Mimořádně se sešel AS UP: podněty předal senátu PřF, o jejich prošetření požádal také rektora

Foto: Milada Hronová
čtvrtek 23. leden 2020, 13:03 – Text: (red)

Ve středu odpoledne se sešel mimořádně AS UP. Předseda senátu na žádost rektora svolal senátory v reakci na podnět zaměstnanců Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) přírodovědecké fakulty a Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu RUP – Centra (ZOV).

K výjimečnému kroku svolat mimořádné jednání AS UP přistoupil jeho předseda Jiří Langer na základě žádosti rektora Jaroslava Millera dle podnětu, který obdržel senát i vedení univerzity. Důvodem byly stížnosti zaměstnanců RCPTM a ZOV, týkající se vypjatých vztahů mezi vedením PřF a RCPTM, a obavy o budoucnost stamilionových vědeckých projektů, jejichž existence je podle nich v současné situaci a při tlaku na některé pracovníky v ohrožení.

Po promluvách rektora, pozvaných hostů a následující diskuzi se Akademický senát UP shodl na tom, že uvedenému vrcholnému grémiu nepřísluší role soudce nebo arbitra.

Podle slov předsedy AS UP Jiřího Langera nelze, aby AS UP hodnotil, zda předložené podněty jsou nebo nejsou porušením předpisů, ať národních nebo univerzitních. „Role AS UP je v systému vysoké školy zákonodárná a kontrolní. Nemá exekutivní pravomoc, proto jsme v závěru jednání přijali usnesení, v nichž témata, která se dotýkají především přírodovědecké fakulty, předáváme k projednání příslušnému fakultnímu senátu, zároveň jsme o prošetření požádali rektora UP,“ řekl Jiří Langer, předseda AS UP.

Usnesení AS UP:  

1. Vzhledem k faktu, že většina podnětů, které AS UP obdržel v rámci podkladových materiálů k mimořádnému zasedání, jsou interní záležitostí PřF UP, žádá AS UP AS PřF UP o zodpovědné projednání těchto podnětů a vyjádření k této věci.

2. AS UP žádá rektora UP o prošetření podnětů dle usnesení č. 1 včetně výstupů z projednání v AS PřF UP a informování o přijatých opatřeních.

Zpět