Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UP nabízí inovované semináře teorie překladu

Ilustrační foto: Jan Andreáš
Středa 23. leden 2019, 9:15

Na katedře anglistiky a amerikanistiky FF UP byly za přispění Fondu rozvoje Univerzity Palackého (FRUP) v  roce 2018 inovovány předměty Teorie překladu 1 a Teorie překladu 2. Na platformě Moodle jsou nyní k dispozici inovované podoby obou kurzů, které obsahují teoretické materiály ke studiu, případové studie, otázky k četbě, ukázky textů k praktickému rozboru a další materiály reflektující nejnovější vývoj v zahraniční i české translatologii. Kurzy se využívají ve výuce studijních programů Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad a Anglická filologie, v případě zájmu jiných kateder mohou být v české nebo anglické verzi zapojeny i do výuky v jiných studijních programech.

Projekt si kladl za cíl začlenit do výuky nová translatologická témata. V sylabech jsou tak nově zastoupeni současní zahraniční a čeští teoretici překladu, kteří se ve svém výzkumu věnují např. sociologii překladu, využití korpusů v translatologickém výzkumu, audiovizuálnímu překladu apod. Zatímco kurz Teorie překladu 1 nabízí ucelený historický přehled teorií překladu od počátečních úvah o překladu nově doplněný o moderní přístupy (sociologický, psychologický atd.), kurz Teorie překladu 2 dále prohlubuje znalosti studentů týkající se aktuálních translatologických oblastí a výzkumných témat (překlad a kultura, styl překladu a styl překladatele, sémiotika překladu atd.). Oba kurzy připravují studenty ke studiu dalších teoretických předmětů a motivují je k vlastní výzkumné činnosti. Studenti kurzů tak získávají teoretické ukotvení nezbytné pro řešení dílčích překladatelských zadání v rámci prakticky orientovaných překladatelských seminářů.

Díky zakoupeným odborným publikacím bylo možné rozšířit referenční knihovnu o aktuální publikace z oblasti translatologie. Knihy publikované převážně po roce 2010 jsou k dispozici studentům i vyučujícím v Knihovně UP. Studenti je mohou využívat k samostudiu, při řešení zadaných úkolů, při práci na seminárních i kvalifikačních pracích. Nově pořízená literatura je rovněž přínosem pro ostatní vyučující, kteří ji mohou využívat k přípravě dalších předmětů a k vlastnímu vzdělávání.

Mgr. Jitka Zehnalová, Dr., Mgr. Josefína Zubáková, Ph.D.

Zpět