Lednové jednání Akademického senátu přineslo několik podstatných usnesení

Foto: Vojtěch Duda
Čtvrtek 27. leden 2022, 12:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Akademický senát UP přijal na svém prvním jednání v tomto kalendářním roce dokument Strategie udržitelného rozvoje UP, souhlasil se záměrem rektora jmenovat novou prorektorku Univerzity Palackého, schválil nového člena Vědecké rady UP i několik návrhů novel univerzitních a fakultních vnitřních předpisů.

Univerzita Palackého má svou Strategii udržitelného rozvoje. Její vznik před Akademickým senátem UP shrnul Tomáš Opatrný, prorektor pro informační technologie, hodnocení výzkumu a udržitelnost, který zdůraznil, že dokument vznikl i díky podnětům akademické obce univerzity.

„Práce na něm se odvíjí od loňského června, kdy AS UP přijal usnesení, v němž požádal o předložení strategie, která by se udržitelným rozvojem naší univerzity detailně zabývala. Společně se Zuzanou Huňkovou, koordinátorkou udržitelného rozvoje na Univerzitě Palackého, jsme v září začali diskutovat v akademické obci první připravený materiál. Za všechny diskuze jsem velmi rád. Byly důležité, neboť se hovořilo o principech. Je důležité se nějak postavit k problémům naší země,“ uvedl Tomáš Opatrný. „Vím, že stále je na čem pracovat. V tuto chvíli bych však chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě naší strategie v oblasti udržitelnosti podíleli,“ dodal.

Schválení dokumentu podpořil i Jan Bělka, předseda Komise pro udržitelnou Univerzitu Palackého.  „V dnešním světě se už nemůžeme držet toho, co bylo v 90. letech minulého století, že ochrana životního prostředí je luxusem. Dnes je ochrana životního prostředí nezbytností. Ze vzniku tohoto dokumentu mám radost. Mimo jiné i proto, že se už i v této oblasti stáváme rovnocennými partnery aliance AURORA. Těším se nyní, že bude tento materiál přeložen do angličtiny. Berme jej vážně, je důležité ho provázat s dalšími strategiemi a koncepcemi, vnitřními předpisy i normami na UP tak, aby mohl být implementován,“ vyjádřila radost ze vzniku materiálu Veronika Tomoszková, předsedkyně Legislativní komise AS UP.

AS UP schválil Strategii udržitelného rozvoje UP téměř jednomyslně. Svým usnesením zároveň požádal rektora UP, aby byl AS UP do 31. března 2022 předložen akční plán implementace této strategie na roky 2022 a 2023, aby stabilní součástí rozpočtu UP byla kapitola finančních prostředků určených pro implementaci této strategie, aby tato kapitola byla součástí rozpočtu UP již pro rok 2022 a aby byl AS UP předložen přehled stávajících i zamýšlených kompetencí koordinátorky udržitelného rozvoje UP s uvedením konkrétních ustanovení relevantních vnitřních předpisů a vnitřních norem UP.

Během lednového jednání Akademický senát UP také jednomyslně vzal na vědomí záměr rektora UP Martina Procházky jmenovat novou prorektorku pro vědu a výzkum Lucii Plíhalovou, která působí na katedře chemické biologie PřF UP a která po vzájemné dohodě vystřídá dosavadního prorektora pro tuto oblast Zdeňka Hradila. Lucie Plíhalová se ve své krátké řeči před senátory zmínila o tom, že chce mimo jiné zlepšit komunikaci mezi VŠÚ CATRIN a PřF UP. Zdůraznila přitom, že pokud chce univerzita žádat o granty z nového programovacího období, měla by jednat jako celek. „Univerzita Palackého patří mezi elitní výzkumné univerzity a jakákoli roztříštěnost ji může jen oslabit. Agenda věda a výzkum je obrovská a nese s sebou důležité věci týkající se strategického plánování. Jsme lidé, spojuje nás společná věc, chceme, aby naše škola vzkvétala,“ uvedla.

Rektor UP Martin Procházka představil senátorům UP i nového kancléře Univerzity Palackého, jímž se stal Martin Tomášek, který doposud působil na právním oddělení rektorátu Univerzity Palackého. Nový kancléř krátce připomněl svoji agendu, do níž mimo jiné patří oblast BOZP, spisová služba, archiv, vedení kanceláře rektora UP, agenda zpracování osobních údajů či oblast informační bezpečnosti.

Senátoři Univerzity Palackého jednomyslně souhlasili i se záměrem rektora UP jmenovat Jana Stejskala, nastupujícího děkana FF UP, novým členem Vědecké rady UP.

Obsáhlým tématem, kterému se věnuje nejen velký senát univerzity, ale i senáty jednotlivých fakult, je oblast doktorských studií, kterou v následujícím období patrně čeká významná reforma. O analýze, která se věnuje problematice doktorského studia na UP s cílem podpořit doktorandy, hovořil před senátory Dušan Lužný, prorektor pro doktorské studijní programy a projekty UP. Jejím obsahem je řada dat, která se zabývají nejen situací předčasně ukončených doktorských studií, formou studií, ale i mobilitou doktorandů za posledních pět let. Akademický senát UP vzal předložený dokument na vědomí.

V legislativní části jednání schválil AS UP opětovně předložený návrh novely č. 7 Statutu UP v předloženém znění. AS UP v této souvislosti požádal rektora UP, aby vyzval součásti UP k dodání informací o medailích a cenách, které jsou na součástech udělovány, a aby nechal zpracovat metodiky k postupu součástí UP podle článku 54 Statutu UP ve znění novely č. 7.

AS UP přijal i návrh novely č. 1 Řádu normotvorby na UP. Schválil také návrh novely č. 3 Statutu LF UP ve znění pozměňovacích návrhů LK AS UP, novelu č. 1 Vnitřního předpisu LF UP k provedení SZŘ UP ve znění technických změn LK AS UP i novelu č. 2 Vnitřního předpisu PF UP k provedení SZŘ UP ve znění pozměňovacích návrhů LK AS UP. Více o AS UP ZDE.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)