Představujeme nové profesory Univerzity Palackého

Noví profesoři na UP: nahoře Marie Černá a Ondřej Haderka, dole Michal Lehnert
Foto: archiv jmenovaných, koláž Žurnál UP
Středa 12. leden 2022, 12:00 – Text: Martin Višňa, Šárka Chovancová

Prezident Miloš Zeman před koncem roku 2021 podepsal jmenovací dekrety osmi desítek nových profesorů a profesorek. Jsou mezi nimi i tři působící na Univerzitě Palackého: Marie Černá z lékařské fakulty, Ondřej Haderka z přírodovědecké fakulty a Michal Lehnert z fakulty tělesné kultury. Na návrh Vědecké rady UP byl profesorem jmenován také Michal Masařík z Masarykovy univerzity.

Kvůli probíhající epidemii covidu-19 a souvisejícím opatřením prozatím není znám termín slavnostního předávání jmenovacích dekretů, které se tradičně koná v pražském Karolinu. To ovšem nemůže být překážkou v tom, představit si novou profesorku a profesory prostřednictvím krátkých medailonků.

Marie Černá, LF UP

Marie Černá byla jmenována profesorkou v oboru Radiologie. Od ukončení studia na Lékařské fakultě UP v roce 1995 působí na Radiologické klinice LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc, kde se věnuje intervenční radiologii, jejíž metody nahrazují či usnadňují chirurgické výkony a jsou součástí léčebných algoritmů téměř všech klinických oborů. Olomoucká intervenční radiologie má na svém kontě hned několik nejen českých prvenství, zejména v endovaskulární léčbě aneuryzmat aorty nebo v léčbě onemocnění jícnu, kdy se olomoučtí odborníci podíleli na vývoji biodegradabilního jícnového stentu (laicky protézy trubicovitého tvaru zajišťující průchodnost) a jako první na světě publikovali možnost léčby pooperačních píštělí a perforací jícnu těmito stenty.

„Je těžké říct čeho si vážím nejvíc, protože intervenční radiologie zasahuje do téměř všech oblastí medicíny a vážím si všech úspěchů. Myslím si, že olomoucká intervenční radiologie má dlouhou tradici a patří mezi špičková pracoviště nejen u nás, ale i v mezinárodním srovnání – a to se nechci chlubit za sebe, protože je to jednoznačně týmová práce nejenom lékařů, ale také radiologických asistentů a sester,“ říká profesorka Černá, která má zkušenosti i ze zahraničních stáží a pobytů ve Velké Británii a Švédsku a která je jako první autorka podepsána pod 27 publikacemi, třicítkou abstraktů a 12 kapitolami v monografiích.

Dosažení nejvyššího akademického titulu vnímá jako ocenění od alma mater i jako závazek k další vědecké a pedagogické práci. „Do budoucna je mým cílem i nadále rozvíjet své znalosti v intervenční radiologii a podílet se na vývoji a zavádění nových miniinvazivních léčebných metod do praxe. Předávat své zkušenosti studentům a mladším kolegům a podporovat je ve vědecké činnosti a i nadále se podílet na postgraduální výchově mladých intervenčních radiologů jak na národní, tak i mezinárodní úrovni,“ dodává. 

Ondřej Haderka, PřF UP

V oboru Aplikovaná fyzika byl profesorem jmenován Ondřej Haderka. Magisterský titul získal na Přírodovědecké fakultě UP, doktorské studium absolvoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, habilitoval se opět na PřF UP. Celý jeho profesní život je spjat se Společnou laboratoří optiky UP a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR (SLO), kterou v současnosti vede. Na tomto pracovišti se podílel na vybudování experimentálního zázemí pro kvantovou a nelineární optiku. Určitý ohlas vzbudil už první úspěšně završený projekt laboratoře, kterým bylo experimentální zařízení pro kvantovou kryptografii. Společně s kolegy rozvinul metody detekce kvantových stavů světla, které laboratoře ve SLO využívají zejména pro různé aplikace kvantových korelací a kvantové provázanosti fotonových párů.

„Za svůj největší profesní úspěch považuji ovládnutí metod detekce fotonů s rozlišením jejich počtu. Pootevírají nám jedno z okének, kterým můžeme nahlédnout do světa kvantových korelací, které Albert Einstein nazval ‚strašidelným působením na dálku‘,“ říká. „Získání profesorského titulu pociťuji jako určité ocenění dlouholeté práce celé naší výzkumné skupiny. Především jsem ale vděčný své rodině za vytrvalou podporu a pochopení.“

Na PřF UP je Ondřej Haderka garantem bakalářského studia v programu Aplikovaná fyzika. „Trápí mě, když vidím, jak málo talentovaných mladých lidí má dnes zájem o fyziku, a obávám se, že věda začíná trochu ztrácet svou společenskou prestiž. Přál bych si, aby se věda vytrvale navracela k ryzosti, hledání pravdy, a nenechala se společenskými trendy strhnout k povrchnosti,“ dodává s tím, že v dalších letech chce spolu s kolegy využít vyvinuté metody detekce v široké škále nelineárních optických procesů a přispět k jejich praktickými aplikacím.

Michal Lehnert, FTK UP

Nového nositele profesorského titulu má ve svých řadách i akademická obec Fakulty tělesné kultury UP. Je jím Michal Lehnert z katedry sportu, který na FTK garantuje oblast sportovního tréninku. Výzkumně se věnuje zejména změnám nervosvalových funkcí asociovaných s rizikem zranění při tělesném zatížení a ověřování účinnosti tréninkových programů prevence zranění. Vystudoval učitelství tělesné výchovy a biologii na Pedagogické fakultě UP, praktické zkušenosti získával jako učitel základní školy, od roku 1991 působí na Fakultě tělesné kultury UP, kde je garantem dvou studijních programů, také členem vědecké rady a školitelem doktorandů. Jako hostující profesor učil na Valdosta State University v USA. „Sportovní trénink na FTK dlouhodobě garantoval můj školitel docent Jiří Novosad, a proto jmenování profesorem vnímám i jako naplnění jeho důvěry, kterou jsem dostal při nástupu na FTK,“ komentuje Michal Lehnert milník ve své akademické kariéře.

„Cením si celé dosavadní cesty akademickým prostředím. Měl jsem to štěstí, že jsem prošel pracovišti, jejichž členy byla řada osobností, včetně zakladatelů našeho oboru, se kterými jsem měl možnost se setkávat a s některými i spolupracovat. V posledních letech byla velmi přínosná výzkumná spolupráce s kolegy z ČR, Anglie a Španělska, zaměřená na prevenci zranění ve sportu mládeže. Moji cestu také významně ovlivnilo dlouholeté propojení akademické a trenérské činnosti, převážně ve Sportovním klubu UP. Poznatky a zkušenosti ze spolupráce se sportovci různého věku a výkonnosti jsou vzhledem k mému odbornému zaměření cennou devízou,“ doplňuje nově jmenovaný profesor, jehož cílem je i nadále přispívat vědecky podloženými informacemi ke snížení počtu zranění ve sportu a vůbec k tomu, aby si společnost v oblasti podpory pohybové aktivity mládeže vedla lépe než v posledních letech.

Na návrh Vědecké rady UP byl profesorem jmenován také Michal Masařík z Masarykovy univerzity, profesorské řízení absolvoval na Přírodovědecké fakultě UP. Odborně se věnuje oblasti nádorové biologie, s těžištěm v biomechanice a mikroprostředí nádorů a nádorových biomarkerech. Působí na Ústavu patologické fyziologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, jako výzkumník je aktivní také na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze nebo centru BIOCEV.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)