Akademický senát se zabýval předpisy i situací na PřF

Foto: Ivana Pustějovská
pátek 24. květen 2019, 10:35 – Text: Ivana Pustějovská a Milada Hronová

Výroční zprávy o činnosti univerzity a o jejím hospodaření, projednávání legislativních změn v některých fakultních dokumentech a také informace o situaci na přírodovědecké fakultě, to vše měl na svém středečním programu Akademický senát UP.

Hned dvě výroční zprávy předložil senátorům a senátorkám rektor UP. První byla Výroční zpráva o činnosti UP v minulém roce, druhá pak Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2018.  Oba dokumenty senátoři po krátké diskuzi schválili. „Zprávami se zabývala i Vědecká rada UP, nyní se jim bude věnovat Správní rada UP. Poté je zašleme ministerstvu školství,“ řekl Jiří Langer, předseda Akademického senátu.

V rámci legislativní rubriky pak senátoři schválili změny Statutu LF a PřF, včetně nového vnitřního předpisu PřF k provedení Studijního a zkušebního řádu UP. „Od 1. září platí nový Studijní a zkušební řád, který upravuje možnost zpřísnění či změny Studijního a zkušebního řádu na jednotlivých fakultách. Nově tak může fakulta učinit cestou vnitřního předpisu fakulty, tedy nezůstane pouze při tom, že o zpřísnění rozhoduje pouze děkan, předpis musí projednat akademické senáty. Pokud vzniká nový vnitřní předpis, musí to samozřejmě zaznamenat Statut dané fakulty, protože ten vnitřní předpisy vyjmenovává,“ vysvětlil Jiří Langer. Potvrdil v této souvislosti, že na příštím jednání se AS UP má zabývat vnitřními předpisy dalších fakult.

Během jednání AS UP naopak nepodpořil předložený nový volební řád Akademického senátu FF s odkazem na to, že tento dokument nedoporučila schválit legislativní komise senátu. Podle ní není z předloženého řádu jasné, kdo by v případě napadnutí nebo zpochybnění voleb vypořádával případné námitky. „Je to jeden z mála řádů na UP, který neobsahuje možnost podávat stížnosti na průběh voleb a na to, jak se mají řešit. Senátoři FF argumentují tím, že má případnou stížnost řešit soud. To AS UP nepovažuje za dobré řešení. AS UP se pokusí navrhnout optimální řešení institutu podávání stížností na průběh voleb a způsob jejich řešení a následně požádá fakulty, aby tato pravidla doplnila do svých volebních řádů,“ uvedl předseda AS UP.

Senátoři se během květnového jednání věnovali i situaci na přírodovědecké fakultě.  Rektor Jaroslav Miller popsal postup prací na přípravě prací Věcného záměru zřízení vysokoškolského ústavu (VŠÚ) a ocenil práci komisí, které se na přípravě podílejí. Informoval senátory i o společném prohlášení, které vedení univerzity vydalo společně s děkany (ZDE), i o tom, že univerzita poprvé využívá při řešení sporu mediaci (psali jsme ZDE). V rozpravě pak senátoři vyslechli i zástupce studentů PřF, kteří je informovali o textu, jimž vyzvali akademiky i studenty ke vzájemnému respektu a férovému přístupu ke všem kolegům. Se studenty a důvody, které je vedly k sepsání textu, se na místě seznámil i děkan PřF Martin Kubala, který pak odpovídal na dotazy a senátorům vysvětloval, jak vidí situaci na fakultě on.  

Z diskuze na uvedené téma pak vyplynulo usnesení, v němž senátoři mimo jiné berou na vědomí a jako pozitivní krok hodnotí dosavadní konstruktivní práci pracovních skupin ustavených k přípravě Věcného záměru ke zřízení VŠÚ a technické dohody související s jeho vznikem; AS UP dále vyzval všechny zúčastněné ke konstruktivnímu přístupu při utváření nejlepší možné organizační platformy pro budoucí fungování VŠÚ a jeho propojení s ostatními součástmi UP.

Podle Jiřího Langera senátoři a senátorky také současně odmítli mediální útoky, ke kterým došlo, a přijali usnesení, v němž AS UP jako nejvyšší samosprávný demokratický orgán UP odmítá účelové, nepodložené a dehonestující aktivity, jež se v souvislosti se současnou personální situací na PřF UP objevují ve veřejném mediálním prostoru. „AS UP vyzval členy akademické obce i ostatní zaměstnance UP k respektování morálních a etických hodnot a k dodržování nastavených postupů v duchu akademické samosprávy svěřené vysokým školám platnou legislativou. Dále vyzývá zejména dotčené vedoucí pracovníky k uplatňování takových postupů v souladu s jejich odpovědností, které nežádoucím aktivitám zabrání,“ dodal Jiří Langer, předseda AS UP.

V závěru jednání informoval senátory o úspěšnosti akce Vegetariánský pátek Josef Suchánek, ředitel SKM UP, který představil i další zlepšování prostředí v Menze UP.   

Příští jednání AS UP se uskuteční 19. června. Na tomto zasedání by měl být předložený Věcný záměr zřízení Vysokoškolského ústavu UP. V případě, že bude věcný záměr schválen, měli by se senátoři 2. října věnovat změně Statutu UP a zřízení Vysokoškolského ústavu UP.