Zemřel Tomáš Zábranský, absolvent UP a vědec světového formátu

Foto: archiv Viktora Mravčíka
Pátek 9. červenec 2021, 14:47

MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., absolvent Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, epidemiolog a adiktolog, jeden ze zakladatelů oboru adiktologie v ČR, zemřel ve věku 52 let počátkem července 2021.

Narodil se v roce 1969 v Hranicích na Moravě. V roce 1993 absolvoval na olomoucké lékařské fakultě obor všeobecné lékařství, kde také získal v roce 2001 titul Ph.D. v epidemiologii, hygieně a preventivním lékařství. Na naší alma mater rovněž vyučoval drogovou epidemiologii v pregraduálním studiu na Ústavu veřejného zdravotnictví.

Jeho hlavními výzkumnými zájmy byly epidemiologie problémového užívání nelegálních drog a související morbidita a mortalita. Zabýval se rovněž problematikou drogových trhů a evaluací drogových politik. V posledních letech byl intenzivně zapojen do oblasti léčebného využití konopí a kanabinoidů. Byl jedním z iniciátorů a propagátorů léčby konopím, zasloužil se zásadní měrou o její zpřístupnění v ČR.

V letech 1999–2001 byl u zrodu drogového informačního systému v ČR a založení Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Byl vedoucím studie PAD, která ověřovala dopady novelizace drogové legislativy v ČR po roce 1998, který ve svém důsledku vedl k rekodifikaci drogových trestných činů v novém trestním zákoníku z r. 2009.

V letech 2003–2004 působil v USA jako stipendista programu Hubert H. Humphrey Fellowship na Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University a jako spolupracující výzkumník Národního institutu pro otázky zneužívání drog (NIDA) a Centra pro výzkum drogové politiky think-tanku RAND Corp.

V r. 2005 byl u zrodu oboru adiktologie a založení Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (původně Centrum adiktologie), kde také vyučoval.

Vedl výzkumnou a poradenskou společnost ResAd, pracoval jako expert po celém světě, kde se podílel na zavádění systémů monitorování drogové situace a změnách drogových politik. Byl aktivní zejména ve východní Evropě a Střední Asii (projekty BUMAD, SCAD, CADAP). Spolupracoval s agenturami OSN, v Evropě především s Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost, kde od r. 2016 působil také jako člen správní rady navržený Evropským parlamentem.

Byl hlavním organizátorem mezinárodních odborných konferencí Urban Drug Policy (2009) a Medical Cannabis Conference 2015. Podílel se rovněž na založení a činnosti pražského institutu ICCI – International Cannabis and Cannabinoids Institute.

V letech 2006–2016 působil jako externí poradce členů vlády – ministrů Ivana Langera, Svatopluka Němečka a předsedy vlády Bohuslava Sobotky.

Je autorem více než stovky publikací v recenzovaných časopisech a monografiích a dvou odborných knih. Byl zástupcem editora impaktovaného vědeckého časopisu Harm Reduction Journal, členem redakční rady impaktovaného časopisu Journal of Drug Issues a domácího oborového vědeckého časopisu Adiktologie a členem několika domácích odborných společností, Mezinárodního think-tanku pro analýzy drogové politiky (Velká Británie) a Referenční skupiny OSN pro otázky HIV/AIDS a užívání drog.

Mezi jeho další zájmy patřily překladatelství, moderní i klasická hudba, literatura, fotografování. V letech 1993–98 přeložil 22 beletristických a odborných knih z angličtiny, vesměs ve dvojici s Davidem Záleským; spolu v roce 1994 získali překladatelskou prémii v rámci Jungmannovy ceny za invenční překlad knihy Nanebepění (John Lennon).

Poslední léta od r. 2017 byla ovlivněna následky úrazu, ze kterého se plně nezotavil.

Tomáš Zábranský se nesmazatelně zapsal do novodobé historie oboru adiktologie u nás doma, byl aktivní a výrazně vidět také v zahraničí a přispěl tak ke zvýšení renomé české adiktologie a drogové epidemiologie na mezinárodní úrovni.

Čest jeho památce!

 

Doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., spolužák, blízký přítel a spolupracovník, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti

Doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D., přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví Lékařské fakulty UP v Olomouci

Zpět