Poděkování děkana Josefa Zadražila studentům LF UP

Ilustrační foto: Svatopluk Binder
Středa 27. květen 2020, 12:56

Milé studentky, milí studenti,

skončil snad nejzvláštnější semestr, jaký jsme si dokázali představit. Do životů nám vpadl nouzový stav a s ním řada opatření, omezení a nařízení, která ovlivnila naše fungování v běžných situacích osobního života, ale také fungování na naší univerzitě, potažmo na naší fakultě.

Ovšem toto utlumení činností fakulty bylo jen zdánlivé. Ve skutečnosti vedení fakulty, ve spolupráci s přednosty, zástupci pro výuku, akademickými pracovníky i administrativním zázemím, neúnavně hledalo cesty, jak vás pravidelně informovat, jak zajistit výuku (která v rámci naší fakulty ze své podstaty příliš nekonvenuje distanční formě), jak vám umožnit co nejméně svízelnou cestu k zakončení semestru, popř. k absolutoriu. Mnohé věci pro nás byly nové a všechny se děly překotně a v návaznosti na vládní opatření, která jsme nemohli nijak ovlivnit.

Jsem si vědom, že ani vaše situace nebyla zdaleka jednoduchá. Kromě pracovní povinnosti 5. a 6. ročníků jste se mnozí dobrovolně zapojili do pomoci zdravotnickým zařízením a pracovali jste s neuvěřitelným nasazením. Už za to vám patří velký dík, který velice rád znovu vyslovuji.

Kromě toho jste se ale museli věnovat i svým studijním povinnostem. Ačkoli jsme se je v rámci možností snažili přizpůsobit nastalým podmínkám, přesto vám hodně studijních závazků zbylo a já si uvědomuji, že věnovat se jim v takovýchto podmínkách, s náročnou prací v nemocnicích a s velmi omezenou možností kontaktu s obvyklým výukovým režimem bylo velmi náročné. Nyní se mnoho věcí vrací do normálu, zkouškové období se rozbíhá a já věřím, že se s ním vypořádáte dobře. Koneckonců jste studenti medicíny a medicína není statická disciplína, neustále se vyvíjí a dere vpřed, přináší mnohá překvapení.

Děkuji vám za to, že jste v tom složitém období dokázali fakultu dobře reprezentovat, přizpůsobovat se nevyhnutelným opatřením a také přinášet konstruktivní zpětnou vazbu. Utvrdilo mě to v názoru, že tvoříme jako fakulta organický, integrální celek, jehož jednotlivé části dokážou spolupracovat a podporovat se.

Přeji vám hodně štěstí v začínajícím zkouškovém období a doufám, že vše, co se letos odehrálo, dokážete obrátit v pozitiva a dobře jako budoucí lékaři zúročit.

 

Zůstávejte zdraví.

Váš Josef Zadražil,

děkan LF UP

Zpět