Senátoři právnické fakulty schválili rozpočet na rok 2019

Pro rozpočet zvedli ruku všichni přítomní senátoři. Foto: Eva Hrudníková
pondělí 15. duben 2019, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Právnická fakulta bude v roce 2019 hospodařit s téměř 84 miliony korun. V porovnání s loňským rokem si fakulta polepšila, a to rekordně – o 7,4 milionu korun. Vyrovnaný rozpočet na letošní rok, ve kterém děkanka fakulty navrhla využít část navýšení k nárůstu mezd, již schválil akademický senát.

Pro rozpočet, který na zasedání senátorům představil tajemník fakulty Petr Bačík a děkanka Zdenka Papoušková, zvedlo ruku všech 10 přítomných senátorů. „K navýšení částky, se kterou budeme letos hospodařit, došlo v několika různých ukazatelích. Zejména ve zdroji jedenáct o čtyři miliony, což jsou prostředky, které můžeme využít na navýšení mezd. A také využijeme. Další výraznější navýšení je pak v prostředcích, které jsou již účelově určeny,“ shrnula děkanka. Současně upozornila senátory, že letos jim předkládá na základě pokynu z rektorátu i návrh na čerpání fakultních fondů – fondu investičních a provozních prostředků, sociálního fondu a fondu stipendijního. „Čerpání jsme nastavili tak, aby bylo mírně přebytkové, popřípadě vyrovnané,“ zdůraznila děkanka.

Přesná částka, se kterou bude letos právnická fakulta hospodařit, je po odvodech na rektorát 83,760 milionu korun. Odvody pro letošní rok činí 13,115 milionu korun.

Nejvyšší výdaje fakulty každoročně souvisejí se mzdovými náklady. „Všem technicko-hospodářským pracovníkům na celé univerzitě se od května zvedne o čtyři procenta tarifní složka mzdy, což pro naši fakultu bude znamenat navýšení mzdových prostředků o čtyři sta tisíc korun ročně. Vedení fakulty současně rozhodlo přidat i akademikům,“ řekl senátorům tajemník Petr Bačík. V plánu je podle něj navýšení tarifních složek u všech akademiků o 1560 korun měsíčně při plném úvazku. Pro fakultní rozpočet jsou to dva miliony korun navíc. K tomu se od května zvedne hodnota vydávaných stravenek na 100 korun a další novinkou bude rozšíření zaměstnaneckých bonusů ve formě volnočasových poukázek.

Ve výdajích na rok 2019 fakulta dále počítá například s nákupem nových počítačů, rozšířením vybraných stávajících počítačů a nákupem antivirového programu v celkové hodnotě téměř čtvrt milionu korun. Fakulta si také nechá zpracovat projektovou dokumentaci bezbariérových úprav budovy A, na kterou by ráda získala dotaci. V plánu je i malování a oprava omítek v učebnách budovy A.

Tajemník seznámil senátory i s dosavadním průběhem a financováním dostavby, která je největší stavební investicí v moderní historii fakulty a na kterou má fakulta přislíbenou dotaci 41,2 milionu korun z fondů EU. Povinná spoluúčast fakulty je 5 % a hradit bude i všechny nezpůsobilé náklady a veškeré vícepráce, které nebyly součástí rozpočtu projektu. „Základní částka se samozřejmě odvíjí od výsledku výběrového řízení, dodatečné stavební práce pak vyplývají z dění na staveništi. Jednou týdně máme kontrolní den, kdy skupina, jejímiž členy jsou i zástupci fakulty, vše dozoruje,“ vysvětlila děkanka. Senátoři se v tomto bodě usnesli, že chtějí stanovit strop pro v projektu neuznatelné náklady. Odhlasovali uvolnění maximálně 10 milionů z fondu provozních prostředků a 3,1 milionu z fondu rozvoje investičního majetku. „V případě, že by ani tyto částky nestačily, budeme se financováním dostavby samozřejmě zabývat znovu,“ dodal Michal Bartoň předseda senátu.

Vedle rozpočtu senátoři ještě schválili úpravu fakultního vnitřního předpisu k provedení Studijního a zkušebního řádu UP, v němž se mění články související s doktorským studijním programem, a také změnu ve složení Vědecké rady PF UP.

Během zhruba tříhodinového jednání navíc senátoři přijali dvě usnesení. V tom prvním žádají vedení fakulty o předložení věcného záměru nového Statutu PF UP, v tom druhém předložení Výroční zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření PF UP za rok 2017. Vše k 15. květnu letošního roku.

Vzhledem k tomu, že poslední dva body jednání navržené studentskými zástupci, nestihli senátoři projednat, svolal předseda Michal Bartoň další jednání hned na pondělí 15. dubna. Řešit se bude udělování prospěchového stipendia, změna struktury státní závěrečné zkoušky a rekapitulovat spolupráce vedení fakulty s předchozím senátem, tedy v letech 2015-2018.