Veletrh nápadů učitelů fyziky 22

Docent Oldřich Lepil demonstruje experimenty s vázanými oscilátory.
Foto: KEF
středa 6. září 2017, 11:18

První zářijový víkend se Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého stala hostitelkou již 22. Veletrhu nápadů učitelů fyziky. Učitelé všech stupňů škol představili desítky inspirativních námětů na vylepšení, obohacení, doplnění a oživení výuky fyziky.

Účastníky spojuje snaha přiblížit žákům a studentům výuku fyziky experimenty a dalšími tvořivými aktivitami, motivovat je tak pro svůj předmět a umožnit jim fyziku lépe zvládnout a pochopit. V neposlední řadě se také navzájem podělí o nadšení a elán ze setkání s lidmi podobné krevní skupiny a zpříjemní si tak vykročení do nového školního roku. Akce, jejímž iniciátorem byl v roce 1996 doc. RNDr. Milan Rojko, CSc., tehdejší vedoucí katedry didaktiky fyziky MFF UK, si získala své věrné příznivce u nás i v zahraničí; skutečnost, že drtivá většina učitelů si udělá čas téměř každý rok znovu, je zřejmě tou nejlepší reklamou.

Letošní ročník byl věnován památce Prof. RNDr. Josefa Fuky, CSc. (1907-1992), který byl v letech 1956-1966 děkanem přírodovědecké fakulty, a od jehož narození uplynulo v letošním roce 110 let a 25 let od jeho úmrtí. Účastníci Veletrhu si prostřednictvím vzpomínek doc. RNDr. Oldřicha Lepila, CSc. připomenuli jeho přínos v oblasti vzdělávání ve fyzice.

V organizaci Veletrhu se střídají fakulty připravující učitele fyziky. V roce 2017 připadla již počtvrté řada na olomouckou přírodovědeckou fakultu. Role předsedkyně organizačního výboru se ujala vedoucí oddělení didaktiky fyziky zdejší katedry experimentální fyziky RNDr. Renata Holubová, CSc. Ve dnech 1. – 3. září se do hanácké metropole sjelo celkem 153 účastníků z celé České republiky a Polska.

Vstupní zvanou přednášku na téma Fyzika a sport přednesl prof. Leopold Mathelitsch z univerzity v Grazu (Rakousko). Ve čtyřech půldenních programových blocích zaznělo 54 příspěvků, většinou – v souladu se zaměřením akce – doprovázených zajímavými experimenty, ať již zcela původními nebo upravenými či vylepšenými. Kromě pokusů snad ze všech oblastí školské fyziky se ve vystoupeních objevila i témata využití dataloggerů, zajímavých výukových programů, videoanalýzy či vzdálených laboratoří. Svého představení či připomenutí se dočkaly i projekty, jež s výukou fyziky úzce souvisejí a jejichž výstupy jsou učitelům k dispozici (za všechny zmiňme alespoň  projekt Heuréka. Třebaže každý zkrácený výčet bude neúplný, pro ilustraci uveďme názvy alespoň některých konferenčních příspěvků: Vrtulníkem na Mt. Everest, Fyzika a kettlebell, Ochrana před UV zářením, Experimenty s řetízky a řemeny, aneb jak jsem se naučil nedělat si starosti a mít rád motorovou pilu, Hrnečku vař! Foucaultovo kyvadlo (v budově PřF) atd. 

Organizátoři zajistili pro zájemce také exkurzi do Pevnosti poznání, kde si účastníci mohli prohlédnout celý objekt a diskutovat s animátory. Ti odvážní si vyzkoušeli gyroskop. Na veletrhu se prezentovalo také olomoucké nakladatelství učebnic Prodos.

Podrobnější informace včetně fotozpravodajství o aktuálním ročníku lze nalézt zde. Dodejme, že Veletrh nápadů je pokaždé akreditován MŠMT a přednesené příspěvky budou shrnuty do sborníku. Spolupořadatelem Veletrhu byla Jednota českých matematiků a fyziků a sponzorován byl nadací Depositum Bonum, projekty OP VVV  CZ.02.3.68/.0/0.0/16_011/669 Příroda, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660 Společenství praxe a CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000665 Didaktika A. Příští Veletrh nápadů učitelů fyziky 23 se uskuteční na přelomu srpna a září 2018 na půdě PdF JČU v Českých Budějovicích.

Renata Holubová, Lukáš Richterek
Katedra experimentální fyziky PřF UP