Univerzita Palackého má nové profesory

Tři noví profesoři UP.
Foto: Žurnál UP, MŠMT
Wednesday 18 December 2019, 14:00 – Text: M. Hronová, M. Višňa, I. Pustějovská

Ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy předal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dekrety sedmi desítkám nových profesorek a profesorů vysokých škol. Byly mezi nimi i dvě osobnosti navržené Vědeckou radou Univerzity Palackého, filozof Tomáš Nejeschleba a hematolog Vít Procházka. Na návrh Vědecké rady Ostravské univerzity byl profesorem jmenován Marián Halás z Přírodovědecké fakulty UP. 

Tomáš Nejeschleba, vedoucí katedry filozofie na FF UP, se už v průběhu svého studia začal soustředit na období středověku, úžeji pak na dílo sv. Bonaventury z Bagnoregia. Postupně se jeho odborné zájmy rozšířily i na studium renesanční a raně novověké filozofie a především ho začalo zajímat, jak byla renesanční filozofie recipována a případně rozvíjena různými autory, kteří v šestnáctém a sedmnáctém století působili v českých zemích. „Například Jan Jesenský nebo Valerian Magni, který navazoval na filozofii zmiňovaného sv. Bonaventury,“ uvedl nový profesor v oboru Filozofie. Dodal, že součástí jeho zájmu je i zkoumání vztahu filozofie, medicíny a přírodních věd, který byl v dané době velmi úzký. „U Jana Jessenia se jedná mimo jiné o ideové pozadí rozvoje anatomie, u Valeriana Magniho například o pokusy s vakuem odvolávající se na Galilea Galileie,“ dodal.  

Profesor Tomáš Nejeschleba je velmi rád, že se v Olomouci podařilo rozvíjet studium myšlení období renesance a získat pro toto studium podporu z různých dotačních titulů a zorganizovat množství mezinárodních konferencí, díky kterým má dnes Centrum pro práci s renesančními texty dobrý ohlas v zahraničí. „Velmi mě těší, že výsledky mé práce byly publikovány v prestižních zahraničních časopisech. Rád bych zmínil i filozofickou soutěž pro středoškolské studenty Nebojme se myslet, kterou jsem založil v roce 2010 a kterou vnímám také jako velký úspěch. Stále totiž přitahuje desítky středoškoláků a ukazuje, že zájem mladé generace o kritické myšlení neklesá,“ dodal.

Druhý z nově jmenovaných profesorů Univerzity Palackého, Vít Procházka, působí od roku 2001 na Hemato-onkologické klinice LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc, a to nejen jako lékař, ale také jako pedagog a vědecký pracovník. Odborně se zaměřuje na klinické a biologické prediktivní faktory u maligních lymfomů. Analýze prognostických faktorů léčby Hodgkinova lymfomu se díky Fulbrightovu stipendiu věnoval i během půlroční vědecké stáže v USA. Na svém kontě má přes devadesát původních prací v recenzovaných časopisech, řadu příspěvků na domácích i zahraničních konferencích. Je autorem jedné a spoluautorem čtyř monografií, za své práce získal v letech 2015 a 2018 Cenu děkana LF UP. Je členem několika národních odborných společností a pracovních skupin.

„Jsem vděčný za příležitost pokračovat ve skvělé tradici olomoucké hematologické školy a rád bych poděkoval za důvěru a mentoring svým učitelům, pánům profesorům Karlu Indrákovi, Vlastimilu Ščudlovi, Tomáši Papajíkovi a v neposlední řadě mému úplně prvnímu školiteli SVOČ docentu Jaroslavu Bačovskému,“ zdůraznil Vít Procházka, který za svůj největší profesní úspěch považuje práci s mladými adepty medicínské profese. „Měl jsem veliké štěstí na své studenty, z nichž bez výjimky vyrostli skvělí hematologové a vědci. Jen namátkou zmíním Aleše Obra, Veroniku Hanáčkovou, Terezu Popkovou a Evu Mnacakanovou. Všichni mají obrovský potenciál posunout medicínu kupředu odborně, profesně, ale především lidsky,“ uvedl nově jmenovaný profesor v oboru Vnitřní nemoci.

Na návrh Vědecké rady Ostravské univerzity byl profesorem v oboru Politická a kulturní geografie jmenován Marián Halás, vedoucí katedry geografie Přírodovědecké fakulty UP. Marián Halás je absolventem Univerzity Komenského v Bratislavě, kde také působil na katedře humánní geografie a demogeografie. S Univerzitou Palackého je spojen od roku 2006. Odborně se zajímá o sídelní a regionální systémy a řízení a plánování prostoru. Ve své práci využívá především kvantitativní metody vědeckého výzkumu.

„Mým cílem bylo, nejprve v rámci Centra pro analýzu regionálních systémů (CENARS), později i v rámci katedry geografie, abychom se výsledky našeho výzkumu snažili publikovat v nejkvalitnějších světových vědeckých časopisech. Je to proces poměrně náročný, protože ve světě je geografie dominantně společenskou vědou, u nás patří historicky na přírodovědecké fakulty, kde musí vzdorovat silné konkurenci tradičních přírodovědných oborů. Nicméně se nám to podařilo nastartovat, v české geografii patří ta olomoucká k nejlepším, podařilo se nám akreditovat a rozběhnout doktorské studium Regionální geografie, v rámci kterého mám možnost spolu se svými kolegy vychovávat mladé nástupce této zajímavé a dynamicky se vyvíjející disciplíny,“ uvedl profesor Halás.

Jmenovací dekrety pro nové profesorky a profesory podepsal prezident republiky Miloš Zeman 21. listopadu na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)