Třetí role UP: Propojení vědy s veřejnou správou

Grafika: Joint Research Centre
Úterý 24. říjen 2023, 12:30

EIPM (evidence-informed policymaking) je koncept tvorby veřejných politik, které se zakládají na faktech a vědeckých důkazech, nikoli na politických přesvědčeních nebo teorii. Tento koncept nabyl na významu zejména v posledních letech v reakci na celospolečenské výzvy typu pandemie covidu-19 nebo vzrůstajícího vlivu dezinformační scény. Spolupráce tvůrců politik s vědeckou komunitou je trendem, který se prosazuje napříč zahraničními i českými univerzitami a stává se tak součástí třetí role univerzit.

Na UP je tato spolupráce dynamicky rozvíjena formou společných projektů. Jedním z nich je projekt SCIENCE Flag (Science for Local Governance), probíhající v tomto roce. Projekt je financován z programu Science meets Regions, který je nástrojem pro podporu strategického zaměření výzkumu na témata důležitá pro regiony a města. Umožnuje navázání a prohloubení spolupráce univerzit a neakademického sektoru, zejména regionální veřejné správy, a jeho poskytovatelem je Joint Research Centre (JRC, součást Evropské komise). SCIENCE Flag propojil tři fakulty UP (FF, FZV a PřF) s Olomouckým krajem a Inovačním centrem Olomouckého kraje v rámci tzv. párovacího schématu, v němž se setkávají týmy či jednotlivci ze zapojených institucí při řešení společných aktuálních výzev s dopady na lokální a regionální úrovni. Párovací schéma je přitom natolik flexibilní, že umožňuje účastníkům vybrat si, jaké konkrétní téma a jaký formát setkávání vyhovuje jejich potřebám.

Například na Fakultě zdravotnických věd (hlavní řešitelé projektu: doc. RNDr. Ondřej Holý, Ph.D. a doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D.) probíhají intenzivní individuální konzultace a skupinové semináře na témata zajištění tísňové péče v Olomouckém kraji, systém dostupné rehabilitační péče pro veřejnost, vzdělávání pracovníků pečovatelských služeb nebo využití asistivních technologií u klientů sociálních služeb se specifickými potřebami. Na Filozofické fakultě (hlavní řešitel projektu: Francis Charles Bond, Ph.D.) se podařilo navázat spolupráci v oblasti zpracování a vizualizace prostorových a textových dat s cílem podpořit vývoj portálu s otevřenými daty Olomouckého kraje.

EIPM v této podobě nese mnoho benefitů pro obě zapojené strany, veřejnou správu i univerzitu. Na úrovni instituce je jedním ze způsobů naplňování třetí role univerzity, kdy vědci vstupují do veřejného prostoru s možností formovat pohled společnosti na vědu a využití vědeckých poznatků pro vytváření politik, které mají přímý dopad na fungování společnosti a život občanů. Samotný výzkum pak získává nové impulsy; řešením aktuálních témat na regionální či lokální úrovni se vědci dostávají k novým typům dat a mají možnost implementovat výsledky svého výzkumu v praxi. Zároveň prohlubují své schopnosti komunikace vědy směrem k neakademickému publiku, která je klíčová pro nacházení společné řeči s odborníky z jiných sektorů. V neposlední řadě pak networking s různými typy institucí a organizací a mezisektorová spolupráce obecně vede k rozšířeným možnostem zapojení se do nových výzkumných projektů. Zejména pro sociálněvědní a humanitní obory je to příležitost podílet se na projektech s přesahem do aplikační sféry.

Právě na Science meets Regions se podařilo v říjnu 2023 navázat novým projektem, který je financován programem Erasmus+. Projekt je koordinován Univerzitou Johanna Wolfganga Goetheho ve Frankfurtu (DE), Univerzita Palackého je v roli partnera. Dalšími partnerskými univerzitami jsou Universidad de Granada (ES), Fundacio Universitaria Balmes (ES), Universita Ca' Foscari Venezia (IT) a Universite Lumiere Lyon 2 (FR). Řešitelský tým UP tvoří výzkumníci ze dvou fakult: z Přírodovědecké fakulty (hlavní řešitelé: doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. a Mgr. Jakub Koníček) a z Filozofické fakulty (hlavní řešitel: Francis Charles Bond, Ph.D.). Filozofickou fakultou je projekt i administrován.

Klíčová témata nového projektu s názvem ENGAGEgreen (Enhancing Institutional Capacities and Researchers’ Competences for Policy Engagement for Green and Digital Transitions) jsou zároveň politickými prioritami Evropské Komise: životní prostředí, změna klimatu a digitální tranzice. Cílem projektu ENGAGEgreen je ustanovit přenos vědeckých poznatků z těchto oblastí do oblasti tvorby politiky jako běžnou praxi na jednotlivých partnerských univerzitách. V první fázi projektu budou realizována nová lokální párovací schémata, která umožní projektovým partnerům sdílení postupů, nástrojů a metod pro spolupráci s tvůrci veřejných politik. Následně budou realizována školení praktických dovedností nejen pro výzkumníky, ale i pro studenty a projektové manažery. Hlavním výstupem projektu pak bude tzv. Virtual Policy Engagement Toolkit, metodika pro práci s tvůrci politik, která bude dostupná online v režimu open access. Tato metodika se nebude omezovat na projektem řešená témata, ale bude využitelná v rámci jakékoli vědní disciplíny. Vytvořené a sdílené know how pak bude mít dopad na celouniverzitní úrovni tím, že v dlouhodobém horizontu povede k systematizaci spolupráce s veřejnou správou.

Mgr. Martina Miechová, projektová manažerka, Grantové oddělení FF UP  
 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)