Vnitřní grantová soutěž nebo cena děkana. I tak právnická fakulta nově podporuje vědu

Nové nástroje na podporu výzkumu zavádí právnická fakulta od roku 2021. Foto: Vojtěch Duda
Tuesday 25 January 2022, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Hned několik nástrojů, které mají podpořit výzkumné aktivity akademických pracovníků, nově zavádí právnická fakulta. Dva z nich jsou aktuální právě nyní. Do konce ledna se mohou akademici přihlašovat do premiérového ročníku vnitřní grantové soutěže, stejné datum je pak také nejzazším termínem k předkládání nominací na cenu děkana za excelentní výsledky v tvůrčí činnosti.

„Nové nástroje na podporu výzkumu na naší fakultě jsou součástí dlouhodobé strategie a je jimi naplňován volební program pana děkana, který vytyčil vědu a výzkum za svoji klíčovou prioritu. V roce 2020 jsme uskutečnili reformu hodnocení tvůrčí činnosti na fakultě s důrazem na relevantní publikační výstupy, od roku 2021 pak zavádíme nástroje pro podporu výzkumu,“ vysvětlil Ondrej Hamuľák, proděkan pro vědu a výzkum PF UP. S tím, že cílem je postupně zvyšovat investice do výzkumné činnosti na fakultě, a to jak finanční, tak lidské a materiální. „Chceme vytvořit celou škálu nástrojů, které pomohou akademikům i doktorským studentům v realizaci jejich výzkumu a budou motivovat k rozvoji výzkumné a projektové činnosti,“ doplnil Ondrej Hamuľák.

Vnitřní grantová soutěž

Těsně před koncem loňského roku vyhlásil Václav Stehlík, děkan fakulty, výzvu k předkládání přihlášek do vnitřní grantové soutěže. „Okruhů podpory jsme vytipovali pět – od malých projektů základního výzkumu přes projekty mezinárodní spolupráce až například po projekty vytvářející speciální pozice hostujícího postdoktoranda. Pro každý okruh jsme také stanovili finanční limity,“ upřesnil Ondrej Hamuľák. Vše je podrobně popsáno ve statutu soutěže a samotné výzvě.

Žadatelé mají předkládat přihlášky v listinné i elektronické podobě k rukám proděkana pro vědu a výzkum prostřednictvím Centra pro podporu vědy a výzkumu PF UP. Konečný termín pro přihlašování děkan stanovil na 31. ledna, do 14 hodin. „Protože se jedná o pilotní vyhlášení soutěže, je plánovaná doba řešení jednoho projektu zkrácena na maximálně deset měsíců, s předpokládaným začátkem řešení od března,“ doplnil proděkan.

Cena děkana

Druhou aktuální novinkou je Cena děkana PF UP za excelentní výsledky v tvůrčí činnosti za roky 2020 a 2021. „Ocenění může děkan udělit za vynikající publikační počin, který výrazně přispěl k prohloubení excelence v tvůrčí činnosti fakulty, výraznou měrou přispěl k šíření dobrého jména fakulty jako výzkumné a vzdělávací instituce nebo přispěl k pozitivnímu hodnocení fakulty v rámci národních a univerzitních systémů hodnocení výzkumné činnosti,“ citoval Ondrej Hamuľák část statutu ceny, který připravoval. Podávání nominací má konečný termín také posledního ledna. I ony se podávají dle výzvy v listinné i elektronické podobě, k rukám děkana prostřednictvím Centra pro podporu vědy a výzkumu PF UP.

Nových opatření na podporu vědy a výzkumu je na fakultě mnohem víc. V listopadu nabyla účinnosti vnitřní norma o vytvoření programu ReStart. „Jeho účelem je poskytnutí podpory akademickým a vědeckým pracovníkům za účelem obnovení kvality výzkumných aktivit po návratu z mateřské dovolené, rodičovské dovolené nebo po překonání jiných významných osobních překážek, které pracovníkům znesnadňovaly plnohodnotnou výzkumnou činnost. Poskytnutá podpora má sloužit k vytvoření materiálních podmínek pro obnovení výzkumné činnosti dle plánu a potřeb žadatele,“ vysvětlil Ondrej Hamuľák. Maximální podporou je jednorázová částka ve výši 50 tisíc korun na maximálně šest měsíců.

Zájemcům je dále nabízena například jazyková podpora od katedry jazyků, konzultace vedené proděkanem Ondrejem Hamuľákem, fakulta vytváří pozice junior asistentů za účelem vyhledání talentovaných studentů a v neposlední řadě může cíleně odměňovat akademiky za strategické publikace.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)