Právník Filip Melzer získal prestižní cenu za odborné články

Filip Melzer převzal Cenu Václava Mandáka v sídle České advokátní komory v Praze. Foto: Bulletin advokacie
Pátek 16. duben 2021, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Cenu Václava Mandáka za nejlepší odborný článek publikovaný v Bulletinu advokacie v roce 2020 získal Filip Melzer. Redakční rada časopisu vydávaného Českou advokátní komorou ocenila odborníka z katedry soukromého práva a civilního procesu olomoucké právnické fakulty za dva na sebe navazující a vysoce aktuální příspěvky zveřejněné v dubnu a červnu loňského roku.

Cena Václava Mandáka byla udělena již počtvrté a v odborných kruzích je považována za prestižní. Pojmenovaná je po dlouholetém šéfredaktorovi Bulletinu advokacie. „Články jsme hodnotili podle odborné kvality, srozumitelnosti a argumentační přesvědčivosti, přínosu pro právní a zejména advokátní praxi a přihlíželi jsme i k původnosti tématu a jeho aktuálnosti v daném kalendářním roce,“ popsala kritéria Hana Rýdlová, šéfredaktorka bulletinu, která společně s redakční radou o ocenění rozhodovala.

Filip Melzer hodnotitele zaujal dvěma na sebe navazujícími příspěvky Poskytování náhrad za újmy vyvolané krizovými opatřeními v průběhu koronavirové pandemie a Poskytování náhrad za újmy vyvolané mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví po jejich zrušení.

Ve svých článcích poukázal již v dubnu loňského roku na to, že ekonomické důsledky pandemie onemocnění covid-19 budou obrovské. V úvodním příspěvku Filip Melzer nastínil obrysy možného právního řešení prostřednictvím náhrady škody a vůbec problémů, které vyvolává právní úprava poskytování náhrad podle krizového zákona. Již tehdy však bylo zřejmé, že se vyskytuje a vyskytne i řada dalších problémů. Druhý jeho příspěvek se týkal následného vývoje, kdy obsahově velmi obdobná opatření byla vydána již nikoli na základě krizového zákona, nýbrž podle zákona o ochraně veřejného zdraví, když následně příslušná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví byla k 27. 4. 2020 zrušena rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2020.

„Musím přiznat, že z ocenění mám velkou radost. Bulletin advokacie je časopis celé české advokacie, a tím největší právnické profese u nás. Psát pro právní praxi je přitom podle mého názoru klíčovým úkolem doktríny. Pokud praktická odborná veřejnost toto ocení, je to vlastně největší vyznamenání,“ řekl Filip Melzer, který Cenu Václava Mandáka převzal v sídle České advokátní komory v Praze na konci března.

Filip Melzer je kromě vysokoškolského pedagoga také advokátem a je předsedou České a slovenské společnosti pro deliktní právo a příbuzné obory. V roce 2018 mu Jednota českých právníků udělila bronzovou medaili Antonína Randy za přínos k rozvoji demokracie a aktivní působení při tvorbě práva. Společně s kolegou z katedry Petrem Téglem již několik let vede autorský tým, který pracuje na komentáři k novému občanskému zákoníku. Devátý svazek tohoto komentáře získal Autorskou cenu Společnosti Karlovarské právnické dny za nejlepší právnickou publikaci roku 2018.

Zpět