Lékařskou fakultu čeká volba nového děkana

Ilustrační foto: Martin Višňa
Thursday 16 February 2023, 8:10 – Text: Martin Višňa

Akademický senát Lékařské fakulty UP na svém prvním letošním zasedání vyhlásil volbu kandidáta na funkci děkana. O tom, kdo fakultu povede v následujících čtyřech letech, rozhodnou senátoři 11. dubna.

Se zahájením řízení o návrhu na jmenování děkanem LF UP senát ustanovil zvláštní volební komisi, jíž předsedá Jiří Minařík z Hemato-onkologické kliniky LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc, a schválil harmonogram volby.

Kandidáty mohou členové akademické obce navrhovat do poledne 14. března, seznam navržených pak komise zveřejní během následujícího dne. „Návrhy se předkládají výhradně písemně s použitím formuláře dostupného na úřední desce LF UP, a to buď doporučeným dopisem, nebo prostřednictvím podatelny LF UP, a adresují se Akademickému senátu LF UP, k rukám předsedy zvláštní volební komise docenta Minaříka. Součástí návrhu je souhlas navrženého s účastí ve volbě,“ popsal postup předseda AS LF UP Dušan Klos.

Ve středu 5. dubna se od 13 hodin uskuteční shromáždění akademické obce fakulty, na kterém navržení kandidáti či kandidátky představí své vize a priority a zodpoví případné dotazy přítomných. O tom, kdo z navržených bude pro funkci děkana LF UP nejvhodnějším kandidátem, se rozhodne během zasedání AS LF UP v úterý 11. dubna, které začíná taktéž ve 13 hodin.

Po jmenování rektorem by se zvolený kandidát na funkci děkana měl vedení fakulty ujmout 1. června. S koncem května totiž skončí i první funkční období současného děkana Josefa Zadražila, profesora III. interní kliniky – nefrologické, revmatologické a endokrinologické LF UP a FNOL.

Podrobné informace a materiály k volbě děkana jsou dostupné na webové stránce AS LF UP zde.

Kromě toho senátoři na svém únorovém zasedání zvolili nové členy senátních komisí a schválili změny studijních plánů pro akademický rok 2023/2024. Hostem jednání byl předseda Akademického senátu UP Jiří Langer, který členy nedávno obměněného AS LF UP přišel pozdravit a především seznámit s tématy, která univerzitní senát aktuálně řeší, jako je rozpočet univerzity, problematika vnitřního mzdového tarifu nebo blížící se senátní volby.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)