Badatelským směrům románských studií se na filozofické fakultě věnuje více než sedmdesátka romanistů

Jiří Pelán, významný italianista z Univerzity Karlovy v Praze, přednášel v aule FF UP o systému literárních žánrů v italské renesanci.
Fotogalerie: Milada Křížková Hronová
Friday 25 November 2022, 13:45 – Text: Milada Křížková Hronová

Začal dvacátý ročník mezinárodního setkání romanistů. Více než sedm desítek českých i zahraničních odborníků se v něm věnuje reflexi dosavadního výzkumu v oblasti románských studií na českých i zahraničních pracovištích. Na konferenci zároveň zaznívají témata badatelských směrů, která se v tomto oboru otevírají ve třetí dekádě jednadvacátého století.  

Základem mezinárodního setkání romanistů, letos s podtitulem Výzvy románských studií ve třetím desetiletí 21. století, je výměna informací, zkušeností a poznatků z výzkumů, kterým se odborníci v současnosti věnují, ať už ve sféře lingvistiky, literatury, historie, politického dění či kultury daných jazykových oblastí. Konference se většinou koná ve dvouletém intervalu, v době covidových opatření byla však dvakrát odsunuta.

„Zakladatelem tradice romanistických konferencí je emeritní profesor katedry romanistiky FF UP Jiří Černý, který v úvodu našeho sympozia hovořil o historii a důležitosti těchto setkání,“ uvedla Kateřina Ritterová z katedry romanistiky FF. Ve výčtu pozvaných řečníků vyzdvihla významného italianistu profesora Jiřího Pelána z Univerzity Karlovy v Praze, který se ve své přednášce věnoval systému literárních žánrů v italské renesanci. Zajímavé bude podle ní i setkání s profesorem Petrem Kylouškem z Masarykovy univerzity v Brně, který se zabývá francouzskou a kanadskou literaturou. Bude hovořit o specifikách quebecké literatury. Konferenci uzavře emeritní profesor katedry romanistiky FF UP Pavel Štěpánek, hispanista a historik umění, který se chce ve své přednášce zabývat životem a tvorbou českého jezuitského misionáře, umělce a architekta Ignácia Tirsche, působícího v 18. století v Kalifornii a Mexiku.

„Během pandemie covidu-19 nedošlo k online variantě konference, protože pro všechny je její důležitou součástí právě osobní setkání. Pro mě osobně jsou tato setkání inspirací, příjemnou příležitostí objevit zajímavá témata, navázat a pěstovat přátelství napříč všemi románskými jazykovými a literárními obory a evropskými zeměmi. Je to také skvělá možnost k vytvoření zajímavých projektů a navázání mezinárodní spolupráce. Pro naše hosty je to kromě všeho řečeného také oblíbené adventní zastavení v krásné předvánoční Olomouci,“ doplnila Kateřina Ritterová.

Jednání o obecně velmi různorodých tématech se na konferenci konají v několika sekcích. V první zaznívají vědecké příspěvky, které se soustřeďují na individuální tendence bádání v oblasti románských filologií. V druhé sekci odborníci prezentují řešené výzkumné projekty, jejich cíle, závěry a případné publikační výstupy.

„Jde nám především o to, abychom se seznámili s tématy, kterým se kolegové věnují, a zjistili, jakými cestami se ubírá současné romanistické bádání,“ dodala Kateřina Ritterová s tím, že třetí sekce se věnuje prezentaci doktorandských badatelských aktivit.

Jednotlivé příspěvky, projdou-li recenzním řízením, budou publikovány v časopise Romanica Olomucensia. Jubilejní mezinárodní setkání romanistů se koná ve dnech 25. a 26. listopadu na katedře romanistiky FF UP.  

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)