Senát pedagogické fakulty schválil složení volebních komisí

Na pedagogické fakultě je známo složení volebních komisí pro volby do AS PdF UP i AS UP.
Foto: Milada Hronová
Monday 20 February 2017, 14:15 – Text: Milada Hronová

Nové senátory bude pedagogická fakulta volit za necelé dva měsíce. Na jednání akademického senátu fakulty dne 8. a následně 16. 2.  přijali senátoři složení dílčí volební komise pro volby do fakultního akademického senátu i složení volební komise pro volby do akademického senátu univerzity.  Návrhy na kandidáty pro volby do senátu  pedagogické fakulty  může akademická obec pedagogické fakulty podávat od 17. února do 3. března.

„Věřím, že se volby uskuteční bez jakýchkoliv problémů,“ řekla  Jitka Petrová z katedry primární a preprimární  pedagogiky, která byla jednomyslně zvolena předsedkyní dílčí komise pro volbu do AS PdF UP. Předsedou  volební komise do velkého senátu  se stal Václav Klapal z Ústavu pedagogiky a sociálních studií, kterého do funkce zvolili členové dílčí volební komise.  

Volby se uskuteční podle již dříve schváleného harmonogramu. Podle platného Volebního řádu budou kandidátní listiny stejně jako volební místnosti zveřejněny do 14. března. Akademická obec má podávat návrhy na kandidáty do akademického senátu fakulty v písemné podobě prostřednictvím Kanceláře senátu fakulty předsedovi volební komise AS PdF UP.

Během jednání věnoval senát svou pozornost i předběžným verzím návrhů nového Volebního řádu AS PdF UP, který by mohl platit pro shodnou volbu v následujícím funkčním období senátu. Senátoři diskutovali o třech variantách, z nichž jedna zohledňuje způsob volby, který by mohl přinést vyrovnanější zastoupení pracovišť v senátu. Druhá varianta klade důraz na poměr volebních hlasů mezi studenty a akademiky. Je to reakce na nespokojenost některých akademiků, že o výsledku voleb mohou rozhodnout studenti jen proto, že je jejich počet na fakultě mnohonásobně větší než pedagogů.  Oba tyto návrhy však nebyly připraveny v kvalitě, která by umožnila jejich schválení. Pro zásadní změnu se tak senát nerozhodl a po delší diskusi se přiklonil k předběžnému návrhu třetí varianty, která zachovává rovnost hlasů všech členů akademické obce. A dále přesněji vymezuje pojmy, slučitelnost funkcí a řadu dalších technických záležitostí, které vyplývají z nedávno přijaté novely vysokoškolského zákona.

„Žádný volební systém nebude ideální. Jsem ale přesvědčen, že prostupnost mezi studenty a akademiky by měla být zachována. Myslím si, že přijatá předběžná verze volebního systému je nejméně zmanipulovatelná a akademickou obec nijak nerozděluje,“ řekl Jiří Langer z Ústavu speciálněpedagogických studií, spolupředkladatel varianty, která byla senátem schválena.

Akademický senát nyní dokument předá děkanovi fakulty Čestmírovi Serafínovi, který jej po zapracování připomínek legislativní komise znovu předloží senátu k projednání.

Volební komise AS PdF UP

Předsedkyně komise: Mgr. Jitka Petrová, Ph.D. Členové komise: Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D. Mgr. Ivana Horváthová, Ph.D., Mgr. Hana Majerová, Ph.D., Mgr.Eva Urbanovská, Ph.D., JUDr. Zdeňka Nováková, Ph.D., Mgr. Linda Chmelařová, Ph.D. Studenti: Mgr. Ivana Hrubešová, Mgr. Jana Kasáčková, Kateřina Marciánová, Jana Tabachová.

Volební komise AS UP

Předseda komise:  PhDr. PaedDr. Václav Klapal, Ph.D., Mgr. Jan Chrastina, Ph.D., Mgr. Jiří Kantor,Ph.D., Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D., Mgr. Jana Kořínková, Ph.D., Mgr. Lenka Kružíková, Ph.D. Studenti: Mgr. Tereza Houšková, Mgr. Klára Červinková, Mgr. Michaela Bartošová, Viola Jónová.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)