velena Mazochová
čtvrtek 12. duben 2018, 14:30 – Text: Velena Mazochová

Téměř dva tisíce absolventů, spolupráce s třemi desítkami zahraničních univerzit, osm studijních oborů a stejný počet ústavů – takový je jen letmý výčet úspěchů, kterých dosáhla nejmladší fakulta Univerzity Palackého od roku 2008, kdy se stala osmou součástí Univerzity Palackého. Letošní kulaté jubileum si připomněla třídenním slavnostním odborným programem, na které přijala pozvání řada tuzemských i zahraničních hostů. 

Při slavnostním zahájení oslav, které se uskutečnilo v prostorách Arcidiecézního muzea, připomněl rektor Jaroslav Miller dosavadní dynamický rozvoj Univerzity Palackého, jehož součástí byl i vznik fakulty zdravotnických věd. „Deset let v životě fakulty, která se podílí na výchově studentů, vědě, výzkumu a internacionalizaci celé univerzity, je ještě poměrně krátké období. Zároveň jsou mladé fakulty většinou nejvíce dynamické, flexibilní a nejrychleji reagující na společenskou poptávku. V tom je jejich přednost a síla a jsem přesvědčen, že toto jsou vlastnosti, které nás jednou zachrání,“ uvedl Jaroslav Miller. Zdravotnické obory přitom řadí k nejperspektivnějším. „A to nejen v České republice, ale i v celé Evropě, která postupně stárne. V budoucnu budeme potřebovat mnohem více sester, rehabilitačních pracovníků nebo fyzioterapeutů  - a tuto rostoucí společenskou poptávku můžeme uspokojit pouze dvěma způsoby: budeme je přivážet nebo si je vychováme sami. A to je v pravdě historická role i fakulty zdravotnických věd, která se může stát jednou z klíčových institucí, které tuto poptávku budou naplňovat,“ zdůraznil rektor. Jubilující fakultě popřál do dalších let dobré vedení, dynamický vývoj a pevnou strategii do budoucna.

Podle současného děkana Jaroslav Vomáčky prošla fakulta od svého založení vývojem, který potvrdil její pevnou pozici v rámci Univerzity Palackého. Jako jedna ze dvou samostatných fakult tohoto typu v České republice prokázala svou životaschopnost, účelnost a stabilitu jak ve výukové, tak ve vědecko-výzkumné činnosti. „Výsledky potvrzují, že jsme institucí poskytující kvalitní vzdělání v bakalářských, magisterských programech i v doktorském studijním programu, což dokládají i dosavadní hodnocení akreditační komise. Důkazem je i řada významných projektových aktivit operačního programu nebo Agentury pro zdravotnický výzkum Ministerstva zdravotnictví ČR. Mimořádná je i skutečnost, že v posledních letech je zájem uchazečů o studium na FZV trvalý a má spíše narůstající tendenci. Fakulta je i podle některých výzkumů hodnocena jako výběrová,“ uvedl Jaroslav Vomáčka.  

Významní hosté i oceněné osobnosti 

Vyvrcholením oslav se stala mezinárodní odborná konference, na níž s plenárními přednáškami z oborů fyzioterapie, radiologie a zobrazovacích metod, ošetřovatelství a porodní asistence vystoupili uznávaní zahraniční odborníci z Velké Británie, Austrálie, Belgie, Itálie a Lotyšska.

K hostům patřil i významný odborník v oboru biomechaniky Jim Richards, profesor University of Central Lancashire v Prestonu, který patří ke světové špičce v oblasti exaktních měření lidského pohybu. Jako dlouholetý spolupracovník Ústavu fyzioterapie FZV se podílí na výuce olomouckých studentů, kterým na svém pracovišti zároveň umožňuje studijní pobyty. „Působí v naší laboratoři v rámci výzkumů pro své diplomové práce. Vedou si velmi dobře a já doufám, že tato spolupráce stejně jako kooperace ve vědě a výzkumu bude i nadále úspěšně pokračovat,“ uvedl Jim Richards. 

Z Velké Británie přijela do Olomouce  také Catherine Walshe, ředitelka International Observatory on End of Life Care, z Institute for Health Research of Lancaster University, která se zaměřuje na výzkum paliativní medicíny a péče o pacienty v závěrečné etapě života. „Právě v této oblasti výzkumu nyní zahajujeme spolupráci v rámci společného projektu mezi FZV a univerzitou v Lancasteru,“ doplnila Catherine Walshe. Účast uznávaných zahraničních odborníků dokládá podle děkana i úspěšný vývoj fakulty v oblasti internacionalizace. „Fakulta navázala mezinárodní spolupráci s více než 30 zahraničními univerzitami, a to jak v oblasti výuky, tak i vědy a výzkumu,“ zdůraznil děkan.  

Odbornému setkání předcházelo slavnostní předání ocenění více než desítce osobností, které se zasloužily o vznik a rozvoj olomouckých zdravotnických oborů. Medaile Za zásluhy o rozvoj UP, Pamětní medaile UP a čestné diplomy převzali například někdejší přednosta II. interní kliniky LF a FNOL Ivan Gregar, který se významně podílel na vzniku a rozvoji Ústavu ošetřovatelství, emeritní děkan lékařské fakulty Zdeněk Kolář či Lenka Špirudová, první proděkanka LF pro nelékařská studia a bývalá zástupkyně přednosty Ústavu ošetřovatelství FZV.

Třídenní program oslav zahrnul také slavnostní zasedání fakultní Vědecké rady a redakční rady recenzovaného multioborového vědeckého časopisu Profese online, který fakulta vydává od svého založení v roce 2008. Kulaté výročí si ve fakultních prostorách Teoretických ústavů LF UP připomněli i účastníci konference Studentské vědecké odborné činnosti, na které s výsledky své vědecké práce vystoupila desítka studentů magisterských a doktorských studijních programů. 

Dosavadní vývoj a vize do budoucnosti  

Fakulta zdravotnických věd vznikla jako nejmladší fakulta olomoucké univerzity vyčleněním zdravotnických nelékařských oborů z Lékařské fakulty UP 11. dubna 2008. Prvních téměř sedm set studentů na ní začalo studovat v zimním semestru akademického roku 2008/2009. Od té doby si na FZV podalo přihlášku ke studiu bezmála 16 000 uchazečů. Celkem prošlo jejími posluchárnami několik tisíc studentů a do dnešní doby studium úspěšně ukončilo přes 1 800 absolventů. 

Z původních šesti ústavů tvoří nyní FZV osm pracovišť a přibyly také nové studijní obory - bakalářské studium Zdravotnický záchranář a navazující magisterské studium Intenzivní péče v porodní asistenci. V současné době poskytuje fakulta také bakalářské studium v oborech Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Fyzioterapie a Radiologický asistent, navazující magisterský obor Ošetřovatelská péče v interních oborech i doktorský studijní program Ošetřovatelství. V současné době studuje ve všech formách studia 702 studentů. „I v tomto aspektu vykazuje fakulta narůstající tendenci. V kontextu s veřejným zájmem je strategickým záměrem dosáhnout minimálně tisíce studujících i akreditace dalších bakalářských oborů, jako je ergoterapie, zdravotní laborant nebo dětská sestra. Jako jediná fakulta podobného typu připravujeme také navazující magisterský studijní program Zobrazovací technologie a organizace a řízení v radiodiagnostice. V souladu s projektem internacionalizace připravujeme i první studijní obor v anglickém jazyce,“ uvedl Jaroslav Vomáčka.  

Vedle vzdělávání studentů pro potřeby zdravotnické praxe se fakulta zaměřuje i na vědecko-výzkumnou činnost. Průkopnickou aktivitou v českém prostředí představuje zejména vznik fakultního Centra vědy a výzkumu v roce 2013 s úspěšnou účastí v soutěžích o grantovou podporu. „Kvalitu Centra lze dokumentovat relativně velmi kvalitními publikačními aktivitami v prvním decilu, popř. kvartilu nejcitovanějších odborných časopisů,“ doplnil děkan. Od jara 2016 využívají fakultní pracoviště zázemí v rekonstruované budově Teoretických ústavů lékařské fakulty, kam se přestěhovala z původního sídla na třídě Svobody. K aktuálním cílům nynějšího vedení patří vybudování samostatné budovy fakulty v areálu LF a FNOL.