Profesor Karel Indrák: Zrušení přednášky profesora Semenzy mě osobně nesmírně mrzí

Foto: Žurnál UP
Středa 14. červen 2023, 14:08

Informace o tom, že nositel Nobelovy ceny z roku 2019 prof. Gregg L. Semenza má získat čestný doktorát na UK v Praze a následně má mít odbornou přednášku i na LF UP v Olomouci, vedla RNDr. Tomáše Fürsta, Ph.D., k lustraci pana profesora a napsání článku s názvem Mecca švindlířů do Džurnálu.cz. Článek zveřejnil 2. 6. 2023 a následně „zavěsil“ odkaz na něj i na UP Reflexi.

Ve svém příspěvku dr. Fürst označil prof. Gregga L. Semenzu jako falzifikátora. Své vyjádření opřel o PubPeer, vyjádření Leonida Schneidera, časopisu Nature a dalších. Článek vzbudil bohatou diskusi především kolegů – vědců z Přírodovědecké fakulty UP. Z LF UP se ale, pokud jsem to přesně zachytil, do diskuse zapojili jen prof. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D., a jediný poněkud odlišný pohled přinesl prof. Mgr. Martin Modrianský. Ph.D.

Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., se kriticky vyjádřil k formě článku Tomáše Fürsta, v níž kritizoval nedostatek slušnosti a respektu k nositeli Nobelovy ceny prof. G. L. Semenzovi. Ačkoliv mám s vyjádřeními dr. Jakuba Navaříka většinou problém, tentokrát s ním a kupodivu i se zněním odpovědi jím oslovené umělé inteligence plně souhlasím.

Dne 8. 6. se na stránkách Žurnálu UP objevilo vyjádření rektora UP prof. MUDr. Martina Procházky, Ph.D., a děkana LF UP prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D. Bohužel jsem v diskusi na UP Reflexi nezaznamenal názor žádného lékaře – a přitom dostal prof. Gregg L. Semenza Nobelovu cenu za Fyziologii a lékařství! Ale to mě vlastně ani nepřekvapilo, protože jsem vyjádření lékařů z LF UP na UP Reflexi nezachytil ani v bohaté diskusi ke covidu-19 a nošení roušek. Kladu si tedy otázku, proč se na UP Reflexi lékaři do diskuse nezapojují?

Byť jsem si po zkušenostech z EK UP řekl, že se už na UP k problematice etiky vyjadřovat nebudu, tentokrát musím udělat výjimku, protože si myslím, že celá UP a především LF UP byla výše zmíněnou aktivitou skutečně poškozena.

Problematikou diagnostiky a léčby chorob červené krevní řady se zabývám již půl století a fenomenální objev prof. Semenzy mně umožnil uzavřít diagnózu u několika nemocných s erytrocytózou (nadbytek červených krvinek) sledovaných desítky let v mé poradně bez přesné znalosti příčiny jejich choroby. Objev prof. Semenzy umožnil stanovit příčinu erytrocytózy i u několika dětí na Dětské klinice FN Olomouc a u řady dalších nemocných na specializovaných hematologických centrech pro diagnostiku a léčbu vzácných chorob nejen v ČR, ale i v celém světě. Díky tomu jsme mohli zpřesnit i jejich léčbu.

Co tedy vlastně prof. Semenza objevil a za co získal Nobelovu cenu?

Nobelovu cenu získal v roce 2019 společně s Williamem G. Kaelinem Jr. a Sirem Peterem J. Ratcliffem nikoliv za počet publikací, h-index či D-index, ale za objev jednoho z nejdůležitějších adaptivních procesů života – molekulárního mechanismu, kterým buňky detekují a adaptují se na změny dostupnosti kyslíku a přizpůsobují se jí. Tento mechanizmus se uplatňuje při vzniku celé řady závažných chorob, vedle mnou zmíněných erytrocytóz i při vzniku rakoviny, cukrovky a srdečních chorob. I u nich tak toto poznání otevírá nové možnosti léčby. 

Prof. Gregg L. Semenza udělal jeden z nejoriginálnějších nálezů tohoto století – objevil v kultivovaných jaterních buňkách proteinový komplex, který se váže na regulační oblasti hypoxií regulovaných genů způsobem závislým na kyslíku, a nazval jej hypoxia-inducible factor 1 (HIF-1). Zjistil, že tento faktor se skládá ze dvou DNA vázajících proteinů – transkripčních faktorů HIF-1α a ARNT (aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator, také HIF-1β). Při přítomnosti kyslíku je HIF-1α rychle degradován společným účinkem enzymu obsahujícího prolylhydroxylázovou doménu (PHD) a von Hippel-Lindau tumor supresorový protein (VHL). Hydroxylovaný HIF-1α se může vázat na VHL a komplex HIF-1α-VHL usnadňuje ubikvitinem zprostředkovanou proteosomální degradaci HIF-1α. Když je hladina kyslíku nízká, je proteosomální degradace HIF-1α zpomalena. To má za následek jeho akumulaci v cytoplasmě a po následné translokaci do buněčného jádra zde dimerizuje s HIF-1β, s nímž vytváří stabilní heterodimér. Ten se váže na HIF-vázající DNA segmenty hypoxií regulovaných genů (jsou jich tisíce), mezi nimi i gen pro erytropoetin (EPO). Po vazbě EPO na EPO-R (erytropoetinový receptor) na erytroidních progenitorech je aktivována JAK2-STAT signální dráha, která produkuje erytrocyty.  

Další poznatky o mechanismu, kterým buňky detekují a adaptují se na změny dostupnosti kyslíku, přinesli William G. Kaelin Jr. a Sir Peter J. Ratcliff.

Identifikace příčiny vzniku nemoci a porozumění patofyziologickým mechanismům jejího vývoje, respektive příslušných fyziologických regulací umožňují najít vhodné léčebné cíle a vedou tak k vývoji nových léků. Poznání způsobu regulace krvetvorby s ohledem na hladinu kyslíku v krvi takové informace přineslo. Toto poznání umožňuje vyvinout nové inhibitory, resp. stabilizátory HIF, které jsou dnes testovány v léčbě anemií (chudokrevností). Kyslíkem regulované buněčné mechanismy ale hrají klíčovou roli také v růstu nádorů. Reakce na hladinu kyslíku stimulují vznik nových cév (neoangiogenezi) a modulují metabolismus k efektivnější proliferaci nádorových buněk. Farmaceutické společnosti i specializované univerzitní laboratoře se nyní zaměřují na vývoj léků, které u řady nemocí interferují s mechanismem reakce na hladinu kyslíku prostřednictvím jeho aktivace nebo blokády. Jedním z prvních takto objevených nových léků je roxadustat, inhibitor prolyl-hydroxylázy hypoxií indukovaného faktoru (HIF).

Tolik velmi stručně k přínosu prof. G. L. Semenzy (podrobnější přehled jeho dosažených výsledků je možno zjistit z celé řady internetových zdrojů, např. z oficiálních stránek Lékařské fakulty Univerzity Johnse Hopkinse). Tento přehled ukazuje skutečný geniální přínos prof. G. L. Semenzy pro světovou vědu a medicínu a poskytuje informaci o tom, za co dostal Nobelovu cenu.

Já osobně si nedovolím hodnotit věci, kterým nerozumím. Nemyslím si, že vědecký přínos člověka je možno hodnotit jen na podkladě informací o retrakcích publikací bez bližší znalosti jejich okolností. Lidský život není černobílý, je tvořen celým spektrem barev. Přínos člověka je nutno hodnotit komplexně, v celé jeho šíři. Jsme na naší UP opravdu moudřejší než na UK, než komise udělující Nobelovu cenu nebo než blízcí spolupracovníci prof. Semenzy a mezinárodně uznávaní vědci? V souladu s prof. Modrianským se domnívám, že prof. Gregg L. Semenza neměl šťastnou ruku při výběru spolupracovníků a příliš věřil v jejich poctivost. Jak jsem slyšel, ve chvíli, kdy se dověděl o první retrakci článku a jeho příčině, prošel všechny své publikace od roku 2001 a podezřelé články sám navrhl k retrakci. Jak píše prof. Modrianský – Naoki Mori přebral odpovědnost za minimálně jednu retrahovanou práci a Daniele Gilkes naopak odmítla minimálně jednu práci retrahovat. Některé další práce byly revidovány a s nově naměřenými daty resubmitovány. Jedinou institucí, která je povolána všechna nařčení hodnotit, je dle mého názoru Univerzita Johnse Hopkinse a její etická komise. Skutečnost, že profesor Semenza pokračuje ve svém výzkumu jako vedoucí výzkumného týmu a publikuje ve špičkových časopisech, znamená, že jeho vědecká integrita je zachována.

V pondělí 5. 6. 2023 měl prof. G. L. Semenza fantastickou a neobyčejně úspěšnou přednášku v centru BIOCEV v Praze, 7. 6. přednášel na 57th Annual Meeting of the European Society for Clinical Investigations (ESCI), kde byl hlavním vyzvaným řečníkem. Obě přednášky byly ukončeny rozsáhlou a zajímavou diskusí a dovolím si zveřejnit jejich hodnocení prof. Jiřím Neužilem, vedoucím Laboratoře molekulární terapie Biotechnologického ústavu AV ČR, hlavním organizátorem konference ESCI:

Dear colleagues and friends,

Many of you would have participated in the 57th Annual Conference of the European Society for Clinical Investigations (ESCI’23), which was held on June 7–9, 2023, in hotel Orea Pyramida in Prague.

You will undoubtedly agree with me that it was a highly successful conference, with some 350 participants. As the main local organizer, I am very happy with the programme, both scientific and social (if some of you haven’t been at Villa Richter, just below the Prague Castle above Klarov, where we had the conference dinner, you ought to check it out, and you’ll be amazed!).

Many of you would have listened to the lecture of the Nobel Prize Winner Professor Gregg Semenza given on Monday, June 5, in the BIOCEV Research Centre and streamed live (the BIOCEV lecture theater was packed and almost 200 of you were listening to the live stream). I myself have got 100+ personal emails appreciating the opportunity to listen to one of the greatest biologists of our time. Many of you would have listened to Gregg’s opening keynote lecture at the ESCI’23 conference, which was, of course, also of paramount quality! Besides the paradigm-shifting science of Gregg’s team, I was amazed by the way he explained in a simple manner very complex topics, such that those not knowledgeable in the discipline of hypoxia and HIFs could easily follow.

Thank you very much for your support as well as for the dignified atmosphere surrounding Gregg’s visit to Prague and other parts of the Czech Republic that went on without discernible hiccups. Before departure, Gregg assured me that he was very happy with his trip, including the beauty of the country, and he appreciated the respectful and friendly acceptance by the people with whom he interacted – and there were literally hundreds of them over the week. And so he is leaving with fond memories of our beautiful country and its fine people.

With best regards and all the best, Jiri Neuzil

Zároveň byla 6. 6. 2023 práce prof. Semenzy oceněna v Karolinu udělením Čestného doktorátu UK v Praze. Této slavnostní události se zúčastnili rektoři a děkani téměř všech českých univerzit kromě UP, resp. LF UP.

Přesné důvody a okolnosti, které vedly ke zrušení přednášky prof. Semenzy v Olomouci, mi nejsou zcela známé. Mě osobně to ale nesmírně mrzí nejen proto, že to celé považuji za nešťastné a nespravedlivé, ale i proto, že jsem chtěl využít mimořádnou příležitost k diskusi s panem profesorem nad problematikou, kterou se zabývám, k diskusi nad konkrétními pacienty. Bohužel. Mrzí mě skutečnost, že jsme nemohli navázat s panem profesorem užší spolupráci, ale ještě více mě mrzí, že tak o své PR přišla nejen Olomouc, ale v době oslav 450 let od svého založení i UP, protože od počátku udělování Nobelových cen v roce 1991 by to byl první nositel tohoto prestižního ocenění, který by osobně vystoupil na půdě naší univerzity. Většina pracovníků UP vnímá, že naše univerzita má již několik roků vážné mezilidské problémy, které poškozují její renomé. V medicínské terminologii si dovolím říci, že UP je nemocná a měla by se léčit, ale podobné kroky k „uzdravení“ a zlepšení vztahů mezi fakultami UP a zpětnému získání ztracené prestiže jistě nevedou – ba právě naopak.

V Olomouci 14. 6. 2023

prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

emeritní přednosta HOK LF UP v Olomouci

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)