Rektor UP předloží senátorům návrh na majetkové uspořádání mezi PřF a CATRIN

Ilustrační foto: Archiv Žurnál UP
Tuesday 23 August 2022, 8:00 – Text: Egon Havrlant

Rektor Univerzity Palackého Martin Procházka předloží na prvním poprázdninovém zasedání Akademického senátu UP nový návrh na majetkové uspořádání mezi Přírodovědeckou fakultou UP a Vysokoškolským ústavem CATRIN UP. Dokument předkládá členům senátu na základě výsledků opakovaných jednání s děkanem PřF a ředitelem CATRIN, ale zejména řady jednání s dotčenými vedoucími kateder a pracovišť PřF a CATRIN. Z těchto jednání rozhodnutí vychází a zároveň reflektuje všechny shody, kterých bylo díky těmto jednáním dosaženo, za což patří velký dík všem zúčastněným.

V zásadě lze konstatovat, že v části skupiny CRH bylo dosaženo mezi jednotlivými pracovníky shody na režimu užívání přístrojů i budov, v části RCPTM došlo však jen k částečné shodě. „Jedná se o návrh, který předložit na základě usnesení AS UP musím. Nejedná se o žádnou zlovůli, ani mocenský naschvál rektora. Musím se pokusit o ošetření situace ve prospěch řádu a systému na UP. Rád bych zdůraznil, že ani v případě, kdy akademický senát tento můj návrh schválí, nepůjde o zcela definitivní řešení. Je to řešení pouze dočasné, které může a musí být nahrazeno jiným režimem ve chvíli, kdy se na něm obě strany kdykoliv v budoucnu dohodnou,“ podotýká rektor UP Martin Procházka. Taktéž zdůraznil, že kromě dohod mezi oběma stranami, ve které doufá, bude i rektorát nadále iniciativně hledat trvalejší řešení, jedním z nich by mohl být přesun části administrativních pracovníků CATRIN z budovy F2 do prostor v budovách VTP v areálu Holice, které by se částečně měly uvolnit po dobudování VTP – bloku D na třídě 17. listopadu.

Akademický senát UP jej pověřil, aby připravil návrh, jak by měl být užíván majetek univerzity, který pro svou práci potřebují zaměstnanci obou zmíněných univerzitních součástí. Rektor Martin Procházka hodlá svůj úkol splnit na zasedání senátu 21. září 2022, kdy chce předložit návrh rozhodnutí o správě a užívání nemovitého a movitého majetku. „Připravil jsem jej s důrazem na to, že nechci nikomu nic zabavovat ani nikoho omezovat. Mým cílem je naopak to, aby všichni zaměstnanci mohli co nejlépe vykonávat svoji práci pro naši univerzitu. Podle mého nejlepšího uvážení a hodnocení současného stavu jsem tedy vzal v potaz zájmy všech mých kolegů z fakulty i ústavu,“ konstatuje rektor UP.

Původně chtěl návrh rozhodnutí předložit senátorům už na začátku letošního června, ale vyslyšel argumenty jedné ze zúčastněných stran, podle níž ještě nebyly potřebné dialogy dokončeny. Následovala tak další jednání, na jejichž základě připravil druhou verzi návrhu, kterou hodlá nyní senátu předložit. „Návrh rozhodnutí odpovídá stavu, kdy všichni zaměstnanci PřF a CATRIN mají zajištěny pracovní podmínky. Mají svá pracovní místa a jsou jim dostupné přístrojové kapacity nutné pro jejich činnost. Tímto je splněna povinnost plynoucí ze zákoníku práce, a to vytvářet řádné podmínky pro plnění pracovních úkolů zaměstnanců UP. Věřím, že tento postup je v zájmu celé univerzity. Navrhované rozhodnutí vytváří neutrální prostor do doby jakýchkoliv budoucích i dílčích dohod mezi PřF a CATRIN,“ vysvětluje Martin Procházka.

Akademický senát UP schválil statut Vysokoškolského ústavu CATRIN v červnu roku 2020, přičemž Martin Procházka nastoupil do čela UP v květnu následujícího roku a je tak už druhým rektorem, který řeší spory kolem majetkového uspořádání mezi přírodovědeckou fakultou a ústavem, jenž se z ní vyčlenil. „Jako rektor a řádný hospodář musím o univerzitu pečovat a nemohu postupovat jinak, než v součinnosti s AS UP,“ dodává Martin Procházka.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)