Rektor UP vyhlašuje 3. ročník soutěže o udělení Juniorského grantu UP

Pondělí 13. červen 2022, 7:00 – Text: (red)

Cílem soutěže o udělení Juniorského grantu je podpořit excelentní výzkum mladých akademických a vědeckých pracovníků do 37 let při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří a rozvinutí nezávislého vědeckého programu s cílem podpořit přípravu významného mezinárodního projektu (např. v rámci programu HORIZON EUROPE). Soutěž je určena uchazečům se zkušenostmi ze zahraniční stáže. Předkladatel musí naplnit podmínky stanovené vnitřní normou, nemusí být ke dni podání návrhu projektu zaměstnancem UP a zároveň musí být hlavním řešitelem projektu.

Hlavní řešitel projektu je akademickým, vědeckým nebo výzkumným pracovníkem, v době podání návrhu projektu dovršil nejvýše 37 let věku, je nositelem titulu Ph.D., maximální doba od udělení titulu Ph.D. je 8 let, vykazuje excelentní výsledky, podílí se na mezinárodní spolupráci a absolvoval zahraniční stáž v minimální délce 3 měsíce. Dalšími členy řešitelského týmu mohou být jiní akademičtí, vědečtí nebo výzkumní pracovníci UP, studenti UP, techničtí a odborní pracovníci UP. Doba řešení projektu je 36 měsíců.

Předkladatel je povinen a podáním návrhu projektu se zavazuje nejpozději ve třetím roce řešení projektu podat projektovou žádost v rámci HORIZON EUROPE.

Návrh projektu je možné podat do tří vědních oblastí:

a) přírodní vědy, matematika a informatika,
b) lékařské vědy a biomedicína,
c) humanitní a společenské vědy.

Finanční limity projektu celkem:

 • min. 1 mil. Kč
 • max. 4 mil. Kč

Soutěž se řídí pravidly stanovenými vnitřní normou UP č. R-B-22/10.

Každý předkladatel může předložit do soutěže pouze 1 projekt.

V rámci soutěže není možno žádat o investiční prostředky.

Harmonogram soutěže

 • Vyhlášení soutěže: 13. 6. 2022
 • Soutěžní lhůta: 13. 6. 2022 – 27. 7. 2022 do 15:00 hod
 • Hodnotící lhůta: 28. 7. – 30. 11. 2022
 • Vyhlášení výsledků: 1. 12. 2022
 • Počátek řešení projektů: leden 2023
 • Termíny pro odevzdání průběžných zpráv: do 15. 1. 2024 a do 15.1.2025
 • Termín pro odevzdání závěrečné zprávy: do 31. dnů od ukončení projektu          

Návrh projektu se podává pouze v elektronické podobě prostřednictvím webové aplikace dostupné na: granty.upol.cz. Do aplikace se přihlašuje stejným ID uživatele a heslem jako do Portálu UP. V případě, že předkladatel nemá ID a heslo do Portálu UP, kontaktuje kontaktní osobu výzvy pro vytvoření přístupu do aplikace.

Návrhy projektů se podávají do 27. 7. 2022 do 15:00 hod.

Návrhy projektů se předkládají pouze v anglickém jazyce.

Každý návrh projektu musí obsahovat:

1) název projektu;

2) údaje o hlavním řešiteli v rozsahu:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa pracoviště včetně telefonu a e-mailu),
 • strukturovaný životopis,
 • označení maximálně pěti nejvýznamnějších publikací souvisejících s projektem jejichž je autorem či spoluautorem,
 • scientiometrické údaje z WOS/Scopus (počty publikací, citací, H‑index),
 • celkový soupis publikací, případně jiné výstupy jeho vědecké práce,
 • údaje o absolvované zahraniční stáži;

3) údaje o dalších členech řešitelského týmu nebo popis hlavních neobsazených pozic v případě, že konkrétní osoby nejsou v době podání návrhu projektu známy;

4) stručnou anotaci projektu (do 1000 znaků);

5) popis projektu, zdůvodnění a vymezení požadovaných finančních prostředků na každý rok trvání grantu (rozsah do 5 stran včetně relevantních citací a obrázků). Tento soubor je samostatnou přílohou projektu.

6) cíle projektu;

7) rozbor navrhovaného postupu včetně časového harmonogramu k dosažení cílů projektu včetně kompatibility s výzkumným zaměřením a infrastrukturou fakulty, kde má být projekt realizován. Tento soubor je samostatnou přílohou projektu.

8) souhlas s řešením projektu udělený za pracoviště (organizační útvar), v jehož rámci bude projekt řešen. Tento souhlas je samostatnou přílohou návrhu projektu.

Kontaktní osoby výzvy:

Mgr. Tereza Vacková
tel.: 585 631 440
e-mail: tereza.vackova@upol.cz

Mgr. Eva Novosádová
tel.: 585 631 401
e-mail: eva.novosadova@upol.cz 

V Olomouci dne 13. 6. 2022

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.,
rektor UP

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)