Vzniká spolek CZARMA. Posílí projektové manažery, vědcům přinese větší šanci získat projekty

Grafika: CZARMA
Tuesday 28 June 2022, 14:45 – Text: Milada Křížková Hronová

Česká asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu (CZARMA) je nové české profesní sdružení, které vzniká na podporu a sdílení zkušeností přípravy a vedení vědeckých projektů. Jeho hlavním cílem je sdružovat a vzdělávat odborníky, kteří zajišťují špičkový servis pro excelentní vědu. První členská schůze sdružení v září přivítá všechny, kteří mají zájem o informace a vzdělávání v oblasti přípravy a implementace výzkumných projektů.

Žádné zemi, natož zemi střední velikosti, jakou Česká republika bezesporu je, nedostačuje ve vědě a výzkumu národní financování. Špičková věda je nesmírně nákladná, navíc vyžaduje dlouhodobé finanční zajištění. Aby ovšem čeští vědci dosáhli na evropské finance, například v prestižních projektech programu Horizon Europe, musí obstát nejen v silné mezinárodní konkurenci, ale zcela zásadní je pro ně i velmi dobře zpracovaná projektová dokumentace. Zásadní dotazy Evropské komise i dalších důležitých institucí a agentur, které posuzují příslušné žádosti, totiž zní: Jak máte zorganizovanou projektovou podporu? Jste schopni přidělené finance uřídit?

„O vzniku CZARMA jsme diskutovali již mnoho let a právě nyní s ohledem na okolní dění ve světě vnímáme ještě větší poptávku po sdílení, spolupráci a zvýšení kvality projektové podpory. Evropský výzkumný prostor prochází transformací a vědci potřebují kvalitní institucionální podmínky, aby se mohli výhradně věnovat vědě,“ uvedla Ida Součková Olšová z Masarykovy univerzity, předsedkyně CZARMA, která do sdružení přináší své zkušenosti z vedení Grantového oddělení Odboru výzkumu na Rektorátu Masarykovy univerzity i zahraniční zkušenosti a kontakty.

V CZARMA jsou sdruženi zástupci českých vysokých škol, Akademie věd ČR i dalších výzkumných organizací, kterým není český výzkumný prostor lhostejný. „Musím se přiznat, že zájem o spolek předčil všechna očekávání, už teď registrujeme více než 198 zájemců,“ dodala Ida Součková Olšová. Nejedná se o spolek, který by řešil jen pomoc s obsáhlou administrativou, která získání projektů doprovází, ale jde o komplexní platformu, která členům může ukázat dobrou praxi v orientaci v různých výzvách, najít optimální zdroje financování, schopnost sepsat grantovou žádost a vidět vše v širším kontextu, jako je třeba hodnocení vědy a výzkumu, plány rozvoje kariéry vědců, nastavení motivačních podmínek pro vědce, proč se o projekty vůbec ucházet atd. Proto jsou mezi členy vítáni také ředitelé výzkumných programů, zástupci managementu univerzit apod. „Jako akademický pracovník, vědec, ale rovněž nově proděkan jsem se do spolku přihlásil s vizí získání více informací ohledně projektů a příležitostí, ale také kvůli možnostem sdílení zkušeností s pracovníky z jiných vysokých škol,“ popsal svá očekávání Jan Petr, proděkan pro projekty Přírodovědecké fakulty UP.

Hlavním smyslem CZARMA je tedy komplexní podpora vědy. Cílem je pak posílit úroveň a reputaci celého českého výzkumu na mezinárodním poli, být partnerem i zahraničním vědcům. CZARMA chce spolupracovat se zastřešující EARMA (European Association of Research Managers and Administrators) i s obdobnými profesními spolky v jiných zemích, například s dánským sdružením DARMA, švédským SWARMA, nizozemským NL-ARMA a dalšími. „Doufám, že se CZARMA povede vybudovat tak silný a spolupracující spolek, jako jsou ty zahraniční. Pro mou práci byl zatím nejpřínosnější profesní spolek EARMA, díky němuž jsem se zorientovala a získala potřebné znalosti v oblasti evropské výzkumné politiky. Většina mých kolegů z Aliance Aurora jsou členy obdobných národních asociací, velmi mne těší, že ČR nezůstává pozadu a vytváří se zde povědomí o důležitosti kvalitní podpory ve vědě a výzkumu. Další nespornou výhodou je možnost mezinárodního networkingu a budování si potřebných kontaktů napříč Evropou. Přesně tohle si slibuji i od CZARMA. Doufám, že získám kontakty na kolegyně a kolegy z celé republiky, kteří řeší stejné otázky a problémy jako já,“ uvedla Marie Jadrníčková z Oddělení pro partnerství Rektorátu UP, která je vedoucí pracovní skupiny na podporu vědy a výzkumu v rámci Aliance Aurora. 

CZARMA je otevřená zkušeným pracovníkům i naprostým nováčkům. „Žádný učený z nebe nespadl, neočekává se, že ve spolku budou výhradně zkušení manažeři, naopak by bylo skvělé, kdyby se k českým RMA (research managers and administrators) připojilo mnohem více lidí. Po zahraničním vzoru vidím velký potenciál například u čerstvých absolventů doktorských programů, kteří zjistili, že jejich role, která by je těšila a naplňovala, není být vědcem, ale zároveň by rádi ve vědeckém prostředí zůstali a využili tak svého vzdělání a zkušeností,“ doplnila Petra Vaculíková, členka dozorčí rady CZARMA, která od února 2022 vede Centrum projektové podpory na FF UP.

"Zkušených projektových manažerů je v české vědě a výzkumu stále pomálu. Vedení a administrace projektů na ně klade vysoké nároky. Vyžaduje orientaci v komplexních právních i finančních otázkách včetně důkladné znalosti interního prostředí dané organizace a pravidel jednotlivých programů.Tato práce vyžaduje také dobré komunikační schopnosti, schopnost pracovat v týmu a dobrou znalost anglického jazyka, zejména v případě projektů Horizon Europe. Věřím, že CZARMA nabídne zájemcům o tuto práci nejen řadu vzdělávacích aktivit, ale také sdílení zkušeností, což je v naší praxi nejcennější,“ dodala Andrea Nogová, která ve Vysokoškolském ústavu CATRIN UP vede Grantové oddělení a podílela se na založení CZARMA.

První členská schůze českého profesního sdružení CZARMA se uskuteční 7. září. V současné době nabízí členství a zároveň osobní profesní růst všem, kteří mají o zmiňovanou činnost zájem. Zájemci budou moci získat přístup k odborným znalostem a řadu příležitostí k vytváření sítí a rozvoji dovedností, otevře se jim hlubší spolupráce s manažerkami a manažery z českých i zahraničních výzkumných institucí a univerzit.

„Přihlásit se může kdokoli, kdo má zájem o informace a vzdělávání v oblasti přípravy i implementace výzkumných projektů. Problematika ale není omezená jen na projekty, šíře záběru je mnohem širší – od etiky přes genderová témata, otevřenou vědu až po publikování a hodnocení vědy. Cílem spolku je především efektivní výměna informací ve všech oblastech, které úzce souvisejí s výzkumnými projekty a s vědou jako takovou. Členem nemusí být jen ten, kdo má na vizitce projektový manažer, administrátor, vědec či vědkyně, může jím být kdokoli se zájmem o daná témata a chutí spolupracovat. Upřímně se těšíme na první společné setkání,“ uzavřela předsedkyně spolku Ida Součková Olšová.

Česká asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu, z. s (CZARMA, z. s.) je profesní sdružení manažerů a administrátorů ve výzkumu. Má za cíl sdružovat a propojovat manažery a administrátory ve vědě a výzkumu, být platformou pro sdílení zkušeností, know-how a dobré praxe, pořádat vzdělávací akce pro profesní rozvoj pracovníků v oblasti řízení a administrace výzkumu. Také přispět k budování dobrého jména profese manažer a administrátor ve výzkumu, spolupracovat s vědeckými a výzkumnými organizacemi, univerzitami, veřejnou správou a obdobnými profesními spolky v ČR i zahraničí, přispět ke kultivaci českého i evropského výzkumného prostoru, být partnerem relevantních orgánů veřejné správy a poskytovatelům dotace, podílet se na připomínkování nových legislativních a ekonomických dokumentů. První členská schůze se uskuteční 7. září. O členství ve sdružení můžete požádat ZDE.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)