Senát lékařské fakulty schválil rozdělení Ústavu molekulární a translační medicíny

Ilustrační foto: Martin Višňa
Tuesday 8 December 2020, 11:00 – Text: Martin Višňa

Akademický senát Lékařské fakulty UP na svém posledním letošním zasedání projednal a schválil technickou dohodu související se vznikem vysokoškolského ústavu. Zabýval se také strategickým záměrem fakulty do roku 2030 a pracovní povinností studentů. Jednání se vzhledem k aktuální situaci uskutečnilo opět prostřednictvím videokonference. 

Se Strategickým záměrem LF UP 2021+, v němž jsou vymezeny priority rozvoje fakulty do roku 2030, seznámil přítomné proděkan Milan Kolář. „Je to obecný strategický záměr, jehož cílem je pokrýt všechny činnosti a vize, které naše fakulta má. Na každý rok budeme předkládat jeho aktualizace,“ uvedl. Mezi strategické cíle patří vedle kvalitní výuky a vědecko-výzkumné činnosti také rozvoj internacionalizace a partnerství nejen se zdravotnickými zařízeními, cílem je i administrativně vstřícná a zdravá, společensky odpovědná a udržitelná fakulta. Senát vzal dokument na vědomí, schválen bude v okamžiku, kdy bude dokončený připravovaný strategický záměr univerzity.

Další důležitý dokument již schválen byl, a to technická dohoda, kterou v souvislosti se vznikem vysokoškolského ústavu CATRIN uzavřela lékařská fakulta a rektorát UP. V dohodě jsou stanoveny podmínky, za kterých se součástí nového ústavu stane část dosavadního Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP (ÚMTM). Původní dohoda byla podepsána již před rokem, Akademický senát LF UP nyní jednomyslně schválil její text ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. listopadu 2020. Jak uvedl děkan Josef Zadražil, dodatek rozšiřuje ochranu zájmů fakulty, mimo jiné upřesňuje záležitosti týkající se obsazování pozice vedoucího zaměstnance ÚMTM-CATRIN.

V návaznosti na schválení technické dohody senát schválil také rozdělení ÚMTM na část, která bude nadále součástí lékařské fakulty, a část, která přejde pod nový ústav, a související změnu Přílohy č. 1 Statutu LF UP, v níž je definována organizační struktura fakulty.

Schváleny byly také záměry tří doktorských studijních programů a podmínky přijímacího řízení doktorského studia pro příští akademický rok. Děkan Josef Zadražil pak senátorům připomněl některé novinky na fakultě z poslední doby, jako například úpravu podmínek a výše stipendia za vynikající studijní výsledky. Stipendium bude nově poskytnuto deseti procentům studentům s nejlepšími studijními výsledky a jeho výše činí 10 či 12 tisíc korun. „Myslím, že nyní má prospěchové stipendium opravdu motivační charakter,“ komentoval děkan.

V závěrečných interpelacích přítomní diskutovali o pracovní povinnosti studentů zdravotnických oborů, která byla vyhlášena v souvislosti s epidemií koronaviru a nouzovým stavem a stále trvá, byť pacientů s covidem-19 ubývá a nemocnice se vracejí k běžnému provozu. Studenti nicméně musejí plnit také své studijní povinnosti. „S děkany ostatních lékařských fakult v ČR jsme zaslali ministru zdravotnictví výzvu k ukončení pracovní povinnosti studentů s odvoláním se na to, že se blíží konec semestru a potřeba plnit zápočty a zkoušky,“ reagoval děkan na podnět studentského místopředsedy Vojtěcha Látala.

Ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík studenty ubezpečil, že se tímto již zabývali a od začátku prosince omezili pracovní povinnost na maximálně 50 hodin v měsíci tak, aby studenti mohli skloubit práci se studiem. „Jsme rádi, že studenty máme, a chceme se k nim chovat férově,“ dodal ředitel FNOL.

K příštímu zasedání by se Akademický senát LF UP měl sejít 2. února 2021.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)