Univerzita Palackého má tři nové emeritní profesory

Na fotografii zprava: Jiří Rachůnek, Jan Peřina a Richard Pastorek
Foto: Šárka Chovancová
neděle 8. prosinec 2019, 8:00 – Text: Šárka Chovancová

Při příležitosti promocí absolventů doktorského studijního programu osmi fakult Univerzity Palackého a předání jmenovacích dekretů docentům, byli emeritními profesory jmenováni Jiří Rachůnek, Jan Peřina a Richard Pastorek z přírodovědecké fakulty. Toto ocenění jako výraz uznání odborných a lidských kvalit převzali v aule pedagogické fakulty.

Jiří Rachůnek spojil celý svůj profesní život s katedrou algebry a geometrie přírodovědecké fakulty, významným způsobem se podílel na jejím budování. V letech 1986–1991 byl jejím vedoucím. O svých výsledcích pravidelně přednášel na vědeckých konferencích doma i v zahraničí. V roce 1991–1992 se věnoval pedagogické a vědecké činnosti v zahraničí na univerzitě v Le Mans, kam se o 11 let později vrátil, tentokrát jako hostující profesor.  V roce 2001 znovu nastoupil na post vedoucího katedry algebry a geometrie a v jejím čele stál dalších 9 let.

Svou vědeckou činnost zaměřil na výzkum v obecné algebře, zejména v oblasti matematických základů neklasických a vícehodnotových logik. Spolupracoval s řadou zahraničních odborníků z Francie, Ruska, Velké Británie, Rakouska. Byl spoluorganizátorem algebraického vědeckého semináře, který na katedře algebry a geometrie funguje nepřetržitě již 19 let.

Jan Peřina

Dalším emeritním profesorem se stal Jan Peřina, který se velmi významně se zasloužil o rozvoj Společné laboratoře optiky a Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., kde působil až do srpna 2019. Za dobu svého působení v Olomouci se stal světově uznávaným odborníkem v teorii koherence světla, spoluobjevitelem vlastností neklasického světla a autoritou v kvantové, statistické a nelineární optice vůbec.

„Toto ocenění mě potěšilo, protože mohu po 55 letech vědecké činnosti pokračovat ve spolupráci s pracovníky na katedře optiky a Společné laboratoři optiky včetně mezinárodních spoluprací, které není možné ze dne na den přerušit. Jmenování mi také umožňuje využívat zařízení pracoviště, knihovnu, vědecké přístroje i udržovat mezinárodní kontakty,“ uvedl Jan Peřina.

Za odbornou činnost se Janu Peřinovi dostalo také řady prestižních vědeckých ocenění. V roce 1983 obdržel na Kolumbijské univerzitě v New Yorku Rabiho cenu. V roce 2000 získal Cenu města Olomouce v oblasti přírodní věd a o dva roky později převzal medaili Za zásluhy 1. stupně udělenou tehdejším prezidentem Václavem Havlem. V roce 2011 obdržel Cenu Galileo Galilea Mezinárodní komise pro optiku a v roce 2016 pak Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru fyzika.

Richard Pastorek

Práva emeritního profesora byla také přiznána Richardovi Pastorkovi, který patří k nestorům katedry anorganické chemie. Svůj výzkum zaměřil zejména na koordinační sloučeniny prvků vzácných zemin a prvků triády železa, v současné době se věnuje výzkumu dithiokarbamatových komplexů niklu s heterogenní koordinační sférou a jejich možného využití jako katalyzátorů oxidace uhlíkatých materiálů. Richard Pastorek stál 13 let v čele katedry anorganické a fyzikální chemie, další tři roky vedl katedru anorganické chemie, na jejímž vzniku a budování se významně podílel. 

„Na přírodovědecké fakultě pracuji již padesát šest let a myslím, že je to ocenění mé dlouholeté práce. Jsem rád, že se mohu stýkat s kolegy, které jsem coby učitel pomáhal postupně vychovat. Jsem aktivní jako člen různých komisí, ať už habilitační nebo například jmenovací. Ve vědě, co si budeme nalhávat, jde vývoj velmi rychle dopředu, takže tam funguji už spíše jako rádce,“ řekl Richard Pastorek.

Profesor Pastorek působil řadu let ve Vědecké radě PřF UP, byl členem vědecké rady na Univerzitě Karlově. Od roku 1978 je členem České společnosti chemické. Za dlouholetou úspěšnou činnost na UP v Olomouci získal v roce 1990 stříbrnou medaili, o deset let později medaili zlatou. V roce 2009 ocenila Česká společnost chemická práci pana profesora udělením Hanušovy medaile. Richard Pastorek se stále aktivně podílí na pedagogické i organizační činnosti katedry, své kolegy na katedře podporuje a motivuje k profesnímu růstu.

 

Zpět