Rektor UP poděkoval za dlouholetou činnost ve prospěch univerzity Dušanu Šimkovi

Dušan Šimek (vpravo) se Zdeňkem Pechalem, děkanem FF UP v pracovně rektora UP.
Foto: Milada Hronová
Pátek 3. červenec 2020, 8:00 – Text: Milada Hronová

Dušan Šimek, první docent a poté i profesor andragogiky v České republice po roce 1990, oslavil kulaté narozeniny. Za dlouholetou činnost ve prospěch Univerzity Palackého mu při této příležitosti poděkovali Jaroslav Miller, rektor UP, Zdeněk Pechal, děkan filozofické fakulty, Miroslav Dopita, vedoucí katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, a Rostislav Hladký, kancléř UP.

„Stál před 25 lety u zrodu andragogiky jako studijního oboru i andragogiky jako vědy i u andragogiky jako její praktické aplikace ve vzdělávání dospělých,“ řekl o Dušanu Šimkovi současný vedoucí katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP Miroslav Dopita. Dodal, že Univerzita Palackého poprvé otevřela obor s názvem Pedagogika dospělých k prezenčnímu studiu v akademickém roce 1969/1970, na realizaci tehdejšího studijního plánu se podíleli Josef Ludvík Fischer, Vladimír Jochman a Ferdinand Koudelka. „Jejich studentem byl právě Dušan Šimek, jehož pozdější odborné zaměření cílilo na andragogiku, etiku, morální zdokonalení a v neposlední řadě na práci, kvalifikaci a rekvalifikaci. Po roce 1990 se Dušan Šimek stal v České republice prvním profesorem v oboru Andragogika. Je vlastně jedním z otců olomouckého pojetí andragogiky, která bývá někdy označována jako integrální, i když to není charakteristika, kterou můžeme nalézt pouze v českém prostředí,“ dodal Miroslav Dopita.  

Dušan Šimek se od listopadu 1989 aktivně podílel na transformaci FF UP, na níž se ustavila sloučením katedry aplikované sociologie, katedry výchovy a vzdělávání dospělých a katedry teorie kultury katedra sociologie, která obsahově propojila sociologii s vědami o výchově. Došlo i k rozšíření názvu pracoviště na katedru sociologie a andragogiky. V té době ho vedl Vladimír Jochman, Dušan Šimek byl tajemníkem a zároveň předsedou Akademického senátu FF UP.

Během přátelského posezení v pracovně rektora si gratulanti vzpomněli na mnohé zásluhy jubilanta. Dušan Šimek se organizačně podílel na získání akreditace profesorského řízení v oboru Andragogika, účastnil se řady mezinárodních konferencí, publikoval bezpočet textů majících povahu odborných monografií, článků, příspěvků, učebních textů i výzkumných zpráv. Je autorem a moderátorem projektu Andragogické dialogy, který přivedl do Olomouce světové kapacity v oboru. Je i nositelem Ceny Vladimíra Jochmana za zásluhy o rozvoj andragogiky v České republice a na Slovensku. Katedru sociologie a andragogiky, na níž dodnes působí, později i vedl a v letech 1997–2010 spojil své jméno s funkcí proděkana pro organizaci a rozvoj FF UP. Dodnes a možná čím dál víc se věnuje poezii. Od doby studia na střední škole ho pojilo přátelství se sochařem, malířem a kreslířem Bořkem Zemanem, jenž je autorem ilustrací k oběma Šimkovým básnickým sbírkám Po tichu a Po druhém tichu.

Zpět