Teologická fakulta pečuje o paměť univerzity: obnovuje obrazy z dob jezuitského vysokého učení

Foto: archiv CMTF
Friday 13 January 2023, 8:00 – Text: Lenka Peřinová

Restaurování historických rámů portrétů, jež představují zakladatele a dobrodince olomoucké univerzity, zajistila Cyrilometodějská teologická fakulta UP v rámci příprav oslavy 450. výročí založení vysokého učení v Olomouci. Soubor představuje 22 portrétů papežů, císařů a biskupů, kteří měli rozhodující slovo při založení a dalším rozvoji olomoucké univerzity.

Součástí obrazů jsou barokní zlacené rámy, které v důsledku uložení v nevhodných podmínkách zchátraly. Odborné péče se ujala jedna z předních restaurátorských dílen specializovaných na restaurování dřeva, lomnická firma A. Q. Attentus Qualitatis. Koncem roku 2022 bylo zkompletováno prvních osm barokních rámů.

„Řezby se nejprve z nalezených úlomků tvaroslovně doplnily, pokud části chyběly, nahradili jsme je novou řezbářskou prací. Pak započala práce na prezentaci povrchu: přikročili jsme k podinjektování nesoudržných vrstev a na chybějící plochy jsme dodali nový podklad a zlacení. Snažili jsme se o co největší míru zachování původních materiálů i celkového vzezření,“ popsal postup restaurátorů jednatel firmy Ladislav Rozsypal.

Nejstarší část souboru obrazů vznikla v době dokončení staveb starého jezuitského vysokého učení, na počátku 20. let 17. století. Obrazy po postupném rušení olomoucké univerzity v 19. století skončily jako depozit nejprve na kroměřížském zámku, později byly převezeny na teologickou fakultu do Olomouce. V době komunistické totality, která znamenala dočasné přerušení činnosti fakulty, o obrazy pečovalo Vlastivědné muzeum v Olomouci, které je v roce 1996 předalo zpět teologické fakultě.

„Olomoucká univerzita je druhou nejstarší univerzitou v našich zemích a má svou paměť. Soubor obrazů je jedním z ‚míst paměti‘, tedy hmotnou památkou, kolem níž tato paměť krystalizuje. Univerzita si obrazy před třemi sty lety pořídila, aby připomínaly její počátky. Z této doby pochází asi polovina portrétů papežů, biskupů a panovníků, kteří stáli u zakládání olomouckého vysokého učení a přispěli k jeho rozvoji. Další obrazy byly do souboru zařazeny později,“ uvedl proděkan pro strategické plánování a kvalitu Tomáš Parma.

Mezi obrazy, které již prošly obnovou, nechybí portrét biskupa Viléma Prusinovského z Víckova, na jehož pozvání přišli v roce 1566 jezuité do Olomouce a založili zde svoji kolej, papeže Řehoře XIII., který koleji v roce 1573 potvrdil původní biskupskou donaci, a císaře Maxmiliána II., který téhož roku koleji udělil promoční práva.

Restaurované obrazy budou trvale vystaveny v aule a dalších prostorách teologické fakulty. „Soubor překračuje prostorové možnosti naší fakulty, proto zvažujeme nabídnout některé obrazy rektorátu a dalším součástem Univerzity Palackého. Mohou zdobit reprezentativní prostory a zároveň připomínat několikasetletou tradici univerzity a spojení mezi jejími fakultami,“ dodal děkan fakulty Vít Hušek. 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)