Vědecká konference studentů doktorských studijních programů na Pedagogické fakultě UP

Z konference studentů doktorských studijních programů na Pedagogické fakultě UP. Na snímku prof. Digby Warren z London Metropolitan University.
Foto: archiv Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP
pátek 10. listopad 2017, 10:28

Již potřinácté se v prvním listopadovém týdnu na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci setkali studenti doktorských studijních programů, aby na mezinárodní vědecké konferenci prezentovali a diskutovali výsledky své vědeckovýzkumné práce. Letošní konference nesla název „Začínající učitel v měnící se společnosti“ a pozvání k účasti na ní přijalo přes šedesát účastníků z České republiky i zahraničí, které spojuje nejen doktorské studium, ale především odborný zájem a profilace v oblasti pedagogických věd.

Přítomné hosty přivítala proděkanka pro vědu, výzkum a doktorská studia PdF UP prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. Plenární přednášky, které následně zazněly, se vztahovaly k problematice, kterou si konference vetkla do svého názvu. Jako první vystoupil host z London Metropolitan University, Associate Professor Digby Warren. Ve své přednášce se zabýval otázkou očekávání a požadavků kladených na vysokoškolského učitele a zdůraznil význam zpětné vazby pro kvalitu univerzitního vzdělávání. Následující dvě přednášky zaměřené na povolání učitele a uvádění začínajícího učitele do výuky proslovili kolegové z  Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, doc. Jaroslav Koťa a dr. Martin Strouhal. Závěr plenárního jednání patřil přednášce dalšího zahraničního hosta, dr. Imrona W. Haritse, který přicestoval do Olomouce z daleké Universitas Trunojoyo Madura v Indonésii, zároveň však je mu Olomouc důvěrně známá, neboť právě zde absolvoval své doktorské studium v oboru Pedagogika. Ve své přednášce se věnoval problematice začínajícího učitele v Indonésii, specifickým úskalím, kterým zde začínající učitelé čelí, a obecně postavení učitelů a vzdělávání v Indonésii.

Odpolední jednání konference patřilo již samotným účastníkům z řad studentů doktorských studijních programů. Po loňských pozitivních zkušenostech byla celá konference koncipována jako posterová. V předem určených časových blocích představovali jednotliví autoři své postery a debatovali s ostatními účastníky i přítomnými akademickými pracovníky. Výhodou takto pojaté prezentační části konference je velká flexibilita – účastníci nejsou vázáni v pevně dané sekci, ale mohou si cíleně vybrat postery, které je zajímají, a strávit ve společné diskusi více času. Celé jednání je také komornější a méně formální, což zintenzivňuje zpětnou vazbu, podporuje vzájemné obohacování a napomáhá navazování kontaktů mezi začínajícími i zkušenějšími vědeckými pracovníky.

Prezentované postery byly, jako již každoročně, velmi široce tematicky zaměřené. Řada příspěvků se zabývala profesní identitou, kompetencemi učitele a pregraduální přípravou na učitelské povolání, hodnotou vzdělání, další příspěvky se věnovaly například využití moderních informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání, mravní výchově, otázkám speciální pedagogiky, sociální pedagogiky, didaktiky a psychologie.

Při společném zakončení prvního dne bylo možno konstatovat, že konference splnila svůj účel – umožnila účastníkům setkání a sdílení výsledků výzkumů, odborných poznatků a zkušeností. Všechny příspěvky, jejichž autoři splní podmínky, budou následně publikovány v recenzovaném sborníku, který bude dostupný také online na webových stránkách konference.

Druhý den konference pokračovala přednáškou a workshopy. Doc. Tomáš Janík z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se ve své přednášce věnoval didaktickým kazuistikám v práci učitele. Workshopy byly zaměřeny na internetovou bezpečnost a prevenci, využití zakotvené teorie ve výzkumu a dále organizaci doktorského studia. Vedli je pracovníci Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP a účastníkům v nich umožnili získat nejen zajímavé teoretické náhledy, ale zejména cenné poznatky dále využitelné ve studiu i v pedagogické praxi.

Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D., Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP