Proděkani FZV představili senátorům vize rozvoje fakulty

Zasedání AS FZV.
Foto: Martin Višňa
úterý 4. únor 2020, 8:00 – Text: Martin Višňa

Především členové proděkanského týmu děkana Martina Procházky měli slovo na prvním letošním zasedání Akademického senátu fakulty zdravotnických věd. Senátoři se tak seznámili s vizemi rozvoje fakulty v oblastech, za které jsou jednotliví proděkani zodpovědní.

Nové vedení má fakulta zdravotnických věd od loňského listopadu. Podle Jiřího Stavovčíka, proděkana pro vnější a zahraniční vztahy a statutárního zástupce děkana, by na konci jejich čtyřletého funkčního období měli potenciální studenti vidět FZV jako jednu z nejlepších možností, jak se připravit na profesionální dráhu ve zdravotnictví a zároveň potenciální zaměstnavatelé by měli absolventy fakulty vidět jako nejlepší kandidáty k naplnění volných pracovních míst.

Fakulta by také měla navázat úzkou spolupráci s evropskými i mimoevropskými školami, její běžnou součástí mají být společné projekty a výměna studentů a akademiků. „Pokud chceme být na evropské úrovni, musíme vyžadovat, aby naši absolventi komunikovali anglicky. Netvrdím, že máme požadovat oxfordskou angličtinu, ale musí se umět domluvit,“ rozpoutal Jiří Stavovčík diskuzi o jazykových kompetencích a úrovni studentů. 

Proděkanka pro kvalitu a praktickou výuku Andrea Drobiličová, která je zároveň hlavní sestrou ve Fakultní nemocnici Olomouc, zase uvažuje o zřízení nového oddělení či referátu pro praktickou výuku. Ve studijní oblasti chce Zdeňka Mikšová, která se však senátu osobně nezúčastnila, vypracovat strategii rozvoje studijní nabídky zohledňující možnosti fakulty a požadavky trhu práce. Přemýšlí i o inovaci slavnostních aktů. 

Mezi vizemi a cíli Jiřího Vévody, který je odpovědný za oblast vědy a výzkumu a celoživotního vzdělávání, je mimo jiné zařazení fakultního odborného časopisu Profese Online do databáze Scopus a příprava doktorského programu Zdravotnické vědy. Chce také více informovat o výsledcích Centra vědy a výzkumu a zajistit důstojné prostory pro rozšiřování knihovního fondu FZV. „Vize můžu mít krásné a vznešené, ale nic se nepovede bez spolupráce nás všech,“ zakončil svou prezentaci Jiří Vévoda.

Kromě seznámení s vizemi proděkanů senátoři schválili novelu Organizačního řádu FZV a Volebního řádu AS FZV UP, také složení dílčí volební komise pro blížící se volby do Akademického senátu UP. Debatovalo se i o záměrech nových studijních programů a předseda Lukáš Merz přítomné informoval, že jako nový zástupce fakulty v Etické komisi UP byl per rollam zvolen Petr Konečný z Ústavu pro fyzioterapie.

Zpět