Informace o možnosti využití tzv. milostivého léta

Pátek 7. leden 2022, 12:22

S ohledem na právní úpravu obsaženou v části druhé čl. IV bodu 25 zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve spojení s Usnesením Vlády České republiky ze dne 5. listopadu 2021 č. 990, Univerzita Palackého v Olomouci informuje své dlužníky o možnosti využití tzv. milostivého léta. Na základě právní úpravy tzv. milostivého léta se fyzickým osobám, které mají vůči Univerzitě Palackého v Olomouci dluh vymáhaný soudním exekutorem, naskýtá za podmínek uvedených ve výše zmíněném zákoně šance splnit svůj dluh zjednodušeným, a hlavně finančně výrazně méně nákladným způsobem.

Využít tzv. milostivé léto je možné v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022. V tomto období může povinný (dlužník) zaplatit nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení (případně doplatit zbývající část jistiny) a náklady exekuce ve výši 750 Kč plus DPH (je-li soudní exekutor plátce DPH), tedy 908 Kč včetně DPH. Pokud tak povinný (dlužník) učiní, bude exekuce zastavena a soudní exekutor rozhodne o osvobození od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení v rozsahu, v němž nebyly uspokojeny. Povinný (dlužník) tak nebude muset platit příslušenství (např. úroky z prodlení nebo další náklady exekuce). Pokud ale povinný (dlužník) nejpozději do 28. 1. 2022 nesplatí svůj dluh na jistině a nákladech exekuce ve stanovené výši, exekuce mu poběží dál.

Milostivé léto lze tedy využít při splnění všech těchto podmínek:

  • dluh je vymáhán exekučně soudním exekutorem,
  • povinným (dlužníkem) je fyzická osoba,
  • oprávněným (věřitelem) jsou veřejné subjekty uvedené v části druhé čl. IV bod 25 odst. 1 zákona č. 286/2021 Sb., tedy i Univerzita Palackého v Olomouci a
  • platba bude připsána na účet soudního exekutora nejpozději do 28. 1. 2022.

Milostivé léto nelze využít na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly povinnému (dlužníkovi) uloženy v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, na pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a na další pohledávky uvedené v části druhé čl. IV bodu 25 odst. 8 zákona č. 286/2021 Sb.

Pokud má povinný (dlužník) zájem využít tzv. milostivé léto, doporučujeme obrátit se na soudního exekutora, který dané exekuční řízení vede, s žádostí o informaci ohledně výše nezaplacené jistiny a informovat soudního exekutora o využití tzv. milostivého léta.

Další informace, stejně jako vzor dopisu soudnímu exekutorovi jsou k dispozici na webových stránkách ministerstva spravedlnosti nebo např. na webových stránkách www.exekuceinfo.cz/novinky/milostive-leto.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)