Mezinárodní týden spolupráce ve výuce a výzkumu na fakultě zdravotnických věd

Foto: M. Višňa, R. Váverková
Úterý 16. listopad 2021, 10:05

Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci uspořádala ve dnech 8.–12. listopadu 2021 svůj první International Week of Collaboration in Education and Research, kterého se zúčastnili experti v oblasti ošetřovatelství a fyzioterapie z univerzit ve Velké Británii, Finska a USA. Cílem týdne bylo podpořit rozvoj spolupráce se zahraničními univerzitami, umožnit studentům doktorského programu debatovat o svých výzkumech se zahraničními odborníky a dát možnost všem zájemcům seznámit se s problematikou publikování z pohledu zahraničních expertů.

Pozvání na mezinárodní týden přijaly profesorka Alison Steven a dr. Jane Greaves z Northumbria University ve Velké Británii, profesorka Katri Vehviläinen-Julkunen z University of Eastern Finland a docentka Kelley Anderson z Georgetown University v USA. Moravian University v USA zastupovali dr. John Mikovits a dr. James Scifers.

První den návštěvy se zahraniční hosté seznámili s historií Olomouce, Univerzity Palackého a Fakultou zdravotnických věd (FZV). Spolu se zástupci vedení FZV diskutovali o tématech, na které se fakulta zaměřuje, a o možnosti prohloubení již dříve navázané spolupráce, zejména pro obory ošetřovatelství, fyzioterapie a pro oblast doktorského studia. V rámci bohatého programu měli zahraniční hosté možnost prohlédnout si pracoviště Fakultní nemocnice (FN) Olomouc, kde studenti FZV vykonávají svoji odbornou praxi. Navštívili II. Interní kliniku gastroenterologie a geriatrie, kde je přednosta kliniky doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D. seznámil s provozem kliniky i některými technickými  parametry této nejmodernější budovy ve FN Olomouc. Dalším pracovištěm, které zahraniční hosté navštívili, pak bylo Oddělení rehabilitace. 

Součástí mezinárodního týdne byla i studentská doktorská konference, která se konala 10. listopadu 2021. Jejím ústředním tématem byl „Study design of the dissertation research studies“. Studentky doktorského studijního programu Ošetřovatelství zde prezentovaly jak výzkumný design svých výzkumů, tak i dílčí výsledky svých výzkumných studií. Ve workshopu, který následoval, studentky obdržely od zahraničních odborníků zpětnou vazbu ke svým prezentacím, přičemž zahraniční hosté velmi kladně hodnotili kvalitu a úroveň zpracovaných problematik. Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 pak proběhly přednášky zahraničních hostů na téma publikování v mezinárodních prestižních odborných časopisech. Na přednášky navázala panelová diskuze, ve které zahraniční hosté mluvili o svých zkušenostech s publikováním a recenzováním odborných článků.

Na závěr týdne proběhlo setkání, kde zahraniční hosté s představiteli vedení FZV a zástupci některých ústavů společně debatovali o dalších možnostech spolupráce, v oblasti výzkumu, studia, pořádání společných konferencí pro Ph.D. studenty a návštěv akademiků. Zahraniční hosté hodnotili mezinárodní týden velmi pozitivně, a proto vedení FZV plánuje na něj v dalších letech navázat podobnými akcemi.

Mezinárodní týden na FZV byl financován z IP Internacionalizace 2021.

 

Helena Kisvetrová, proděkanka FZV UP pro vědu a výzkum a doktorské studium

Petra Mandysová, proděkanka FZV UP pro zahraniční vztahy a internacionalizaci

Zpět