Vnitřní grantová soutěž nebo cena děkana. I tak právnická fakulta nově podporuje vědu

Nové nástroje na podporu výzkumu zavádí právnická fakulta od roku 2021. Foto: Vojtěch Duda
Úterý 25. leden 2022, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Hned několik nástrojů, které mají podpořit výzkumné aktivity akademických pracovníků, nově zavádí právnická fakulta. Dva z nich jsou aktuální právě nyní. Do konce ledna se mohou akademici přihlašovat do premiérového ročníku vnitřní grantové soutěže, stejné datum je pak také nejzazším termínem k předkládání nominací na cenu děkana za excelentní výsledky v tvůrčí činnosti.

„Nové nástroje na podporu výzkumu na naší fakultě jsou součástí dlouhodobé strategie a je jimi naplňován volební program pana děkana, který vytyčil vědu a výzkum za svoji klíčovou prioritu. V roce 2020 jsme uskutečnili reformu hodnocení tvůrčí činnosti na fakultě s důrazem na relevantní publikační výstupy, od roku 2021 pak zavádíme nástroje pro podporu výzkumu,“ vysvětlil Ondrej Hamuľák, proděkan pro vědu a výzkum PF UP. S tím, že cílem je postupně zvyšovat investice do výzkumné činnosti na fakultě, a to jak finanční, tak lidské a materiální. „Chceme vytvořit celou škálu nástrojů, které pomohou akademikům i doktorským studentům v realizaci jejich výzkumu a budou motivovat k rozvoji výzkumné a projektové činnosti,“ doplnil Ondrej Hamuľák.

Vnitřní grantová soutěž

Těsně před koncem loňského roku vyhlásil Václav Stehlík, děkan fakulty, výzvu k předkládání přihlášek do vnitřní grantové soutěže. „Okruhů podpory jsme vytipovali pět – od malých projektů základního výzkumu přes projekty mezinárodní spolupráce až například po projekty vytvářející speciální pozice hostujícího postdoktoranda. Pro každý okruh jsme také stanovili finanční limity,“ upřesnil Ondrej Hamuľák. Vše je podrobně popsáno ve statutu soutěže a samotné výzvě.

Žadatelé mají předkládat přihlášky v listinné i elektronické podobě k rukám proděkana pro vědu a výzkum prostřednictvím Centra pro podporu vědy a výzkumu PF UP. Konečný termín pro přihlašování děkan stanovil na 31. ledna, do 14 hodin. „Protože se jedná o pilotní vyhlášení soutěže, je plánovaná doba řešení jednoho projektu zkrácena na maximálně deset měsíců, s předpokládaným začátkem řešení od března,“ doplnil proděkan.

Cena děkana

Druhou aktuální novinkou je Cena děkana PF UP za excelentní výsledky v tvůrčí činnosti za roky 2020 a 2021. „Ocenění může děkan udělit za vynikající publikační počin, který výrazně přispěl k prohloubení excelence v tvůrčí činnosti fakulty, výraznou měrou přispěl k šíření dobrého jména fakulty jako výzkumné a vzdělávací instituce nebo přispěl k pozitivnímu hodnocení fakulty v rámci národních a univerzitních systémů hodnocení výzkumné činnosti,“ citoval Ondrej Hamuľák část statutu ceny, který připravoval. Podávání nominací má konečný termín také posledního ledna. I ony se podávají dle výzvy v listinné i elektronické podobě, k rukám děkana prostřednictvím Centra pro podporu vědy a výzkumu PF UP.

Nových opatření na podporu vědy a výzkumu je na fakultě mnohem víc. V listopadu nabyla účinnosti vnitřní norma o vytvoření programu ReStart. „Jeho účelem je poskytnutí podpory akademickým a vědeckým pracovníkům za účelem obnovení kvality výzkumných aktivit po návratu z mateřské dovolené, rodičovské dovolené nebo po překonání jiných významných osobních překážek, které pracovníkům znesnadňovaly plnohodnotnou výzkumnou činnost. Poskytnutá podpora má sloužit k vytvoření materiálních podmínek pro obnovení výzkumné činnosti dle plánu a potřeb žadatele,“ vysvětlil Ondrej Hamuľák. Maximální podporou je jednorázová částka ve výši 50 tisíc korun na maximálně šest měsíců.

Zájemcům je dále nabízena například jazyková podpora od katedry jazyků, konzultace vedené proděkanem Ondrejem Hamuľákem, fakulta vytváří pozice junior asistentů za účelem vyhledání talentovaných studentů a v neposlední řadě může cíleně odměňovat akademiky za strategické publikace.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)