PdF UP obdržela ocenění Pedagogické fakulty Prešovské univerzity v Prešove

Prof. Libuše Ludíková, děkanka PdF UP.
Foto: Ondřej Moučka
čtvrtek 28. březen 2019, 8:21

Spolupráce s ostatními, nejen tuzemskými univerzitami, je pro PdF velmi důležitá. Je cenným zdrojem odborných kontaktů, různých pohledů na koncepci vysokoškolského pedagogického vzdělávání a otevírá možnosti participace na společných projektech. Pedagogická fakulta Prešovské univerzity v Prešove patří k dlouholetým partnerům naší fakulty. Partnerství mezi těmito dvěma fakultami bylo oceněno v podobě pamětní medaile, kterou převzala děkanka Pdf UP z rukou doc. Ing. Jany Burgerové, PhD. – děkanky prešovské pedagogické fakulty. Ta letos slaví 70. výročí svého založení. U příležitosti oslav toho jubilea uspořádala prešovská fakulta mezinárodní vědeckou konferenci Premeny školy a učiteľské vzdelávanie v historickom kontexte a nové perspektívy, která se konala ve dnech 6. a 7. února 2019. V rámci konference proběhlo v Historické budově Divadla Jonáša Záborského v Prešove slavnostní předávání pamětních medailí.

„Ocenění si velice cením, je výsledkem mnohaleté spolupráce řady pracovníků z celé fakulty, vnímám jej proto jako ocenění pro všechny z naší fakulty, kteří s tou prešovskou spolupracovali nebo spolupracují,“ dodává k ocenění děkanka Libuše Ludíková.

Téma konference pořádané u příležitosti 70. výročí založení fakulty reflektovalo historický vývoj školství a učitelského vzdělávání, současné podoby školství i budoucnost a nové výzvy. Konference byla rozdělena do několika sekcí, a to na historii, současnost a perspektivy preprimární, primární a speciální pedagogiky a dále na experimentální ověřování programů na stimulaci exekutivních funkcí žáků se slabým prospěchem, experimentální ověřování vlivu sportovní činnosti na exekutivní a kognitivní fungování funkce žáků s poruchou ADHD a na poslední sekci jazyk a umění pro děti a mládež v hodnotových a didaktických pohledech.  Konference se zúčastnilo téměř dvě stě odborníků a odbornic nejen ze Slovenska a z České republiky, ale také z Polska, některé příspěvky byly předneseny v angličtině.

Pořádající Pedagogická fakulta v Prešově patří k zakládajícím fakultám prešovské univerzity a k fakultám, které si prošly asi největšími změnami. Během své sedmdesátileté historie se měnil nejen název (Pedagogická fakulta, Vyšší pedagogická škola, Pedagogický institut a konečně opět Pedagogická fakulta), ale docházelo také k transformacím přípravy budoucích učitelů a učitelek.  Prešovská pedagogická fakulta byla založena jako pobočka bratislavské Pedagogické fakulty Slovenské univerzity a byla první vysokou pedagogickou školou ve Východním Slovensku. Toto tehdy vládní nařízení bylo důležitým krokem pro zakládání dalších pedagogických fakult a rozšíření vysokoškolského vzdělávání pedagogů napříč Slovenskem. V současnosti je prešovská pedagogická fakulta jako jediná na Slovensku výhradně specializovaná na přípravu učitelů odborníků pro mateřské školy, první stupeň základních škol a škol speciálních. Fakulta realizuje bakalářské, magisterské a doktorské studium v denní i externí formě, dále uskutečňuje i habilitační řízení a další vědecké a odborné aktivity, například nabízí rozšiřující a kvalifikační zkoušky pedagogických pracovníků. Prioritami fakulty jsou především výzkum v oblasti preprimární, primární a speciální pedagogiky, teorie vyučování jednotlivých oborů z hlediska pedagogicko-psychologického a také umělecké aktivity.

Více o jedné z našich partnerských univerzit se můžete dozvědět ZDE. 

Ondřej Moučka, referent pro oblast komunikace PdF UP 

Zpět