Na čtyři desítky studentů ze čtyř zemí prezentovaly své výzkumné projekty

Fotogalerie: Ondřej Moučka
čtvrtek 18. duben 2019, 11:17

Ústav cizích jazyků PdF UP ve spolupráci s Durham University (Velká Británie) uspořádal 3. 4. 2019 v rámci programu Dnů vědy a umění 2019 již 4. mezinárodní studentskou konferenci/4th International Student Conference/4. Internationale StudentInnenkonferenz. Za organizaci konference byla za UCJ PdF UP odpovědná Mgr. Blanka Babická, Ph.D., za Durham University to byly Dr. Alison McManus a Julie Wilson.

Cílem konference bylo umožnit studentům z České republiky, Polska, Rakouska a Velké Británie prezentovat a sdílet poznatky a zkušenosti z výzkumných projektů, jež jsou součástí jejich seminárních, bakalářských a diplomových prací. Konference proběhla formou posterových prezentací, která poskytla studentům cennou příležitost seznámit se s výzkumnými tématy a metodami, jimiž se zabývají jejich vrstevníci z jiných univerzit a jiných studijních oborů. Účastníci z řad studentů i doprovázejících pedagogů rádi využili možnosti diskutovat o prezentovaných výzkumných projektech v neformálním prostředí a uvolněné atmosféře.

Mezinárodní studentská konference na Ústavu cizích jazyků byla již podruhé uspořádána ve spolupráci s Durham University ve Velké Británii, kde řadu let úspěšně funguje tzv. Foundation programme podporující sociálně i jinak znevýhodněné studenty. Pro účastníky z Velké Británie byla konference součástí týdenního studijního a poznávacího pobytu v České republice, který je každoročně organizován právě v rámci zmiňovaného programu. K účasti na konferenci byli přizváni studenti ze všech pedagogických fakult v České republice a partnerských vzdělávacích institucí v sousedních zemích. Celkově se konference zúčastnilo 42 studentů a studentek, z toho 17 z České republiky (Ústav cizích jazyků PdF UP a Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem), 14 z Velké Británie (Durham University), 9 z Polska (Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała a Uniwersytet Śląski, Sosnowiec) a 2 z Rakouska (Universität Wien). Celkově vzrostl počet aktivních účastníků konference oproti loňskému roku téměř dvojnásobně, což organizátoři pochopitelně kvitují.

Konference byla zahájena úvodním společným setkáním, které Alison McManus a Julie Wilson využily k představení Durham University a svého pracoviště, a poté se studenti zapojili do úvodních seznamovacích aktivit. Následovaly čtyři posterové sekce, v jejichž průběhu studenti prezentovali celkem 40 posterů. Tematické zaměření posterů bylo různorodé. Zastoupena byla výuka cizích jazyků, lingvistika, literatura, historie, ale také právo, business, politologie, sport nebo archeologie (viz podrobný program konference). Přestože hlavním jazykem konference byla angličtina, několik posterů bylo také v německém jazyce. Studentské diskuze byly živé a podnětné a studenti měli možnost se seznámit nejen s pracemi svých kolegů, ale i s kulturními odlišnostmi, ať už na úrovni akademické či osobní.

V odpoledních hodinách se zahraniční studenti mohli připojit ke studentům ústavu cizích jazyků, kteří pro ně zorganizovali prohlídku Olomouce ze studentského pohledu. Konference byla hodnocena jako velmi inspirativní a úspěšná a její účastníci i doprovázející pedagogové vyjádřili přání zúčastnit se i dalších ročníků.

Mgr. Blanka Babická, Ph.D., Ústav cizích jazyků PdF UP 

Zpět