České tělovýchovné fakulty začínají více spolupracovat, vznikla asociace děkanů

Děkani tělovýchovných fakult, zleva Jan Cacek (FSpS MU), Miroslav Petr (FTVS UK) a Michal Šafář (FTK UP)
Foto: archiv FTK UP
Friday 7 October 2022, 14:25 – Text: (red)

Tělovýchovné fakulty vzdělávají a vychovávají široké spektrum odborníků v oblasti tělesné výchovy, sportu, fyzioterapie či managementu sportu a jsou tak důležitým článkem rozvoje sportovních a pohybových aktivit v České republice. V souvislosti s tímto posláním vznikla Asociace děkanů tělovýchovných fakult ČR, která bude propojovat tělovýchovné fakulty českých vysokých škol a usilovat o naplňování společných cílů.

Cílů nově vzniklé Asociace děkanů tělovýchovných fakult ČR je celá řada. „Jedním z nich je zastřešovat komunikaci mezi představiteli tělovýchovných fakult a fakult realizující studijní programy v oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport a kinantropologie. Dále chceme prosazovat zájmy tělovýchovných fakult a koordinovat společný postup v zásadních záležitostech týkajících se vysokého školství, vzdělávání budoucích učitelů tělesné výchovy, trenérů a dalších odborníků působících v oblasti sportu, včetně volnočasových sportovních aktivit a vědy, výzkumu a inovací v kinantropologii,“ uvádí děkan pražské FTVS Miroslav Petr, který byl ustanoven prvním předsedou asociace.

Kromě děkana FTVS UK se do asociace zapojili také děkan Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Michal Šafář a děkan Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně Jan Cacek.

Michal Šafář z FTK UP oceňuje, že vznikla reprezentativní platforma zaštiťující akademickou oblast v oblasti kinantropologie, tělesné výchovy a sportu. „Budeme se snažit formulovat názory a zastávat postoje, které budou reprezentovat a hájit zájmy především akademické komunity zabývající se pohybem, tělesnou výchovou a sportem. Do asociace jsem vstoupil, protože si myslím, že to je vhodný partner pro jednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Národní sportovní agenturou, Českým olympijským výborem, Českou asociací univerzitního sportu a ostatními důležitými aktéry v této oblasti.“  

Doplňuje ho Jan Cacek z brněnské fakulty sportovních studií: „Za hlavní cíl asociace považuji koordinovaný postup děkanů tělovýchovných fakult při rozhodování o strategických krocích vedoucích k dlouhodobému zvyšování kvality a celkové kultivaci sportovního prostředí. Konkrétně se jedná o aktivity v oblasti pedagogické, vědecko-výzkumné, popularizační a osvětové. Jsem si jistý, že spolupráce děkanů povede k efektivnějšímu prosazovaní společensky významných cílů.“

Dalším důležitým posláním Asociace děkanů tělovýchovných fakult v ČR je přinášet podněty týkající se dlouhodobé a koncepční podpory vzdělávání, vědy a výzkumu v oblasti různých sfér sportu a volnočasových sportovních aktivit. A také chce přispívat do diskuse s politickou reprezentací a zástupci subjektů působících v oblastech vzdělávání, sportu a zdraví nebo financování vědy. Spolek bude rovněž přispívat k formulaci celospolečenských postojů a názorů na význam pohybu, vzdělávání a vědy v oblasti sportu a volnočasových sportovních aktivit a podílet se na vytváření souvisejících legislativních rámců.

Tělovýchovné fakulty v Česku

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Je jednou z nejmladších fakult Univerzity Karlovy. Stala se její součástí v roce 1959, zprvu jako Institut tělesné výchovy a sportu, od roku 1965 jako fakulta Univerzity Karlovy. Je zde možno studovat několik oborů: tělesná výchova a sport, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, vojenská tělovýchova, management tělesné výchovy a sportu, fyzioterapie, ortotik-protetik. Mezi absolventy fakulty jsou mnozí významní sportovci, funkcionáři a trenéři. Více informací o fakultě: ftvs.cuni.cz.

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Už v době obnovení olomouckého vysokého učení v roce 1946 fungoval Ústav pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy, z něhož se později stala katedra tělesné výchovy. Samotná fakulta tělesné kultury zahájila svou činnost 1. ledna 1991. V současnosti tvoří FTK osm pracovišť: katedra aplikovaných pohybových aktivit, katedra fyzioterapie, katedra přírodních věd v kinantropologii, katedra rekreologie, katedra společenských věd v kinantropologii a katedra sportu, dále pak Institut aktivního životního stylu a Aplikační centrum BALUO. Více informací o fakultě: ftk.upol.cz.

Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Je nejmladší fakultou brněnské Masarykovy univerzity. Byla založena v roce 2002 jako devátá fakulta MU. Má celkem sedm kateder a Centrum univerzitního sportu. Centrum univerzitního sportu organizuje tělesnou výchovu pro studenty z ostatních fakult Masarykovy univerzity. Mimo vzdělávání studentů fakulta nabízí také vzdělávání směrem k veřejnosti, kde nabízí v rámci celoživotního vzdělávání odborné kurzy a semináře, ale také cvičení a pohybové aktivity široké veřejnosti. Více informací o fakultě: fsps.muni.cz.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)