Univerzita Palackého očima oceněných neakademických pracujících

Poprvé se ceny pro neakademické pracovníky udělovaly v závěru loňského roku. Foto: Jakub Čermák
Pátek 19. leden 2024, 10:00 – Text: Ivana Pustějovská

Univerzita Palackého je velké společenství, které tvoří vedle studentů, akademiků či vědců i lidé mnoha profesí. Právě oni zajišťují každodenní chod školy. Jejich práce je často neviditelná, leč nepostradatelná. Proto se rozhodl rektor Martin Procházka udělovat nové ocenění, které je určeno neakademickým pracujícím. Prvních 18 bylo oceněno v závěru loňského roku (psali jsme zde). Jak se jim na UP pracuje, co je baví? Odpovědi nabízí následující anketa.

Všem oceněným jsme položili dvě otázky:

1. Co vás baví na práci pro Univerzitu Palackého?

2. Co pro vás ocenění, které jste dostal(a), znamená?

 

1. Na Cyrilometodějské teologické fakultě UP pracuji už 18 let. Je to seriózní zaměstnavatel. Vyhovuje mi, že je náplň mojí práce velmi pestrá. 

2. Jsem potěšen, že si mé práce fakulta váží, a budu se snažit být jí ku prospěchu i nadále. 

 

1. Vážím si toho, že se při své práci mohu potkávat s velmi zajímavými a inspirativními lidmi a ve spolupráci s nimi se podílet na organizaci a rozvoji celoživotního vzdělávání. Pracuji na nejstarší fakultě Univerzity Palackého a přitom jsem denně součástí procesu propojení starodávné tradice a hledání odpovědí na aktuální požadavky a trendy současnosti právě v podobě konkrétních vzdělávacích kurzů.

2. V osobní rovině pro mě ocenění znamená dobrou zpětnou vazbu, že úsilí, které věnuji programům celoživotního vzdělávání a snaha o empatický přístup k účastníkům kurzů, má smysl. Vnímám ho také jako signál, že Univerzita Palackého považuje celoživotní učení za neopomenutelnou oblast vzdělávání. 

 

1. Na práci pro Univerzitu Palackého mě baví hlavně to, že pracuji s mladými lidmi a denně používám cizí jazyk(y). Moje práce je různorodá a nikdy se při ní nenudím.

2. Ocenění si velmi vážím, zároveň jej beru jako ocenění nejen své práce, ale práce celé skupiny THP pracovníků, a především našeho skvělého týmu na studijním oddělení LF. Také je to závazek i nadále odvádět ty nejlepší pracovní výkony.

 

1. Na mé práci mě nejvíce baví, že potkávám spoustu úžasných a jedinečných lidí, kteří mě samotnou inspirují a motivují k lepšímu. Od začátku jsem měla obrovské štěstí na nadřízené a kolegy. Díky nim jsem mohla růst nejen profesně, ale i lidsky. Naučila jsem se pokoře, respektu, empatii. Univerzita mi dává pocit sounáležitosti, jistotu, že vím, kam patřím, kde je mé místo.

2. Ocenění si velmi cením. Přestože je to individuální ocenění, vnímám ho spíše jako ocenění práce mé a mých kolegyň. Společně se snažíme poskytovat co nejlepší administrativní podporu lidem, jejichž posláním je bádat a léčit. Snad díky nám jim to papírování přijde trošku snesitelnější.

 

1. Moje práce je velice rozmanitá a je skvělé, že se při ní potkám i se spoustou zajímavých lidí. Ale nejvíc mě asi baví, když se mi podaří pomoct studentům v obtížné situaci.

2. Medaile je určitě milé ocenění a snad to vypovídá i o tom, že jsou kolegyně a kolegové s mou prací spokojeni. Ale bez jejich pomoci by to nešlo. Tím pádem bych se o toto ocenění ráda podělila i s nimi. Díky na děkanát, na studijní, a to všem, díky kolegyním a kolegům na údržbě, všichni jsou skvělí a doufám, že příští rok dostanou ocenění oni.

 

1. Práce na katedře přináší především velkou různorodost. Ani po 25 letech se mi má práce nezdá stereotypní, což je pro mě velké pozitivum. Za ty dlouhé roky jsem díky své profesi získala již mnoho přátel a mohla jsem zblízka poznat mnohé velikány našeho i zahraničního vědeckého světa. Mám štěstí, že pracuji se skvělými kolegy, a snažím se přispět k příjemné atmosféře na naší katedře jak pro akademiky, tak i naše studenty. Do práce se po čtvrt století stále těším a i nadále se učím novým věcem, zvláště po inovacích programů, které ve své práci využívám. 

2. Ocenění si samozřejmě vážím, jsem ráda, že někdy i méně viditelná práce na katedrách je oceněna a touto formou také zviditelněna. Děkuji za skvělou spolupráci všem svým kolegyním a kolegům z filozofické fakulty i z dalších pracovišť naší univerzity.

 

1. Na univerzitě se cítím dobře, je to jistota. Pohodovou atmosféru tam vnáší moje skvělé kolegyně a kolegové, které na UP mám. Pokaždé spolu najdeme optimální řešení. Bez nich by to byla jen „práce“. A to je asi to, co mě pořád baví i po více jak 40 letech.

2. Pochvala vždycky potěší a je pro mě povzbuzením. Je to něco, co se mi těžko popisuje, proto to přeji každému zažít na vlastní kůži.

 

1. Na univerzitě pracuji už 27 let, což značí i to, že se mi práce líbí. Každý den začíná jiným úkolem a široké spektrum údržbářských prací je pro mne zároveň i výzvou – „půjde to opravit“. Díky skvělému kolektivu se to většinou podaří. Domů pak odcházím s pocitem dobře odvedené práce.

2. Překvapilo mne, když jsem se dozvěděl, že budu oceněn. Velice si toho vážím a děkuji pracovníkům fakulty, akademikům a vedení univerzity za podporu a uznání v mé práci. Není to však uznání jen pro mě, ale dík patří všem, kteří se podílejí na chodu naší fakulty, od účtárny, studijního až po děkanát. Ocenění se stalo pro mne motivací a chutí do dalších pracovních úkolů.

 

1. Pestrost. Díky rozsahu mé práce na oddělení komunikace, vnějších vztahů a konferenční podpory právnické fakulty je každý den jiný. Baví mě lidé, které mám kolem sebe. Mnozí jsou pro mě inspirací, a to nejen v profesním životě.

2. Ocenění vnímám jako potvrzení, že práci pro právnickou fakultu, univerzitu nedělám špatně. Současně je to i závazek a motivace pro mé další působení na fakultě. Doufám, že univerzita bude v oceňování neakademických pracovníků pokračovat, neboť mám kolem sebe hned několik kolegů a kolegyň, kteří by si cenu zasloužili.

 

1. Na práci mě baví její různorodost, komunikace a spolupráce s ostatními pracovníky fakulty a univerzity. Při práci se učím stále něco nového.

2. Ocenění pro mě znamená to, že si mé práce zaměstnavatel váží, a jsem za to moc ráda.

 

1. Univerzitu Palackého vnímám jako největšího a nejstaršího zaměstnavatele v Olomouckém kraji, ke kterému se mohu hrdě hlásit. Jako něco trvalého s měnícím se světem, jako „firmu“, která tu byla, je a bude. Ale není to jen zaměstnavatel, je to svým způsobem specifické prostředí se zvláštními pravidly a tradicemi. Na mé práci mne baví její rozmanitost, široké spektrum činností, nové metody, týmová práce a především práce s mladou generací.

2. Ocenění vnímám jako uznání mé dlouholeté práce pro Univerzitu Palackého, ale současně také jako motivaci a závazek do budoucna. Znamená pro mne výbornou zpětnou vazbu, že práce, kterou vykonávám, je smysluplná. Ocenění považuji za doklad toho, že cesta, po které celoživotně kráčím, je správná.   

 

1. Důležitost dobrých učitelů pro náš život si někteří lidé uvědomují pouze ve fázi, kdy mají v rodině prvňáčka, jenž zápasí s prvními písmenky, nebo zpruzeného puberťáka, s nímž si jen málokdo ví rady. Tehdy je dobrý učitel požehnáním. Pak ovšem lidé zapomenou, vidí vše prizmatem své odbornosti a roli pedagogické fakulty a potřebu kvalitních učitelů podceňují. Vždy mne těšilo, že „moje“ fakulta se o přípravu dobrých učitelů snaží, a vždy se k ní budu hrdě hlásit. 

2. Pedagogická fakulta vždy byla schopna ocenit práci svých lidí. To říkám z pozice člověka, který ve svém životě má univerzitu sice „jen“ jako druhého zaměstnavatele, ale jako své přímé nadřízené na fakultě za více než čtyřicet roků zažil osm děkanů a dvanáct proděkanů. Nicméně ocenění převzatého z rukou pana rektora si skutečně velmi vážím: chci věřit, že není jen vyjádřením uznání loajality a výdrže, ale potvrzením smyslu mé práce.

 

1. Na fakultě pracuji už 15 let, v podstatě od jejího vzniku, a stále mě baví pestrost a různorodost studijní agendy, jejíž náplň se mění podle toho, v které fázi akademického roku jsme. Ráda komunikuji s uchazeči i se studenty, je zajímavé sledovat jejich „dozrávání“ v průběhu studia. Líbí se mi zaměření naší fakulty, je příjemné vědět, že po našich absolventech je velká poptávka a nebudou mít problém najít uplatnění. A i když není vždy vše růžové a občas přichází i chvíle, kdy má člověk chuť „položit tužku a jít“, tak když vidíte dojaté rodiče při promocích, tak vás to znovu nakopne...

2. Ocenění si samozřejmě vážím, je moc dobře, že univerzita vnímá, že i neakademické profese jsou důležitým prvkem jejího „soukolí“. Snažím se svou práci dělat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, a z uděleného ocenění usuzuji, že se mi to daří a že se studijní oddělení na naší fakultě těší dobré pověsti. Zároveň ale musím připomenout, že to není jen moje zásluha – mám kolem sebe skvělé kolegyně, studijní referentky, které mi s tím zdatně pomáhají, a vždy jsem měla štěstí na výbornou spolupráci s proděkankami pro studijní záležitosti.

 

1. Na mé práci mne baví různorodost. Ale nejvíce jsem ráda za náš pracovní kolektiv na ústavu. Díky těmto lidem se opravdu těším do práce.

2. Ocenění si velmi vážím. Znamená, že i práce THP je nedílnou součástí univerzity a má smysl.

 

1. Od dětství se staly mým koníčkem automobily a s tím související péče o jejich dobrou technickou kondici, která je základem úspěchu šťastného a bezproblémového dojetí do cíle. Nejdříve jsem pracoval na UP jako automechanik, postupně pak přešel k profesi řidiče. Profese řidiče z povolání spadá svými vlastnostmi a faktory do velice náročné a stresující kategorie povolání, při níž je nutné vynaložení značné psychické zdatnosti a odolnosti. Po dobu mnoha let zajišťuji dopravu všem pracovníkům UP od akademických přes neakademické či studenty. Moji spolucestující mne často obohacují na svých cestách o historii daného místa, zejména při zahraničních cestách. Baví mne práce, která má smysl a je pro někoho užitečná. Cítím se za svou práci být zodpovědný.

2. Ocenění si velmi vážím, popravdě byl jsem nominací zaskočen, ale samozřejmě velmi příjemně. Mým přáním je, aby UP pokračovala v této nové tradici. Již v tuto chvíli mne napadají jména některých pracovníků, kteří by si za svou práci ohodnocení rovněž zasloužili. Poděkování patří všem, kdo se o vznik těchto nových ocenění zasadili.   

 

1. Především to, že mám jedinečnou možnost široce uplatnit svoje odborné i lidské vědomosti, znalosti a zkušenosti s cílem hladkého chodu Knihovny UP a jejího trvalého rozvíjení se podle potřeb a požadavků uživatelů a vlastní univerzity, samozřejmě s přihlédnutím k celosvětovým trendům ve vývoji knihovnictví, ve strategii poskytování relevantních informací, a současně i k posunům v architektuře knihoven a designu služeb. Uvádění knihovnických snů do praxe je neocenitelné každodenní dobrodružství.

2. Vnímám to jako ocenění pro celou Knihovnu UP, pro ty, kteří ve Zbrojnici a na všech fakultních pobočkách knihovny pracují. Jsem jedno kolečko v soukolí složitého organismu knihovny – bez mých milých kolegyň a kolegů a jejich vynikajícího a profesionálního přístupu k uživatelům, studentům, akademikům, zaměstnancům i veřejnosti bych toho zmohla velmi málo. Cením si toho o to víc, že je to ocenění výjimečné a udělované úplně poprve pro nás, takzvané technicko-hospodářské pracovníky. Mám radost, že UP si v dnešní době v takové míře váží naší práce pro ni, že se rozhodla ji ocenit veřejně. Děkuji tak za nás všechny v Knihovně UP.

 

1. Když jsem před šesti lety nastoupila na RCPTM (současnou CATRIN), ihned jsem poznala, že je to místo, které má obrovský vědecký i lidský potenciál a které se chce dále rozvíjet. Přes všechno, co se od té doby dělo, zde toto nastavení nadále zůstává, a to je pro mě nejdůležitější. Přestože pracuji v oboru, který je vysoce orientovaný na výkon, a tedy plný stresu, uklidňuje mě vědomí toho, že pracuji se špičkovými vědeckými pracovníky a báječnými lidmi, o které se vždy můžu opřít. Úspěchy v podobě udělených projektů z programu Horizon Europe nebo OP JAK jsou potom už jen příjemným bonusem.

2. Velice vítám to, že se podobné ocenění na UP uděluje, a myslím si, že je to krok správným směrem. Zároveň si samozřejmě velice vážím toho, že jsem byla nominována svým nadřízeným a že byla moje nominace potvrzena také na úrovni vedení UP. Dlouhodobě je pro mě velice důležité to, že pracuji s lidmi a pro lidi, kterých si hluboce vážím a kteří mi umožňují naplňovat moji práci smyslem. Stále máme hlavu plnou nápadů a já pevně věřím, že se alespoň některé z nich podaří v příštích letech zrealizovat.

 

1. UP jsem vystudovala a byla s ní určitým způsobem spojená během většiny svého profesního života, takže o dění na ní jsem měla vždy zájem. Poté co jsem se stala jejím zaměstnancem s úkolem zviditelnit zdejší vědu a výzkum a představovat je veřejnosti, jsem začala spolupracovat s řadou skvělých, pracovitých, motivovaných a pro svou práci nadšených vědců. To mě nejen těší, ale i obohacuje. Informovat o jejich práci a jejích přínosech pro společnost, pokud možno srozumitelným způsobem, je pro mě pokaždé velká výzva a nutí mě to učit se stále nové věci. Díky tomu je každý den jiný a přináší nové podněty. 

2. Ačkoliv si osobně na pocty a medaile nepotrpím, v tomto případě mi to udělalo radost. Především proto, že návrh na mé ocenění podalo vedení CATRIN v čele s ředitelem Pavlem Banášem. CATRIN považuji za skvělé pracoviště a je mi velkou ctí zde pracovat. Takže jsem ráda, že jsou s mojí prací spokojeni. Současně ale vítám i rozhodnutí vedení univerzity oceňovat neakademické pracovníky a poděkovat jim touto cestou za jejich práci. Považuji to za důležité gesto a sdělení, že si univerzita práce této nemalé skupiny lidí váží.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)