Univerzita koordinuje zmapování ČR v souvislosti s klimatickou změnou

Setkání řešitelského týmu na UP.
Foto: Michaela Janků.
Úterý 14. květen 2024, 15:15 – Text: (red)

Univerzita Palackého uspěla v soutěži Technologické agentury České republiky (TAČR). V programu Prostředí pro život získala projekt s názvem Mapování regionálního rozdělení České republiky z pohledu naléhavosti provedení adaptačních opatření na změnu klimatu zaměřený na vytvoření jedinečné regionální typologie území v rozsahu celé ČR, a to z pohledu zranitelnosti krajiny a naléhavosti provedení adaptačních opatření v krajině v souvislosti se změnou klimatu.

Globální klimatická změna má významný dopad i na krajinu v ČR – důsledkem je například posun vegetačních zón směrem na sever, což vede ke změnám v biodiverzitě stávajících území. Dále jde o změny vodního režimu a s tím související problémy se suchem, ohrožení ekosystémů či o dopady na zemědělskou produkci.

Nárůst intenzity rizik, která jsou s těmito jevy spojena, představuje v současné době jednu z významných výzev pro současnou společnost a vyžaduje časné zahájení účinných opatření k adaptaci a ochraně před negativními důsledky. „Jde o další z řady aktivit, které realizujeme v souvislosti s provázáním třetí role univerzity, spolupráce s podnikatelskými subjekty a externími vědeckými institucemi. Jde také o skloubení konceptu společenské odpovědnosti a vědecké činnosti. Tento koncept spolupráce chceme realizovat nejen v regionální rovině, ale také v rovině národní a minimálně evropské,“ podotkl Michal Malacka, prorektor pro strategii a vnější vztahy UP.

Základním cílem projektu je příprava strategického plánovacího dokumentu představujícího regionalizaci ČR. „Regionální typologie ČR bude založená na analýze a následné agregaci rozsáhlého souboru vstupních dat z jednotlivých regionů ČR, z toho pak budou identifikovány nejvhodnější přístupy k hodnocení naléhavosti adaptačních opatření a způsobu jejich integrace pro ČR. Bude vytvořen metodický postup stanovení zranitelnosti pro celou ČR a série prostorových analýz pro jednotlivé oblasti zranitelnosti. Výstupy projektu budou specializovaná mapa, specializovaná databáze z pohledu zranitelnosti krajiny a souhrnná výzkumná zpráva, které budou v závěru projektu veřejně přístupné na jeho webových stránkách regadapt.upol.cz,“ uvedl vedoucí odborného týmu PřF Vilém Pechanec.

Projekt tak přinese odpověď na otázku, kde je krajina v ČR nejzranitelnější, a zároveň identifikuje, kde jsou nejvhodnější místa pro adaptační opatření, a to i s ohledem na socio-ekonomické charakteristiky daných lokalit. Tím vznikne zcela nový strategický materiál, který v současné době v ČR v takto uceleném konceptu neexistuje a který zefektivní a zlevní procesy přizpůsobení se klimatickým změnám v podmínkách ČR. Výsledky projektu budou využity pro plnění cílů národních dokumentů, kterými jsou zejména Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR a Národní akční plán adaptace na změnu klimatu.

„Tento projekt je logickým pokračováním naší dosavadní partnerské spolupráce s pracovníky společností Asitis a Atregia, se kterými jsme již společně úspěšně vytvořili jeden ze základních strategických dokumentů pro Olomoucký kraj, a to Adaptační strategii Olomouckého kraje na dopady změny klimatu. Na této zkušenosti jsme se spolu zejména naučili komunikovat tak, abychom dokázali na obou stranách co nejlépe zúročit odborné znalosti univerzitních vědců různých oborů a praktické zkušenosti soukromých firem v oblasti řešení problémů souvisejících s klimatickou změnou, což nám umožnilo vytvořit unikátní typ know-how, který nyní chceme předávat v rozšířeném měřítku pro podmínky celé ČR,“ doplnila k zapojení partnerů do projektu jeho hlavní řešitelka Hana Marešová.

Počátkem května proběhlo na Rektorátu UP první setkání kompletního projektového týmu včetně všech zapojených partnerů projektu, na kterém byly stanoveny hlavní úkoly jednotlivých partnerů dle časového harmonogramu projektu a rozdělena témata v oblasti datových analýz mezi jednotlivé pracovní týmy. Součástí projektu bude i popularizace tématu, která bude zahrnovat pořádání veřejných prezentací a zveřejňování dílčích a finálních výstupů projektu na webových stránkách a sociálních sítích projektu (vše bude postupně dostupné na regadapt.upol.cz).

Do projektu jsou partnersky zapojeny společnosti Asitis, s. r. o., World from Space, s. r. o., a Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR, v. v. i. Na UP je projekt realizován jako spolupráce vícero součástí (PdF, PřF, PF a RUP), hlavní řešitelkou projektu je docentka Hana Marešová, vedoucí oddělení strategie a kvality UP. Vedoucím odborného týmu PřF UP, který bude zpracovávat datové podklady, je profesor Vilém Pechanec z katedry geoinformatiky PřF UP.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)