Filozofická fakulta připravuje nový studijní program Digital Humanities

Foto: Vojtěch Duda
Monday 30 March 2020, 19:00 – Text: (map)

Digital Humanities pro budoucnost. Tak se jmenuje projekt, kterému se věnuje katedra obecné lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví Univerzity ve Wrocławi. Jeho výsledkem by měl být mimo jiné nový bakalářský program na UP – Digital Humanities. První studenti by jej měli začít studovat na podzim 2021.

Cílem projektu Digital Humanities pro budoucnost, který běží v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, je obecný rozvoj příhraničních regionů Polska a ČR. V dané projektové výzvě jde prioritně o rozvoj zaměstnanosti, konkrétně o podporu uplatnitelnosti absolventů na trhu práce v příhraničních regionech.

„Na filozofické fakultě má vzniknout samostatný bakalářský studijní program Digital Humanities, jehož absolventi naleznou své místo na trhu práce především v oblasti služeb a správy jako soft programátoři, systémoví a datoví analytici nebo tvůrci kreativního obsahu. Slibujeme si i vyšší návratnost absolventů zpět do příhraničí, protože nebudou závislí na velkých firmách sídlících v hlavních centrech ČR a Polska. Uplatnění totiž naleznou u lokálních regionálních firem a orgánů státní správy, které mají nedostatek kvalifikovaných pracovníků,“ uvedl Lukáš Zámečník, vedoucí katedry obecné lingvistiky FF UP a zároveň hlavní řešitel projektu. Dodal, že řešitelé projektu chtějí vyjít vstříc trendu, který trh práce pravděpodobně čeká v souvislosti se zvýšenou popularitou práce z domova, a to v návaznosti na omezování nadměrné mobility pracovníků.  

„Filozofická fakulta ‚učí myslet‘, trénuje kritické myšlení a schopnost interpretace složitého světa. Její absolvent vybavený i širokou paletou digitálních dovedností je pak ideálním výsledkem humanitního vzdělávání pro současnost, se všemi jejími výzvami i hrozbami. Kritická mysl absolventa filozofické fakulty bude užitečným interpretačním filtrem mezi záplavou dat a striktními digitálními technikami, které tradičně ovládá informatik či hard programátor,“ doplnil. Absolventi oboru Digital Humanities budou podle Lukáše Zámečníka saturovat poptávku po pracovnících zdatných v soft programování a v interpretaci zpracovávaných dat, zároveň schopných nalézat komplexní, ale intuitivní řešení zadaných problémů.

Projekt, který poběží do poloviny roku 2023, má řadu dílčích cílů, jež zahrnují například tvorbu učebních textů (v české i polské variantě), pořádání přednášek, pravidelných workshopů a školení akademických pracovníků. Jeho součástí budou i pravidelné letní školy Digital Humanities.

Lukáš Zámečník (FF):  Digital Humanities je obor, který konceptuálně staví na teorii dynamických systémů. Z metodologického hlediska klastruje kvantitativní metody (pod záštitou statistiky) uplatnitelné v humanitních oborech, představuje pro humanitní vědy pracovní rámec, který umožňuje akcelerovat výzkum i aplikace. Právě aplikace jsou z pohledu zahájeného projektu nejdůležitější. Katedra obecné lingvistiky dál rozvíjí aplikační potenciál činností Filozofické fakulty UP, což je nezbytné nejen s ohledem na úspěch v soutěži mezi univerzitami, ale také, a to především, s ohledem na smysl samotného humanitního bádání. V souladu s úvahami Ivana Havla, Johna Brockmana, ale i Hermanna Hesseho a Neala Stephensona jsme přesvědčeni, že je potřeba opustit slonovinovou věž, případně alespoň obnovit padací most a vrátit učenost mezi lidi.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)