Monografie Naděždy Šiškové rozebírá a hodnotí lidskoprávní mechanismy na úrovni EU

Monografii pokřtili společně s autorkou Naděždou Šiškovou děkan Václav Stehlík (uprostřed) a proděkan Ondrej Hamuľák. Fotogalerie: Eva Hrudníková
Pátek 19. listopad 2021, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Obě publikace vzešly z katedry mezinárodního a evropského práva, jsou výstupem z projektu Jean Monnet Network a u obou hraje klíčovou roli odbornice na evropské právo Naděžda Šišková. Právnická fakulta pokřtila knihu Lidskoprávní mechanismy na úrovni EU a otázky související a zároveň oslavila zařazení časopisu European Studies, The Review of European Law, Economics and Politics do databáze Scopus.

Monografie Lidskoprávní mechanismy na úrovni EU a otázky související shrnuje výsledky výzkumu Naděždy Šiškové, vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence v oboru evropského práva při olomoucké právnické fakultě. „Tematice se věnuji dvacet let, od prvního vyhlášení Listiny základních práv EU. Za tu dobu prošla Listina vývojem od právně nezávazné deklarace až po nejdůležitější lidskoprávní pramen na úrovni Unie,“ připomněla Naděžda Šišková.

Svou publikaci však pojala mnohem šířeji, nepracovala pouze s Listinou. „Chtěla jsem ukázat, že lidská práva jsou prosazována i v rámci jiných mechanismů, jako je judikatura Soudního dvora EU nebo pomocí instrumentů na ochranu společných evropských hodnot a právního státu, což je nyní nesmírně aktuální,“ vysvětlila autorka. Jednotlivé mechanismy v knize podrobně rozebírá a hodnotí z hlediska efektivity, se zvláštním důrazem na zjištění toho, zda všechna deklarovaná a chráněná práva v rámci práva EU jsou skutečně reálně dosažitelná a mohou být jednotlivci prosazována. Každá část knihy je pak opatřena závěry, v nichž Naděžda Šišková navrhuje řadu právních změn.

Celá lidskoprávní oblast podle ní čelí v současné době řadě naléhavých výzev, které právní věda prozatím nevyřešila, a v některých případech dokonce ani nedokázala správně pojmenovat. „Zejména pokud mluvíme o právech, jež vyplývají z použití moderních technologií, schází mezi zástupci jurisprudence ujednocený pohled na jejich označení. Nejsou ani vyřešeny otázky spojené s riziky užití umělé inteligence pro oblast lidských práv a možnosti jejích porušení, jak poukazuje Bílá kniha Evropské komise z února 2020. Obdobně i četné deklarace Evropského parlamentu vyzývají k ochraně spotřebitele před riziky umělé inteligence. Všechny výše uvedené a další relevantní problémy mají být bezodkladně a urychleně vyřešeny nejen na evropské úrovní, avšak se zachováním zásady proporcionality a s rozvahou. Protože přílišné tlačení na pilu může v konečném důsledku vést ke kontraproduktivním výsledkům,“ uvedla Naděžda Šišková.  

Komplexní uchopení problematiky a vysokou vědeckou úroveň publikace vyzdvihl recenzent Juraj Jankuv z trnavské právnické fakulty. „Zpracování je nesmírně užitečné a důležité s ohledem na skutečnost, že unijní právní úprava v této oblasti je mimořádně složitá. Právě komplexní uchopení problematiky v rámci různých mechanismů a rovněž ojedinělý a originální koncept zpracování této látky tvoří tuto monografii tak výjimečnou,“ napsal Juraj Jankuv v předmluvě ke knize.

Monografii o 315 stranách pokřtili společně s autorkou Václav Stehlík, děkan fakulty, a Ondrej Hamuľák, proděkan pro vědu výzkum. „Troufám si říct, že kniha je vrcholem vědecké práce docentky Šiškové. Věřím, že poslouží účelům jak vědeckým, tak pedagogickým a najde si čtenáře mezi odbornou veřejností i studenty práv. Je mi velkým potěšením, že kniha vznikla právě na naší právnické fakultě,“ řekl děkan Václav Stehlík. Současně popřál autorce hodně sil do psaní dalších odborných textů.

Časopis v databázi Scopus

Součástí křtu knihy bylo i slavnostní připomenutí nedávného zařazení časopisu European Studies, The Review of European Law, Economics and Politics do prestižní databáze Scopus. Časopis vychází od roku 2014, původně vznikl jako projekt České asociace pro evropská studia. Dnes je odborně zaštiťován i olomouckou právnickou fakultou a funguje jako mezinárodní vědecké fórum. Šéfredaktorkou je Naděžda Šišková a redakce sídlí přímo fakultě.

Výkonným redaktorem je proděkan Ondrej Hamuľák. „Gratuluji docentce Šiškové k odvaze začít časopis v roce 2014 vydávat. Časopis by bez její energie nikdy nevznikl a nepřežil do svého už osmého ročníku,“ uvedl proděkan. Současně připomněl změnu, ke které v souvislosti se zařazením do Scopusu došlo. „Původně jsme časopis vydávali jednou ročně. Od letošního roku budou vycházet dvě čísla ročně. Důvod je jasný. Časopis potřebuje být vidět a potřebuje čtenáře, tedy vstupovat na akademický ‚trh‘ častěji.“

Časopis European Studies, The Review of European Law, Economics and Politics je volně dostupný na stránkách vydavatele, na stránkách České asociace pro evropská studia a v databázi CEEOL. „Chtěli bychom jej dostat do dalších abstraktových databází,“ naznačil Ondrej Hamuľák. Děkan Václav Stehlík potvrdil, že fakulta udělá maximum, aby se časopis posouval ještě výš a mohl naplňovat své ambice.

Monografie i současná podoba časopisu jsou výstupem z grantového projektu Jean Monnet Network – The EU and the Challenges of Modern Society. Za oběma stojí nakladatelství Wolters Kluwer.

Zpět