Univerzita má nové profesory

Předání profesorských dekretů hostilo pražské Karolinum.
Foto: Archiv Žurnálu UP
Pondělí 19. prosinec 2016, 15:00 – Text: (red)

Na seznamu 55 nových profesorů a profesorek českých vysokých škol, jejichž jmenování na začátku prosince podepsal prezident republiky, je osm jmen z Univerzity Palackého. Slavnostní předání profesorských dekretů se dnes uskutečnilo v aule pražského Karolina za účasti ministryně školství Kateřiny Valachové.

Na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého získali nejvyšší vědecko-pedagogický titul Lenka Zajícová a Panajotis Cakirpaloglu z filozofické, Radim Filip z přírodovědecké a Piotr Fudalej, Marek Ľubušký a Martin Modrianský z lékařské fakulty. Ta je domovským pracovištěm také Milana Adamuse, který profesorské řízení obhájil na Masarykově univerzitě. Martin Fellner z Laboratoře růstových regulátorů PřF obdržel jmenovací dekret na návrh Mendelovy univerzity v Brně.

Profesor Milan Adamus 

Milan Adamus je lékařem Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny lékařské fakulty, kterou v posledních pěti letech vedl. Mezi hlavní oblasti jeho odborného zájmu patří problematika svalové relaxace a monitorování hloubky nervosvalové blokády. Řada jeho prací je prioritně citována ve světové literatuře. V prostředí České republiky se rovněž významně zasadil o využívání digitálních technologií při poskytování anesteziologické péče.  

Je autorem nebo spoluautorem více než 100 odborných článků a téměř 140 přednášek a posterů na odborných fórech v ČR i v zahraničí. Je řešitelem nebo spoluřešitelem pěti grantových projektů IGA MZ. Působí ve výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) a je českým zástupcem v Council of European Society of Anaesthesiology. Je členem oborových rad doktorského studijního programu na lékařských fakultách v Olomouci a v Ostravě a garantem specializačního vzdělávání v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína na LF UP. Působí jako vedoucí redaktor časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína.

Profesorem byl jmenován pro obor Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (léčba bolesti). 

Profesor Panajotis Cakirpaloglu  

Člen katedry psychologie filozofické fakulty Panajotis Cakirpaloglu se odborně zaměřuje na sociální a personální psychologii, psychologickou axiologii, vývojovou neuropsychologii a politickou psychologii. Je autorem nebo spoluautorem 55 publikací, 13 monografií a 71 přednášek nebo posterů na odborných fórech. Do současné doby byl školitelem 14 studentů doktorského studijního programu a jednoho postdoktoranda. Je hlavním řešitelem pěti a spoluřešitelem19 grantových projektů. V současné době vede projekt Grantové agentury České republiky Mobbing jako rafinovaná forma agrese na pracovišti.

Jako občan bývalé Jugoslávie získal v roce 1985 stipendium MŠMT, a absolvoval tak zahraniční šestiměsíční odbornou stáž klinické neuropsychologie v Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze. Je také absolventem pětiletého postgraduálního kurzu UNESCO O moderních problémech v biologii a mikrobiální technologii v Mikrobiologickém ústavu ČSAV a Fyziologickém ústavu v Praze. Spolupracuje s řadou zahraničních pracovišť a je dlouholetým členem Americké psychologické asociace a Mezinárodní akademie pro výzkum vývojových poruch učení.

Profesorem byl jmenován pro obor Klinická psychologie.  

Profesor Radim Filip 

Radim Filip působí na katedře optiky přírodovědecké fakulty. V centru jeho odborného zájmu je kvantová optika, kvantová komunikace, kvantová optomechanika a nelineární dynamika. Hlavním předmětem jeho intenzivního základního výzkumu jsou proveditelné kvantové operace se světlem a jejich aplikace, a to zejména v bezpečných optických komunikačních technologiích. Výstupy jsou většinou návrhy budoucích experimentů, mnohé z nich byly testovány v nejlepších laboratořích kvantové optiky na světě. Jeho vědecká práce je neoddělitelně spojena i s jeho pedagogickou činností na katedře optiky.

„Profesuru vnímám jako další standardní milník v našem akademickém životě. Je to příjemná vzpruha, chvilka k zamyšlení a možnost poděkování starším a mladším kolegům za spolupráci. Ale druhý den ráno velmi rád opět sednu s kolegy a studenty nad naše zajímavé projekty a budu v nich pokračovat dál,“ uvedl Filip, který pravidelně přednáší na mezinárodních konferencích, působí na zahraničních univerzitách a za svou práci získal mimo jiné Cenu předsedy Grantové agentury ČR (2011). Podle databáze Web of Science je autorem 149 prací, které mají přes 1300 citací.

Profesorem byl jmenován pro obor Optika a optoelektronika.  

Profesor Piotr Fudalej 

Vědecký pracovník Kliniky zubního lékařství LF UP Piotr Fudalej se ve své odborné práci zaměřuje na stabilitu účinků ortodontické léčby, recesi dásní, vizualizaci obličeje 3D a 4D, vrozené ortodontické anomálie a problematiku rozštěpu rtu a patra. Absolvoval odborné stáže a pracovní pobyty na univerzitách ve Varšavě, Lublinu, Seattle, Manchesteru a v nizozemském Nijmegenu. V současné době působí také na Univerzitě v Bernu.

Je autorem a spoluautorem více než 70 vědeckých článků a jedné monografie a výsledky svého výzkumu prezentoval na odborných setkáních v Evropě, Asii, Severní i Jižní Americe. V současné době vede výzkumné grantové projekty ve Švýcarsku, Nizozemí, České republice a v Polsku. V roce 2010 mu byla udělena cena Samuel Berkowitz Long-Term Outcomes Study Award za nejlepší studii v odborném časopisu Cleft Palate Craniofacial Journal. Je členem Evropské ortodontické společnosti, Americké asociace Orthodontists, Americké asociace pro kraniofaciální rozštěp patra a Mezinárodní asociace pro dentální výzkum. Je členem redakčních rad European Journal of ortodoncie a časopisu České ortodontické společnosti Orthodoncie.

Profesorem byl jmenován pro obor Stomatologie. 

Profesor Marek Ľubušký  

Vedoucí lékař Centra fetální medicíny Porodnicko-gynekologické kliniky LF UP Marek Ľubušký se ve své vědecko-výzkumné práci věnuje perinatologii a fetomaternální medicíně, ultrazvukové diagnostice, diagnostice a léčbě vrozených vad plodu a prenatální péči o riziková těhotenství. Je autorem nebo spoluautorem 110 publikací, dvou monografií a více než tří stovek přednášek nebo posterů na odborných fórech. Je školitelem deseti studentů doktorského studijního programu a jako hlavní řešitel nebo spoluřešitel se podílí na sedmi grantových projektech. Absolvoval studijní pobyty The Fetal Medicine Foundation v Londýně a spolupracuje s Maternal-Fetal Medicine Department at Hospital Clinic v Barceloně. 

Je členem zahraničních odborných společností International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, International Federation of Professional Abortion and Contraception Associates, European Scientific Advisory Board to further improve practices in medical abortion. Působí ve výborech Sekce ultrazvukové diagnostiky a Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP. Je členem zkušební komise ministerstva zdravotnictví pro závěrečné zkoušky certifikovaného kurzu Perinatologie a fetomaternální medicína.  

Profesorem byl jmenován pro obor Gynekologie a porodnictví. 

Profesor Martin Modrianský  

Vědecký pracovník Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP Martin Modrianský se ve své vědecko-výzkumné činnosti věnuje biologické aktivitě přírodních látek se specializací na jejich vliv na dýchací řetězec mitochondrií a expresi mikroRNA. Je řešitelem nebo spoluřešitelem šesti grantových projektů a autorem 50 publikací v impaktovaných časopisech. Na LF UP přednáší lékařskou chemii pro Všeobecné lékařství, Medical Chemistry a General Medicine a vede semináře pro obor Bioorganická chemie.  

Je členem odborných společností Biophysical Society, České společnosti chemické a České společnosti pro biochemii a molekulární biologii. V roce 2000 obdržel ocenění University of Pittsburgh Ruth Crawford Mitchell Czech/Slovak Award. Od roku 2007 je pravidelným členem hodnotící komise Ceny Alberta Schweitzera za lékařství pořádané Francouzským velvyslanectvím v ČR. Zahraniční výzkumné stáže absolvoval na univerzitách v Pittsburgu a Montpellier. V letech 2006 - 2011 byl na LF proděkanem pro vědu, výzkum a doktorská studia, v současné době zastává funkci proděkana pro investiční výstavbu a doktorská studia.

Profesorem byl jmenován pro obor Lékařská chemie a biochemie.

Profesorka Lenka Zajícová

Členka katedry romanistiky filozofické fakulty Lenka Zajícová se odborně zaměřuje na španělskou lingvistiku, sociolingvistiku a jazykový kontakt mezi španělštinou a indiánskými jazyky, zejména guaraní, či krajanskou češtinou. Je autorkou nebo spoluautorkou 54 publikací, dvou monografií a 58 přednášek nebo posterů na odborných fórech. Je školitelkou pěti studentů doktorského studijního programu a jako hlavní řešitelka nebo spoluřešitelka se podílela či podílí na 10 grantových projektech.

Účastnila se studijních pobytů a stáží na Moravian College v Betlehemě v USA, Universidad Autónoma v Madridu a Universidad de Granada.  Je také absolventkou badatelských pobytů například v Library of Congress, British Library i Biblioteca Nacional v Madridu. Lenka Zajícová prováděla také terénní výzkumy v Paraguayi a Argentině, jako host přednášela na Freie Universität v Berlíně, Universidad Nacional v Asunciónu v Paraguayi nebo Aichi Prefectural University v Nagoyi v Japonsku. V oblasti výzkumu jazyka guaraní spolupracuje zejména s profesorem Wolfem Dietrichem z Universität Münster a v oblasti jazykového kontaktu s profesorem Azucenou Palacios z Universidad Autónoma v Madridu. Je dlouholetou členkou Asociace pro lingvistiku a filologii v Latinské Americe.

Profesorkou byla jmenována pro obor Lingvistika konkrétních jazyků se zaměřením na Románské jazyky.

Jmenovací dekrety podepsal prezident republiky Miloš Zeman 2. prosince na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol. Nejvíce kandidátů obhájilo profesorské řízení na Univerzitě Karlově, která ke jmenování navrhla dvanáct kandidátů. Šest jich nominovaly UP, Masarykova univerzita v Brně a ČVUT v Praze.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)