Za RNDr. Jiřím Keprtem, DrSc.

Jiří Keprt.
Foto: Archiv
Pondělí 31. srpen 2020, 8:55

V osmdesáti sedmi letech po dlouhé nemoci zemřel 30. června 2020 RNDr. Jiří Keprt, DrSc., vynikající český vědecký pracovník v oboru optika, dlouholetý pracovník Společné laboratoře optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky a jeden ze zakládajících členů tohoto pracoviště.

Narodil se 3. října 1932 v České Třebové v rodině průvodčího vlaku ČSD. Po maturitě na reálném gymnáziu v České Třebové absolvoval v roce 1955 pedagogickou fakultu v Brně, obor učitelství matematiky a fyziky, a od téhož roku pracoval jako učitel matematiky a fyziky na osmileté střední škole, o rok později na průmyslové škole pro pracující v České Třebové. Přitom ukončil v roce 1959 dálkové studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde si jeho talentu povšiml prof. RNDr. Bedřich Havelka, DrSc. Bylo jen logické, že Jiří Keprt v roce 1963 nastoupil nejdříve jako odborný, později jako vědecký pracovník do tehdejší nově založené Laboratoře optiky UP (1965), od roku 1983 Společné laboratoře optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu AV ČR, kde působil po celý zbytek svého života. Po boku prof. Bedřicha Havelky a prof. Engelberta Keprta se podílel na vzniku a úspěšném rozvoji uznávané olomoucké optické školy. Hudba, jeho původně zamýšlená profese, se mu stala celoživotním koníčkem.

V roce 1967 obhájil rigorózní (RNDr.), v roce 1968 kandidátskou (CSc.) práci z oboru optika – spektroskopie a v roce 1992 doktorskou disertační práci (DrSc.). V roce 1978 absolvoval půlroční inspirující odbornou stáž u prof. Emmetta N. Leitha (který spolu s Jurisem Upatnieksem vynalezl na základě svých zkušeností s radarem se syntetickou aperturou prakticky použitelnou holografii, za níž Dennis Gabor dostal v roce 1971 Nobelovu cenu) na Michiganské univerzitě v Ann Arbor a u prof. Josepha W. Goodmana (který byl tehdy ve světě známý svou učebnicí Introduction to Fourier Optics) na Stanfordově univerzitě v Kalifornii.

Zpočátku své vědecké kariéry se dr. Jiří Keprt věnoval problematice optické funkce přenosu, analýze optických vad vyšších řádů (jeho tehdejší práce byly hojně citovány), od roku 1970 byly jeho odbornými doménami holografie, optické měřicí metody a stavba nestandardních unikátních přístrojů a zařízení založených na optických principech. Byl dlouholetým a velice aktivním odborníkem ve jmenovaných oblastech, byl řešitelem nebo koordinátorem řady vědeckých projektů (dříve nazývaných státní plány výzkumu) v oboru optika, později členem řešitelských týmů grantových projektů a velice úspěšným propagátorem a realizátorem smluvního výzkumu už od sedmdesátých let minulého století. Je autorem řady vědeckých a odborných publikací, příspěvků ve sbornících z prestižních mezinárodních konferencí a tvůrcem několika unikátních přístrojů a zařízení uplatněných v průmyslu, medicíně a jiných oborech; je stěžejním autorem řady patentů a užitných vzorů. Byl trvale vyhledávaným odborníkem aplikační sférou v ČR i v zahraničí. Po dlouhou dobu také přednášel na PřF UP předměty studijního oboru optika a optoelektronika a vychoval řadu doktorandů, vědeckých a odborných pracovníků především v oboru holografie.

I ve svém pokročilém věku byl stále velice vědecky a odborně aktivní, včetně poskytování konzultací a odborného poradenství nejen studentům bakalářských, magisterských a doktorských programů fyzikálních oborů na PřF UP, ale také na jiných vysokých školách a vědeckých pracovištích. Byl a je inspirující osobností minulého i současného dění v oboru optika v Olomouci.

Při příležitosti svých osmdesátých narozenin a vzhledem k dlouhodobé angažovanosti RNDr. Jiřího Keprta, DrSc. na půdě a v zájmu Univerzity Palackého jej tehdejší rektor UP v Olomouci prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. ocenil zlatou medailí UP.

Je těžké se loučit s dobrým člověkem, o to více s člověkem, se kterým mnozí z nás trávili časy dobré i méně dobré. Zůstává spousta krásných vzpomínek na osobitý duch dr. Jiřího Keprta, jeho poctivost k práci a pokoru k oboru a dlouhá léta bude setrvávat náš přirozený respekt a úcta k jeho osobnosti.

doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D., vedoucí SLO UP a FZÚ AV ČR

prof. RNDr. Jan Peřina, DrSc.

prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.

redakce časopisu JMO

Zpět