ITEP – informativní článek za KA II

Ilustrační snímek: Olga Vránová
Čtvrtek 28. březen 2019, 10:41

Projekt s názvem „Inovativní vzdělávání učitelů spojením teorie s praxí“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006522), který v minulém roce získala Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, si klade za cíl nejen zkvalitňování přípravy budoucích učitelů, ale pozornost věnuje také samotným vysokoškolským pedagogům, a to v rámci jedné z klíčových aktivit, která nese název „Zvyšování kvality práce vysokoškolských učitelů“. Smyslem této aktivity je podpora rozvoje didaktických kompetencí vysokoškolských učitelů formou mentoringu.

Cílovou skupinou jsou začínající akademičtí pracovníci, kteří při spolupráci se svým mentorem mají příležitost rozvíjet se ve vybraných tématech svého budoucího působení. Tato individuální podpora se odehrává přímo ve výuce.

Dílčím cílem je u nejinovativnějších účastníků natočit a zpracovat videozáznamy z výuky – příklady dobré praxe, ze kterých bude následně vytvořeno několik krátkých e-learningových lekcí. Tato videa a e-learningové lekce budou sloužit účastníkům, kteří budou aktéry videozáznamů, jako reflektivní materiál v rámci mentorské podpory a rovněž mohou posloužit začínajícím pedagogům, případně mohou být využity v rámci výuky didaktiky.

Zkušení akademičtí pracovníci, kteří byli vybráni jako mentoři, prošli na začátku projektu 32 hodinovým výcvikem mentorských dovedností, kde byla nastíněna témata jako mentoring versus jiné formy podpory, smluvení kontraktu a stanovení cílů mentorské podpory, pozorování a jeho zásady, vedení mentorského rozhovoru - GROW model, mentorské programy a jejich efektivita aj.

Součástí podpory začínajících akademiků jsou také přednášky a workshopy zaměřené na již zmiňovaný rozvoj didaktických kompetencí, kde jsou prezentována a diskutována témata jako například metodika tvorby prezentací, e-learning ve vzdělávání, rétorika a komunikace, tvorba interaktivních multimedálních pomůcek, inkluze, multikulturalita a mnohá další.

Začínající akademičtí pracovníci mají také možnost absolvovat dvoutýdenní stáž na vybrané základní či střední škole a vyzkoušet si tandemovou výuku. V rámci tandemové výuky jsou preferovány inovativní metody a přístupy jako např. CLIL (obsahově a jazykově integrované učení) aj.

Věříme, že všechny výše zmíněné aktivity pomohou začínajícím akademickým pracovníkům se lépe a rychleji etablovat v roli vysokoškolského pedagoga. 

Mgr. Pavla Andrysová, Ph.D., Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006522

Inovativní vzdělávání učitelů spojením teorie s praxí Projekt je financován z fondu OP VVV

 

 

Zpět