Akademický senát přijal návrh dělení příspěvku a dotací MŠMT na rok 2022

Grafika: Žurnál Online
Friday 22 April 2022, 12:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Univerzita Palackého připravuje rozpočet na rok 2022. Na předchozím jednání AS UP schválil návrh metodiky dělení příspěvku a dotací MŠMT na UP, nyní přijal návrh dělení příspěvku a dotací MŠMT. Podle dané procedury související s tvorbou rozpočtu na UP budou nyní pracovat na jeho dílčích částech jednotlivé fakulty a vysokoškolský ústav.

Co nejkratší doba rozpočtového provizoria. Tato idea společně s potřebou úspor v jejím hospodaření jsou aktuální hlavní ambice, jež provázejí přípravu rozpočtu Univerzity Palackého na tento rok.

Připravený návrh dělení příspěvku a dotací MŠMT na UP na rok 2022 před senátory univerzity za nepřítomného rektora komentoval statutární zástupce rektora Michal Malacka i kvestorka Petra Jungová. Za ekonomickou komisi univerzitního senátu hovořila Petra Gaul Aláčová, která zdůraznila snahu o transparentní tvorbu rozpočtu. „Předkládaný návrh obsahuje shodný meziroční nárůst potřeb financování centrálních univerzitních aktivit. Ekonomická komise apelovala na to, aby nárůst u centrálních jednotek nebyl vyšší než u fakult,“ uvedla.

K navrhovanému letošnímu dělení finančních prostředků se v řadě předchozích jednání vyjádřili i děkani jednotlivých fakult, kteří s rozdělením financí vesměs souhlasili. Připomněli však potřebu investic, nutných  k řešení havarijního stavu některých částí objektů UP i potřebných pro jejich rozvoj a zázemí.

Po diskuzi AS UP nejprve schválil komplexní pozměňovací návrh rektora UP reagující na doporučení EK AS UP a spočívající v úpravě vedoucí ke snížení meziročního nárůstu prostředků na centrální celouniverzitní aktivity na 5,52 % a s tím souvisejícím navýšením prostředků pro součásti UP, a to tak, jak navrhovala ekonomická komise AS UP. V dalším usnesení pak senát schválil návrh dělení příspěvku a dotací MŠMT na UP na rok 2022 ve znění přijatého pozměňovacího návrhu.

Podle dané procedury, jež provází tvorbu rozpočtu na UP, se díky přijatému usnesení nyní dostávají k práci jednotlivé fakulty UP a VŠÚ CATRIN. Poté, co vytvoří dílčí rozpočty, bude AS UP schvalovat rozpočet UP na stávající kalendářní rok.

Během dubnového jednání schválil AS UP i Akční plán realizace Strategie udržitelného rozvoje UP na roky 2022–2023, a to ve znění po zapracování připomínek Komise pro udržitelnou Univerzitu Palackého. Devatenáctistránkový dokument navazuje na Strategii udržitelného rozvoje UP, kterou AS UP přijal 26. ledna. Dvouletý akční plán definuje měřitelné cíle v dané oblasti, stanovuje i opatření, která budou v daném časovém období řešena. Součástí dokumentu je i finanční rozpočet těchto opatření a možnosti jejich financování.

AS UP přijal i usnesení, v němž se vyslovil pro Martina Macha, studenta právnické a cyrilometodějské teologické fakulty, který bude Univerzitu Palackého zastupovat v Radě vysokých škol. Vzal také na vědomí informaci o záměru implementace facility managementu na UP, kterou podporuje. Rektora UP požádal v této souvislosti o předložení harmonogramu implementace uvedené aktivity. Více informací zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)