České tělovýchovné fakulty začínají více spolupracovat, vznikla asociace děkanů

Děkani tělovýchovných fakult, zleva Jan Cacek (FSpS MU), Miroslav Petr (FTVS UK) a Michal Šafář (FTK UP)
Foto: archiv FTK UP
Pátek 7. říjen 2022, 14:25 – Text: (red)

Tělovýchovné fakulty vzdělávají a vychovávají široké spektrum odborníků v oblasti tělesné výchovy, sportu, fyzioterapie či managementu sportu a jsou tak důležitým článkem rozvoje sportovních a pohybových aktivit v České republice. V souvislosti s tímto posláním vznikla Asociace děkanů tělovýchovných fakult ČR, která bude propojovat tělovýchovné fakulty českých vysokých škol a usilovat o naplňování společných cílů.

Cílů nově vzniklé Asociace děkanů tělovýchovných fakult ČR je celá řada. „Jedním z nich je zastřešovat komunikaci mezi představiteli tělovýchovných fakult a fakult realizující studijní programy v oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport a kinantropologie. Dále chceme prosazovat zájmy tělovýchovných fakult a koordinovat společný postup v zásadních záležitostech týkajících se vysokého školství, vzdělávání budoucích učitelů tělesné výchovy, trenérů a dalších odborníků působících v oblasti sportu, včetně volnočasových sportovních aktivit a vědy, výzkumu a inovací v kinantropologii,“ uvádí děkan pražské FTVS Miroslav Petr, který byl ustanoven prvním předsedou asociace.

Kromě děkana FTVS UK se do asociace zapojili také děkan Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Michal Šafář a děkan Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně Jan Cacek.

Michal Šafář z FTK UP oceňuje, že vznikla reprezentativní platforma zaštiťující akademickou oblast v oblasti kinantropologie, tělesné výchovy a sportu. „Budeme se snažit formulovat názory a zastávat postoje, které budou reprezentovat a hájit zájmy především akademické komunity zabývající se pohybem, tělesnou výchovou a sportem. Do asociace jsem vstoupil, protože si myslím, že to je vhodný partner pro jednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Národní sportovní agenturou, Českým olympijským výborem, Českou asociací univerzitního sportu a ostatními důležitými aktéry v této oblasti.“  

Doplňuje ho Jan Cacek z brněnské fakulty sportovních studií: „Za hlavní cíl asociace považuji koordinovaný postup děkanů tělovýchovných fakult při rozhodování o strategických krocích vedoucích k dlouhodobému zvyšování kvality a celkové kultivaci sportovního prostředí. Konkrétně se jedná o aktivity v oblasti pedagogické, vědecko-výzkumné, popularizační a osvětové. Jsem si jistý, že spolupráce děkanů povede k efektivnějšímu prosazovaní společensky významných cílů.“

Dalším důležitým posláním Asociace děkanů tělovýchovných fakult v ČR je přinášet podněty týkající se dlouhodobé a koncepční podpory vzdělávání, vědy a výzkumu v oblasti různých sfér sportu a volnočasových sportovních aktivit. A také chce přispívat do diskuse s politickou reprezentací a zástupci subjektů působících v oblastech vzdělávání, sportu a zdraví nebo financování vědy. Spolek bude rovněž přispívat k formulaci celospolečenských postojů a názorů na význam pohybu, vzdělávání a vědy v oblasti sportu a volnočasových sportovních aktivit a podílet se na vytváření souvisejících legislativních rámců.

Tělovýchovné fakulty v Česku

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Je jednou z nejmladších fakult Univerzity Karlovy. Stala se její součástí v roce 1959, zprvu jako Institut tělesné výchovy a sportu, od roku 1965 jako fakulta Univerzity Karlovy. Je zde možno studovat několik oborů: tělesná výchova a sport, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, vojenská tělovýchova, management tělesné výchovy a sportu, fyzioterapie, ortotik-protetik. Mezi absolventy fakulty jsou mnozí významní sportovci, funkcionáři a trenéři. Více informací o fakultě: ftvs.cuni.cz.

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Už v době obnovení olomouckého vysokého učení v roce 1946 fungoval Ústav pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy, z něhož se později stala katedra tělesné výchovy. Samotná fakulta tělesné kultury zahájila svou činnost 1. ledna 1991. V současnosti tvoří FTK osm pracovišť: katedra aplikovaných pohybových aktivit, katedra fyzioterapie, katedra přírodních věd v kinantropologii, katedra rekreologie, katedra společenských věd v kinantropologii a katedra sportu, dále pak Institut aktivního životního stylu a Aplikační centrum BALUO. Více informací o fakultě: ftk.upol.cz.

Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Je nejmladší fakultou brněnské Masarykovy univerzity. Byla založena v roce 2002 jako devátá fakulta MU. Má celkem sedm kateder a Centrum univerzitního sportu. Centrum univerzitního sportu organizuje tělesnou výchovu pro studenty z ostatních fakult Masarykovy univerzity. Mimo vzdělávání studentů fakulta nabízí také vzdělávání směrem k veřejnosti, kde nabízí v rámci celoživotního vzdělávání odborné kurzy a semináře, ale také cvičení a pohybové aktivity široké veřejnosti. Více informací o fakultě: fsps.muni.cz.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)