Ještě před letními prázdninami se sešel senát pedagogické fakulty

Foto: Žurnál UP
pátek 7. červen 2019, 7:31 – Text: Milada Hronová

Naposledy v tomto školním roce jednal Akademický senát pedagogické fakulty. Zabýval se výročními zprávami, statutem fakulty i například novým předpisem k provedení Studijního a zkušebního řádu UP. Během jednání se také seznámil s reakcí Asociace děkanů pedagogických fakult vůči novele zákona o pedagogických pracovnících. 

Akademický senát pedagogické fakulty se na svém řádném zasedání zabýval Výroční zprávou o činnosti PdF UP za rok 2018. Předložený dokument komentovala Libuše Ludíková, děkanka fakulty. Popsala jeho rozvržení a zdůraznila, že základ činností fakulty v uplynulém roce tvořila příprava nových studijních programů, která se odrazila v jejich úspěšné akreditaci.

„Jsme jedinou pedagogickou fakultou v České republice, která má od září 2019 všechny programy akreditovány. Jsem velmi ráda, že jsme si trend vzdělávání udrželi,“ řekla Libuše Ludíková. Ve svém komentáři k tomuto dokumentu mimo jiné vyzdvihla i oblast vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti, a to především proto, že fakulta loni získala i dva granty z Technologické agentury ČR. Pozitivně zhodnotila i nové letní školy a příměstské tábory, které fakulta organizuje, stejně tak i pravidelná setkávání absolventů i přípravu a konání stříbrných a zlatých promocí. Zprávu akademický senát fakulty jednomyslně schválil.

I druhý dokument, Výroční zprávu o hospodaření PdF UP za rok 2018, předložila a komentovala děkanka Libuše Ludíková. Uvedla, že loni fakulta hospodařila s pozitivním výsledkem víc než jeden milion korun. V návaznosti na komentář Kamila Kopeckého, předsedy ekonomické komise senátu, i na diskuzi senátorů fakulty AS však tento bod jednání přerušil, a to s požadavkem na doplnění materiálů.

„Ekonomická komise senátu nedokázala z předložených údajů extrahovat ten díl, který by se týkal pouze pedagogické fakulty a ne celé univerzity. Doporučujeme proto senátu, aby si data o pedagogické fakultě vyžádal v jiné podobě,“ řekl Kamil Kopecký. Senátoři pedagogické fakulty tedy předložené dokumenty projednali a poté tento bod jednání přerušili. Znovu se zprávou budou zabývat na příštím jednání.

Senát PdF přijal Změnu Statutu PdF UP, a to ve znění doporučení legislativní komise, schválil Nový vnitřní předpis k provedení Studijního a zkušebního řádu UP i dokumenty s názvem Programy a podmínky přijímacího řízení PdF UP pro rok 2020/2021 a Záměr doktorského studijního programu Didaktika informatiky a digitálních technologií.

V závěrečné části senátu informovala děkanka o jednání Asociace děkanů pedagogických fakult, jíž nyní předsedá. Zmínila nový zákon o pedagogických pracovnících a nedostatky, které v něm uvedené grémium vidí.

„Podle tohoto zákona budou moci profesi učitele vykonávat i nepedagogové s titulem Mgr., a to za předpokladu, že se ve lhůtě tří let dovzdělají. Má se tím na mysli, že zvládnou tak zvané doplňkové pedagogické studium (DPS). Asociace děkanů pedagogických fakult v tomto však stále vychází z dřívější dohody s ministerstvem, že nekvalifikované pracovníky budou moci vzdělávat pouze ty fakulty, které mají akreditaci pro učitelství. Tedy že se bude jednat o pedagogické fakulty, případně fakulty vzdělávající učitele. V médiích se však nyní objevují informace, že tomu tak nebude. Za Asociaci proto nyní zjišťuji stav věci. Pokud by se ukázalo, že naše dohoda s ministerstvem neplatí, budeme zásadně proti,“ řekla Libuše Ludíková.

Vážnost situace potvrdil i proděkan Vojtech Regec, když uvedl, že situace ve školství není dlouhodobě dobrá. „Letitý problém vyústil do situace akutního nedostatků učitelů, který ministerstvo nedokáže řešit. Zhruba polovina učitelů se v budoucnu bude rekrutovat právě z těch, kteří si pedagogické vzdělání budou doplňovat. Naše úsilí tedy spočívá v tom, že chceme udržet kvalitu vzdělávacího procesu. Jde o budoucnost českého školství,“ dodal.